Postępowania rozstrzygnięte

RD/ZP/26/22 | 18.03.2022 | 24.05.2022 - 13:01:18
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

RD/ZP/26/22

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

20.04.2022r - Zamawiający zamieścił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku (komunikaty)

20.04.2022r - Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku (komunikaty)

24.05.2022 - Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieścił Ogłoszenie o rozstrzygniętym postępowaniu

AN/ZP/21/22 | 25.02.2022 | 19.05.2022 - 13:57:24
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Poznań, dnia 19 maja 2022 r.

Postępowanie nr AN/ZP/21/22

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE I MODELOWANIU DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH ORAZ W DIAGNOSTYCE I TERAPEUTYCE MEDYCZNEJ".

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE I MODELOWANIU DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH ORAZ W DIAGNOSTYCE I TERAPEUTYCE MEDYCZNEJ".

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Format Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 130,

02-456 Warszawa

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I SWZ:

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Pozostałe kryteria (ilość pkt)

 

 

Punkty razem

1.

Format Sp. z o.o.

Ul. Czereśniowa 130,

02-456 Warszawa

5 466 255,30

60 pkt

1. Klaster SI. Serwer obliczeniowy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - skalowalna platforma obliczeniowa wspierająca uczenie maszynowe i badania nad sztuczną inteligencją - 12 pkt

2. Klaster SI. Serwer obliczeniowy przetwarzania równoległego - 8 pkt

3. Klaster SI. Serwer dostępowy - 4 pkt

4. Przestrzeń danych w organizacji macierzowej- 12 pkt      

5. Przełączniki sieciowe - zestaw 1 (IB) - 2 pkt

6. Przełączniki sieciowe - zestaw 2 (100GbE) - 2 pkt

 

 

 

 

 

100 pkt

2.

Servodata Elektronik Sp. z o.o.

Ul. Jana Sawy 8 lok.02,

20-632 Lublin

5 502 897,00

59,60 pkt

1. Klaster SI. Serwer obliczeniowy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - skalowalna platforma obliczeniowa wspierająca uczenie maszynowe i badania nad sztuczną inteligencją - 0 pkt

2. Klaster SI. Serwer obliczeniowy przetwarzania równoległego - 0 pkt

3. Klaster SI. Serwer dostępowy - 0 pkt

4. Przestrzeń danych w organizacji macierzowej- 0 pkt           

5. Przełączniki sieciowe - zestaw 1 (IB) - 0 pkt

6. Przełączniki sieciowe - zestaw 2 (100GbE) - 0 pkt

 

 

 

 

 

59,60 pkt

 

 

**********************************************************************************************

UWAGA !!!

2022-03-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2022-03-09 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

RD/ZP/8/2022 | 14.03.2022 | 19.05.2022 - 09:59:12
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

2022-04-01 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-12 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-13 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi na wniesione zapytania.

2022-04-15 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi na wniesione zapytania.

2022-04-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

2022-04-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

2022-05-19 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 


RD/ZP/41/22 | 26.04.2022 | 18.05.2022 - 14:27:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla Politechniki Poznańskiej

29.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w komunikatach

09.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku  KOMUNIKATY

10.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

10.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treśc pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

AN/ZP/14/22 | 11.02.2022 | 17.05.2022 - 14:22:34
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Poznań, dnia 17 maja 2022 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/14/22

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi".

 

Pakiet 1 Układ nadawczo-odbiorczy anteny testowania i walidacji prac B+R.

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi", Pakiet 1.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I SWZ:

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Pozostałe kryteria

(ilość pkt)

 

 

Punkty razem

1.

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

2 849 910,00

60 pkt

1. Okres gwarancji 0 pkt

2. Wartość parametru toru odbiorczego pasmo X - G/T - 0 pkt

3. Wartość parametru toru  odbiorczego pasmo S - G/T - 3 pkt

4. Wartość parametru szybkość przemieszczania - 0 pkt

5. Wartość parametru przyspieszenia 0 pkt

6. Rodzaj zawieszenia anteny - 0 pkt

7. Zysk anteny nadawczej @ 2GHz - 0 pkt

 

 

 

 

63 pkt

 

***************************************************************************************************
Nr postępowania: AN/ZP/14/22                                                                                                                                  Poznań 8 kwietnia 2022 r.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi".

