Postępowania rozstrzygnięte

AD/ZP/67/19 | 19.11.2019 | 12.12.2019 - 14:14:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest na realizację usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów z obszaru zdobywania kompetencji energetycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

 

PAKIET I – organizacja szkolenia przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło) oraz przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy) dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu z zakresu eksploatacji oraz przeprowadzenie takich egzaminów,

 

PAKIET II – organizacja szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu z zakresu eksploatacji i pomiarów oraz przeprowadzenie takiego egzaminu.

 

PAKIET III -  organizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowującego do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu w zakresie „Systemy fotowoltaiczne”. Szkolenie realizowane będzie dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu nr 5.

 

AD/ZP/81/19 | 27.11.2019 | 12.12.2019 - 11:25:02
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/80/19 | 27.11.2019 | 11.12.2019 - 14:41:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup elementów wyposażenia multimedialnego budynków Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

Pakiet I – projektory multimedialne,

Pakiet II – ekran rozwijany elektrycznie z elementami montażowymi.

 


AD/ZP/79/19 | 20.11.2019 | 02.12.2019 - 14:23:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/79/19

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres 31-12-2019 do 30-12-2020 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

 

AD/ZP/68/19 | 25.10.2019 | 27.11.2019 - 10:16:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji komputerowych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I: Kurs zgodny z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel (Core) 

PAKIET II: :       A) Organizacja kursów o nazwie Kurs Java SE 8 Programmer

B) przeprowadzenie egzaminów Java SE 8 Programmer I i wystawienie certyfikatów  Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (OCA)

PAKIET III: Szkolenie z zakresu programowania skryptów w językach umożliwiających wyciągnięcie danych z oprogramowania GIS i symulacji ruchu typu QGIS, VISUM, VISSIM, LISA+

PAKIET IV: Organizacja szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzia ANSYS

PAKIET V: Szkolenie z obsługi programów platformy ReliaSoft

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach nr 3, 5 i 7

 AD/ZP/73/19 | 07.11.2019 | 22.11.2019 - 14:12:17
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/69/19 | 05.11.2019 | 18.11.2019 - 12:54:27
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/64/19 | 18.10.2019 | 12.11.2019 - 14:32:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

29.10.2019r - Zamawiający opubikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/34/19 | 02.07.2019 | 08.11.2019 - 15:47:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

AD/ZP/40/2019 | 12.08.2019 | 08.11.2019 - 14:32:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/40/19                                                                                                                        Poznań, dnia 08.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH – CZYNNOŚCI POWTÓRZONE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej (Otwarcie: 03.10.2019 r.).

 

 

Politechnika Poznańska informuje, że Zamawiający powtórzył czynności oceny ofert w zakresie PAKIETU 3.

Pozostałe PAKIETY pozostają bez zmian.

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na PAKIET 3, zostało rozstrzygnięte.

 

PAKIET NR 3

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia NA PAKIET 3, firmie:

Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K.,

Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Oferta firmy jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  19.11.2019 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu NA PAKIET 3, ofertę złożyły firmy:

1.       Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto: 18 501,00 zł

Cena brutto: 22 756,23

Cena netto po poprawieniu omyłki: 18 151,00 zł

Cena brutto po poprawieniu omyłki: 22 325,73 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert:

Cena: 60,00 pkt

Termin płatności:  40 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

 1. Łukasz Doliński ZNAK.PL UL.KALISKA 1 61-131 POZNAŃ

Cena netto:  19 684,00 zł

Cena brutto:  24 211,32

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Łukasz Doliński ZNAK.PL, z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia NA PAKIET 3, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy PZP (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

UZASADNIENIE:

Do złożonej oferty Wykonawca nie załączył opisu przedmiotu zamówienia – wykazu oferowanego oprogramowania. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia. Nie dostarczył on jednak ww. wykazu oferowanego oprogramowania w wyznaczonym terminie.


AD/ZP/56/19 | 12.09.2019 | 07.11.2019 - 12:32:22
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie wirtualnych materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Czas zawodowców Bis - zawodowa Wielkopolska” w postaci:

- 30 filmów stanowiących rejestrację przeprowadzonych przez Zamawiającego wirtualnych seminariów z nauczycielami będącymi uczestnikami projektu (zwanych dalej filmami szkoleniowymi),

- 90 krótkich filmów instruktażowych (zwanych dalej filmami instruktażowymi) powstałych na bazie powyższych seminariów.