Pakiet 1 Układ nadawczo-odbiorczy anteny testowania i walidacji prac B+R.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

1.

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

2 849 910,00

Pakiet 2 Układ nadawczo-odbiorczy anteny prac B+R.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

1.

 

STREAM-TECH MICHAŁ ZAWADA

Ul. Krótka 12A,

05-092 Łomianki

 

406 672,44

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.853.600 zł złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 2.583.000,00 zł brutto;

Pakiet 2 - 270.600,00 zł brutto.

*******************************************************************************************

UWAGA !!!

2022-04-05 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-04-02 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-03-30 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-03-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2022-03-04 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

RD/ZP/30/22 | 05.04.2022 | 04.05.2022 - 11:55:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

AN/ZP/12/22 | 14.02.2022 | 04.05.2022 - 10:40:34
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

.

RD/ZP/22/22 | 21.02.2022 | 28.04.2022 - 13:54:28
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/122/21 | 31.12.2021 | 26.04.2022 - 14:12:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa i Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów w zakresie gogli VR

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, oprogramowania i osprzętu elektrycznego

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne)

17.01.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SWZ, treść pisma znajduje się w załączniku, którego należy pobrać ze strony Zamawiającego

28.01.2022r - Zamawiający opublikował informację o przesunieciu terminu składania i otwarcia ofert, ktora znajduje się w załączniku (komunikaty).

02.02.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę SWZ, Zamawiający opublikował NOWE ZMIENIONE WZORY UMÓW oraz NOWY ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 8B do SWZ

09.02.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

09.02.2022r - Zamawiajacy opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku  (KOMUNIKATY)

01.04.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I ORAZ III, PISMO W ZAŁĄCZENIU.

PAKIET II BĘDZIE ROZSTRZYGNIĘTY W NAJSZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE.

26.04.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II

RD/ZP/29/22 | 25.03.2022 | 22.04.2022 - 10:41:09
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia „Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej

Legitymacji Studenckiej

oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP FARGO”,  z

podziałem na części (pakiety)”.


 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELS / elektroniczne legitymacje studenckie / POZOSTAŁE

PAKIET III: Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

25.03.2022r. Zamawiający przesuwa termin  składania i otwarcia  ofert.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 25.03.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

 

30.03.2022r. Zamawiający opublikował  zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 30.03.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną SWZ.Treść w załączniku

 

05.04.2022r. Zamawiający opublikował  zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

12.04.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Treść znajduje sie w komunikatach.

12.04.2022r - Zamawiajacy opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku  (KOMUNIKATY)

RD/ZP/114/21 | 23.12.2021 | 19.04.2022 - 14:27:49
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium kompozytów budowlanych oraz mebli laboratoryjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie urządzenia do testów wytrzymałościowych wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie mieszarek, stolika wibracyjnego, wstrząsarek, wag, form, termometrów, pojemników i taczki.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie mebli laboratoryjnych.

27.12.2021 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie Internetowej PP oraz w miniPortalu - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 14.04.2022 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 19.04.2022 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 19.04.2022 r.


RD/ZP/03/22 | 11.02.2022 | 19.04.2022 - 14:25:48
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/03/22


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, przez okres 12 miesięcy.

 


14.02.2022 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku (Komunikaty - pozycja 1).

16.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja ta znajduje się w załączniku (Komunikaty - Pozycja 2).

16.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Informacja ta znajduje się w załączniku (Komunikaty - Pozycja 3).

RD/ZP/25/22 | 10.03.2022 | 11.04.2022 - 14:11:43
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckichPolitechniki Poznańskiej w 2022/2023 roku z podziałem na części(pakiety)”

PAKIET I: Budynki dydaktyczne Kampusu Piotrowo, Wilda

PAKIET II: DomyRD/ZP/28/2022 | 16.03.2022 | 05.04.2022 - 12:28:26
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

RD/ZP/24/22 | 07.03.2022 | 29.03.2022 - 12:20:44
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


 

    Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii klimakonwektorów zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I – urządzenia w budynkach CW, BT.

 

PAKIET II – urządzenia w budynku CMBiN,

 

PAKIET III - urządzenia w budynku CDWTCh

 

PAKIET IV – urządzenia w budynku HSRD/ZP/121/21 | 14.01.2022 | 24.03.2022 - 10:27:56
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Zamawiającego przez okres 24 miesięcy z podziałem na następujące części (pakiety):

Pakiet 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,

Pakiet 2- Ubezpieczenia komunikacyjne,

Pakiet 3- Ubezpieczenia ryzyk lotniczych.

 

RD/ZP/23/22 | 01.03.2022 | 23.03.2022 - 15:29:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


 

 Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Poznańskiej.”RD/ZP/20/22 | 23.02.2022 | 18.03.2022 - 12:51:02
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

        Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie drobnych, awaryjnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

10.03.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

10.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Informacja ta znajduje się w załączniku Komunikaty

RD/ZP/84/21 | 17.11.2021 | 08.03.2022 - 14:50:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

Zamówienie dotyczy:

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium procesów technologicznych z wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wytłaczarki dwuślimakowej wraz z instruktażem

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a , 8b, 8c, 8d i 8e do SWZ

02.12.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę załącznik 8A do SWZ, treść pisma oraz ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK, są zamieszczone na stronie Zamawiajacego ( Komunikaty)

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

22.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ MODYFIKACJĘ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

05.01.2022 ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU III, POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NASZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE

04.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI "KOMUNIKATY", POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NAJBLIŻSZYM MOŻLIOWYM TERMINIE

15.02.2022 ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU V, POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NASZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE

01.03.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI "KOMUNIKATY", POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NAJBLIŻSZYM MOŻLIOWYM TERMINIE

08.03.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU IV, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI "KOMUNIKATY"

RD/ZP/18/22 | 22.02.2022 | 07.03.2022 - 15:30:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

RD/ZP/18/22

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej oraz usługi wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym one4all (zwanym dalej także ZSI one4all) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej, przez okres 12. miesięcy.

RD/ZP/90/2021 | 26.11.2021 | 07.03.2022 - 13:38:49
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

13.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

14.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

20.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

21.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania oraz dokonał zmiany treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację z otwarcia ofert.

24.02.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW w zakresie Pakietu nr 6.
Postepowania prowadzone w Pakietach nr: 1, 2, 3, 4, 5 zostaną rozstrzygnięte w najszybszym możliwym terminie.

07.03.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW w zakresie Pakietów nr: 1-5

RD/ZP/10/22 | 18.02.2022 | 04.03.2022 - 13:25:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

"Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego aparatu do pomiarów parametrów metabolicznych wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej "

01.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja ta znajduje się w załączniku Komunikaty .

01.03.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

RD/ZP/116/2021 | 28.12.2021 | 24.02.2022 - 14:37:42
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01.02.2022r. Zamawiajcy opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

01.02.2022r. Zamawiajcy opublikował informację z otwarcia ofert.

24.02.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW

RD/ZP/108/21 | 03.12.2021 | 23.02.2022 - 12:15:38
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i zasilaczami


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

RD/ZP/4/22 | 25.01.2022 | 22.02.2022 - 13:57:06
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

       Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii drzwi automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I - Drzwi przesuwne i skrzydłowe,

 

PAKIET II - Drzwi obrotowe


RD/ZP/1/22 | 24.01.2022 | 22.02.2022 - 13:27:29
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie). z podziałem na części(pakiety)

 

Pakiet I Awaryjne drobne roboty instalacyjne

 

Pakiet II Awaryjne drobne roboty elektryczne

08.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

15.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY", OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ

-w systemie miniPortal

22.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY", OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ

-w systemie miniPortal

RD/ZP/123/21 | 17.01.2022 | 10.02.2022 - 13:10:19
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów automatyki mobilnej na potrzeby realizacji projektu pn. Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one-pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0. nr POIR.01.01.01-00-2279/20.

25.01.2022r. - Zamawiający zamieścił pytanie i odpowiedź do SWZ. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy (załączniki).

RD/ZP/5/22 | 21.01.2022 | 07.02.2022 - 13:55:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

  Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 55 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania”

20 000 litrów – zamówienie podstawowe

35 000 litrów – zamówienie opcjonalne

 

Zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

Zamawiający przewiduje zamówienie paliw AVGAS 100LL w ilości 35 000 litrów ponad ilość podstawową w przypadku pogody sprzyjającej zwiększonej liczbie lotów.

RD/ZP/87/2021 | 03.11.2021 | 27.01.2022 - 09:34:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

08-12-2021r.-Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

08-12-2021r. - Informacja z otwarcia ofert

27-01-2022r. Zamawiający Zamieścił Ogłoszenie Wyników

RD/ZP/112/21 | 10.12.2021 | 14.01.2022 - 09:25:45
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń stanowiących podstawę konstrukcji robota rolniczego wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

PAKIET I -  Robotyczna baza mobilna do zastosowań rolniczych

 

PAKIET II – Manipulator robotyczny dla robota rolniczego

Urządzenia stanowią podstawę konstrukcji robota rolniczego – baza zapewnia całości zdolność przemieszczania na kołach terenowych w trudnych warunkach polowych, a manipulator robotyczny daje możliwość wykonywania operacji na roślinach. Zestaw jest niezbędny do realizacji badań przemysłowych w ramach projektu badawczego NCBiR nr POIR.01.01.01-00-2271/20.

 

 

Projekt „Robotyzacja procesu zwiększania jakości materiału siewnego konopi włóknistej” finansowany  w ramach umowy POIR.01.01.01-00-2271/20-00

RD/ZP/115/21 | 10.12.2021 | 04.01.2022 - 11:58:25
Tryb podstawowy z negocjacjami
rozstrzygnięte

 

   Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii bram automatycznych w obiektach Politechniki Poznańskiej”.

RD/ZP/68/21 | 03.09.2021 | 04.01.2022 - 10:59:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

wykonanie robót budowlanych z podziałem na pakiety:

Pakiet I: wykonanie robót budowlanych dotyczących wyposażenia budynku w dźwig osobowy, dostosowania wejścia do budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz robót związanych z dostosowaniem do wymogów przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

Pakiet II: dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

 Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiejw ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zamawiający informuje, że Pakiet II został unieważniony.

AN/ZP/66/21 | 22.10.2021 | 21.12.2021 - 10:58:38
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 21 grudnia 2021 r.

 

Postępowanie nr AN/ZP/66/21

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W PAKIECIE NR 3

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego".

 

Pakiet 3 - Urządzenia do prototypowej obróbki mechanicznej.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale III pkt 3 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Wyposażenie w wewnętrzną pamięć do przegrywania plików (ilość pkt)

 

Punkty razem

1.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

88 560,00

60 pkt

TAK

40 pkt

 

 

100 pkt

2.

METAL TECHNICS POLSKA SP. z o.o. SP.K., Ul. Ryżowa 43d lok.1, 02-495 Warszawa.

134 685,00

39,45

TAK

40

 

79,45

 

Pozostałe oferty:

  1.  Oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poznań, dnia 20 grudnia 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/66/21

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego".

 

 

Pakiet 1 - Obrabiarka CNC do prac prototypowych.

 

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego" Pakiet 1.

 

Podstawa prawna: art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

 

 

Pakiet 2 - Urządzenie do pracy w technologiach addytywnych - Drukarka 3D.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 X3D sp. z o.o.

Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale III pkt 3 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Kalibracja przesunięcia głowic ze wspomaganiem video

(ilość pkt)

 

Punkty razem

1.

X3D sp. z o.o.

Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

23 234,70

60 pkt

TAK

40 pkt

 

 

100 pkt

 

Pozostałe oferty:

  1.  Oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

 

 

Pakiet 3 - Urządzenia do prototypowej obróbki mechanicznej.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale III pkt 3 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Wyposażenie w wewnętrzną pamięć do przegrywania plików (ilość pkt)

 

Punkty razem

1.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

88 560,00

60 pkt

TAK

40 pkt

 

 

100 pkt

 

Pozostałe oferty:

  1.  Oferta złożona przez Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

  1. Oferta złożona przez METAL TECHNICS POLSKA SP. z o.o. SP.K., Ul. Ryżowa 43d lok.1, 02-495 Warszawa.

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr postępowania: AN/ZP/66/21                                                                                                                         Poznań 3 listopada 2021 r.
 
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC wyposażoną w elementy pozwalające na obróbkę elementów z włókna węglowego.

 

Pakiet 1 - Obrabiarka CNC do prac prototypowych.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Oprogramowanie działające w chmurze do obsługi obrabiarki CNC hot wire

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

49 200,00

TAK

 

Pakiet 2 - Urządzenie do pracy w technologiach addytywnych - Drukarka 3D. 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Kalibracja przesunięcia głowic ze wspomaganiem video

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

28 290,00

TAK

2.

X3D sp. z o.o.

Zaułek Drozdowy 2

77-100 Bytów

23 234,70

TAK

  

Pakiet 3 - Urządzenia do prototypowej obróbki mechanicznej.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Wyposażenie w wewnętrzną pamięć do przegrywania plików

1.

ATMSOLUTIONS SP.Z O.O. SP.K.

UL. KOLEJOWA 311,

05-092 ŁOMIANKI

88 560,00

TAK

2.

METAL TECHNICS POLSKA SP. z o.o. SP.K.

Ul. Ryżowa 43d lok.1

02-495 Warszawa

134 685,00

TAK

3.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

88 560,00

TAK

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 166.050,00 złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 49 200,00 zł brutto

Pakiet 2 - 28 290,00 zł brutto

Pakiet 3 - 88 560,00 zł brutto

 

 


RD/ZP/88/2021 | 08.10.2021 | 20.12.2021 - 14:45:17
Przetarg nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowych serwerów dla Politechniki Poznańskiej"

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części.  

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a i 8b   (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

 

14.10.2021r - Zamawiający zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SWZ(wzory umów). Szczegóły znajdują się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również w systemmie miniPortal.

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 

20-12-2021r.-Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników

RD/ZP/96/21 | 17.11.2021 | 20.12.2021 - 10:43:43
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów bibliotecznych dla Archiwum Politechniki Poznańskiej w budynku A 23a
RD/ZP/105/21 | 16.11.2021 | 16.12.2021 - 13:35:38
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

 

Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami - Zadanie 1.

RD/ZP/100/21 | 02.12.2021 | 15.12.2021 - 14:23:03
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2021 do 30-12-2022 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/101/2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 - 10:18:07
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

 

01-12-2021r.-Zamawiający opublikował

INFORMACJę O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA


01-12-2021r.-Zamawiający opublikował INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

14-12-2021r.-Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników


 

 

 

 


 

RD/ZP/99/21 | 08.11.2021 | 13.12.2021 - 14:19:27
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte


  RD/ZP/99/21

    Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi uruchomienia i dostępu online do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 następujących części:

PAKIET I - Naukowa baza danych online Association for Computing Machinery Digital Library

PAKIET II - Naukowa Baza Danych online International Standard Serial Number Online

PAKIET III - Naukowa baza danych online SAE Technical Papers: 1998-Present

PAKIET IV - Naukowa baza danych online SAE eBooks Full Collection

PAKIET V - Naukowa baza danych online IBUK Libra.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/91/2021 | 29.10.2021 | 26.11.2021 - 14:10:24
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
RD/ZP/93/21 | 26.10.2021 | 26.11.2021 - 12:12:21
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa sprzętu do kontroli dostępu oraz CCTV dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I: Urządzenia kontroli dostępu

PAKIET II: Urządzenia monitoringu wizyjnego

PAKIET III: Podzespoły do szlabanów

RD/ZP/71/21 | 20.08.2021 | 25.11.2021 - 15:41:28
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:

Pakiet I – Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania oraz monitorów interaktywnych)

Pakiet II -- Sprzedaż i dostawa oprogramowania.

 


RD/ZP/97/21 | 29.10.2021 | 25.11.2021 - 13:02:46
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięteAN/ZP/89/21 | 30.09.2021 | 15.11.2021 - 14:27:37
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte
RD/ZP/78/21 | 10.09.2021 | 10.11.2021 - 16:33:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu kwadrupol z analizatorem czasu przelotu (Q-TOF) do wykonywania precyzyjnych analiz i oznaczeń jakościowych oraz ilościowych, wyposażonego w dodatkowe detektory oraz przystawkę służącą do analiz bezpośrednich w czasie rzeczywistym wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem, dla Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/83/21 | 23.09.2021 | 25.10.2021 - 13:12:01
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji        pomieszczeń w Hali nr 21 oraz budynku Chemii Politechniki Poznańskiej

                    Remont obejmuje:

·      remont posadzek (żywica, płytki ceramiczne., wykładzina dywanowa),

·      roboty rozbiórkowe,

·      d-ż zabudów drewnianych,

·      wykonanie ścianek z płyty K-G,

·      wykonanie sufitu podwieszonego z paneli,

·      montaż  ścianek PCV,

·      szpachlowanie ścian i sufitów,

·      malowanie ścian i sufitów,

·      wymiana stolarki drzwiowej,

·      malowanie stolarki drzwiowej,

·      wykonanie klimatyzacji,

·      dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·      wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych,

·      prace instalacyjne sanitarne.

RD/ZP/48/2021 | 16.07.2021 | 21.10.2021 - 10:21:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej".
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części:
- pakiet nr 1,
- pakiet nr 2,
- pakiet nr 3,
- pakiet nr 4,
- pakiet nr 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

29.07.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.08.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

04.08.2021r.-Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania i dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

05.08.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

31.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku.

31.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert.Treść pisma znajduje się w załączniku.

23.08.2021r - Zamawiający PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Stosowne pismo oraz Ogłoszenie o Sprostowaniu  przekazane do publikacji w DUUE znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

25.08.2021 r. -Zamawiający zamieścił opublikowane w DUUE Ogłoszenie o Sprostowaniu dot.przesunięcia terminu (pismo z dnia 23.08.21r.).

23.08.2021r - Zamawiający zmieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SWZ. Stosowne pismo znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

11.10.2021r - Zamawiający zamieścił  OGŁOSZENIE WYNIKÓW  w Pakiecie nr: 3, 4, 5. Ogłoszenie wyników Pakietu nr 1 i 2 nastąpi w najbliższym terminie.

21.10.2021r - Zamawiający zamieścił  OGŁOSZENIE WYNIKÓW  w Pakiecie nr: 1 i 2. 

RD/ZP/85/21 | 06.10.2021 | 19.10.2021 - 12:04:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
rozstrzygnięte

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów i konserwacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń klimatyzacji freonowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I - urządzenia zlokalizowane w CW, BT i CMBiN,

 

PAKIET II - urządzenia zlokalizowane w hali 22,

 

PAKIET III -  urządzenia zlokalizowane w budynkach DS., A1, A2, A3, B1, C1


RD/ZP/81/21 | 13.09.2021 | 14.10.2021 - 14:12:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki Poznańskiej - Pakiety:Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet IV

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/73/21 | 27.08.2021 | 06.10.2021 - 10:20:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

     Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji agregatów wody lodowej zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)”


PAKIET I - przegląd urządzeń Carier

PAKIET II - przegląd urządzeń Climaveneta

PAKIET III - przegląd urządzeń Daikin

PAKIET IV - przegląd urządzeń Emerson

PAKIET V - przegląd urządzeń Lennox i Clint

RD/ZP/80/21 | 14.09.2021 | 04.10.2021 - 12:24:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa "fabrycznie nowego samodzielnego Mikroskopu FTIR ze zintegrowanym spektrometrem FTIR i opcją mapowania wraz ze wsparciem technicznym oraz komputerem i monitorem dla Politechniki Poznańskiej, a także przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego”RD/ZP/61/2021 | 10.08.2021 | 20.09.2021 - 11:57:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację o kwocie jaką zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.08.2021r - Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku "KOMUNIKAT"

20.09.2021r - Zamawiajacy zamieścił Ogłoszenie Wyników.

RD/ZP/70/21 | 23.08.2021 | 17.09.2021 - 08:47:06
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

     Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej.

Remont obejmuje:

·         Wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej i paneli,

·         Roboty rozbiórkowe,

·         Demontaż zabudów drewnianych,

·         Montaż ścianek K-G,

·         Obłożenie ścian płytek-g na konstrukcji,

·         Szpachlowanie ścian i sufitów,

·         Malowanie ścian i sufitów,

·         Wymiana stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie zabudów drewnianych,

·         Malowanie stolarki drzwiowej,

·         Wykonanie klimatyzacji,

·         Dostawa i montaż rolet w prowadnicach,

·         Wykonanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych,

·         Prace instalacyjne sanitarne.

RD/ZP/74/21 | 17.08.2021 | 16.09.2021 - 09:39:40
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/69/2021 | 11.08.2021 | 10.09.2021 - 11:27:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

18.08.2021r - Zamawiający PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Stosowne pismo oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  znjaduje się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

19.08.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SWZ, treść pisma znjaduje się w załączniku. Niniejsze pismo Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

25.08.2021r. - Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

25.08.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

10.09.2021r. - Zamawiający opublikował ogłoszenie wyników.

RD/ZP/43/2021 | 29.06.2021 | 03.09.2021 - 10:33:01
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa stanowiska do precyzyjnych pomiarów tribologicznych dla Politechniki Poznańskiej wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników".

Szkolenie ma być przeprowadzone z zakresu podstawowej obsługi urządzenia i software.


 

 

 

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

03.08.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

03.09.2021r.- Zamawiajacy opublikował Ogłoszenie wyników.

RD/ZP/ 37 /2021 | 18.06.2021 | 03.09.2021 - 09:21:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść znajduje się w komunikatach.

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

03.09.2021r. - Zamawiający zamieścił Ogłoszenie wyników

AN/ZP/44/21 | 25.06.2021 | 20.08.2021 - 13:22:51
nieograniczony
rozstrzygnięte
RD/ZP/59/21 | 20.07.2021 | 20.08.2021 - 09:46:21
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

RD/ZP/59/21

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/51/21 | 22.07.2021 | 18.08.2021 - 11:15:46
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet 1. Remont oraz dostosowanie toalety do osób z niepełnosprawnościami w budynku Hali A-16/A-17 Stacja Kontroli Pojazdów

Pakiet 2. Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/46/2021 | 16.07.2021 | 09.08.2021 - 10:35:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

23.07.2021r. - W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przesywa termin składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach. Pytania i odpowiedzi zostana opublikowane w późniejszym terminie.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie terminu zostało również zamieszczone w systemie miniPortal oraz na platformie e-Zamówienia (treść w załączniku).

26.07.2021r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi. Treść znajduje się w komunikatach.

29.07.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

29.07.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/58/21 | 20.07.2021 | 30.07.2021 - 13:37:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/54/21 | 28.06.2021 | 30.07.2021 - 10:09:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej elektrodrążarki drutowej do Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

RD/ZP/47/21 | 21.06.2021 | 26.07.2021 - 07:36:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/53/21 | 05.07.2021 | 23.07.2021 - 13:15:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A1 i A2 Politechniki Poznańskiej

 Tabela elementów scalonych znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.

RD/ZP/49/21 | 30.06.2021 | 19.07.2021 - 14:19:28
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

    Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch, przenośnych urządzeń do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji jednostkowych i złożonych substancji chemicznych (mieszanin) – z wykorzystaniem technologii:

 

Urządzenie 1- z wykorzystaniem zjawiska technologii spektroskopii Ramana

 

Urządzenie 2– z wykorzystaniem technologii FTIR z transformacją Fouriera.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)

RD/ZP/55/21 | 02.07.2021 | 15.07.2021 - 10:37:53
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 60 000
litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania
20 000 litrów – zamówienie podstawowe
40 000 litrów – zamówienie opcjonalne

RD/ZP/35/21 | 17.06.2021 | 13.07.2021 - 11:04:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych na okres 24 miesięcy oraz dzierżawy butli gazowych na okres 36 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej

 

 Ogólne warunki zamówienia znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ

Szczegółowy formularz cenowy znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.

13.07.2021r - Zamawiający opublikował poprawę OGŁOSZENIA WYNIKÓW, treść pisma zamieszczona w załączniku

RD/ZP/39/21 | 11.06.2021 | 08.07.2021 - 11:07:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku A3 i Hali nr 23 Politechniki Poznańskiej

RD/ZP/42/21 | 09.06.2021 | 28.06.2021 - 14:46:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem zamówienia jest „zakup optycznych elementów pomiarowych dla Politechniki Poznańskiej”
Zakup będzie finansowany ze środków z projektu badawczego realizowanego w ramach Regionalnych Agend Naukowo Badawczych, poddziałanie 4.1.2. POIR, nr POIR.04.01.02-00-0002/18: „Brama emisyjna – urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych”.


RD/ZP/41/21 | 01.06.2021 | 15.06.2021 - 12:59:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego systemu radiografii cyfrowej do prowadzenia badań i inspekcji zarówno w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach polowych dla Politechniki Poznańskiej.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019)