 


AD/ZP/58/19 | 30.09.2019 | 30.10.2019 - 10:40:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego  Politechniki Poznańskiej.

 

 

Remont  obejmuje:

 • DS. 1 Poznań, ul. Jana Pawła II nr 28 – roboty malarskie
 • DS. 2 Poznań, ul. Jana Pawła II nr 26 – roboty malarskie i inne budowlane i instalacyjne,
 • DS. 3 Poznań ul. Kórnicka nr 5 – roboty malarskie i inne budowlane,
 • DS. 5 Poznań ul. Św. Rocha nr 11a- roboty malarskie,
 • DS. 6 Poznań ul. Św. Rocha nr 11b - roboty malarskie i inne budowlane i instalacyjne
 • Prace porządkowe, elementy informacyjne i remont nawierzchni na terenie Osiedla Studenckiego P.P.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/63/19 | 01.10.2019 | 29.10.2019 - 13:57:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest wykonanie prac budowlanych na terenie lotniska w Kąkolewie w następujących częściach:

 

PAKIET I – wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od ZK do SKR oraz instalacji elektrycznych w hangarze na terenie lotniska w Kąkolewie:

- wykonanie WLZ od ZK do SKR na działkach nr 391/23, 391/24, 391/26,

- wykonanie WLZ do SKR do T3,

- wykonanie obwodu wyłączenia pożarowego,

- wykonanie instalacji elektrycznych  (m.in. oświetlenia i gniazd).

 

PAKIET II – wykonanie posadzki w hangarze i zagospodarowanie terenu wokół hangaru na terenie lotniska w Kąkolewie:

- wykonanie posadzki betonowej,

- wykonanie utwardzenia terenu wokół hangaru z kostki betonowej,

- rozplanowanie shałdowanego humusu i zasianie trawy.

 AD/ZP/65/19 | 07.10.2019 | 28.10.2019 - 12:39:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego Mikroskopu optycznego (metalograficznego) o konstrukcji odwróconej dla Politechniki Poznańskiej.


AD/ZP/61/19 | 09.10.2019 | 22.10.2019 - 12:14:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sorptometru ciśnieniowego wraz z komputerem i monitorem oraz szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 

AD/ZP/59/19 | 01.10.2019 | 22.10.2019 - 08:03:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

 


AD/ZP/49/19 | 20.09.2019 | 11.10.2019 - 09:44:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów z obszaru zdobywania kompetencji CAD dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I – Szkolenie z obszaru technologii Bim – Revit Structure dla dydaktyków             

PAKIET II – Organizacja egzaminu z zakresu podstawowej obsługi programu AutoCAD    

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

AD/ZP/55/19 | 09.09.2019 | 11.10.2019 - 08:18:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie instalacji klimatyzacji  w pomieszczeniach serwerowni:  

Pakiet I - : nr 0.4.1 w budynku A23a (Biblioteka Techniczna),

Pakiet II - nr 414 w budynku A3 (Wydział Elektryczny):

 

Wykonanie prac obejmuje:

1)                           dostawę urządzeń,

2)                           demontaż starych urządzeń,

3)                           montaż urządzeń,

4)                           wykonanie zasilania urządzeń,

5)                           wykonanie robót instalacyjnych,

6)                           serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji

 

AD/ZP/28/2019 | 21.06.2019 | 10.10.2019 - 10:59:38
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/42/2019 | 03.09.2019 | 09.10.2019 - 09:45:03
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/54/19 | 16.09.2019 | 04.10.2019 - 07:26:20
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego młota do badania udarności o maksymalnej energii 25J wraz z nacinarką do karbów wg ISO179-1 oraz ISO180.

 

AD/ZP/57/19 | 12.09.2019 | 30.09.2019 - 11:35:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 40 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą tankowania.

AD/ZP/53/19 | 09.09.2019 | 25.09.2019 - 13:07:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup specjalistycznej aparatury badawczej dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

 

Pakiet I - aparat do analizy elementarnej materiałów elektrodowych z możliwością              bezpośredniego oznaczania zawartości tlenu,

Pakiet II - analizator rozmiaru cząstek.

 


AD/ZP/51/19 | 04.09.2019 | 19.09.2019 - 12:37:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa mikroanalizatora rentgenowskiego EDS do mikroskopu skaningowego z emisją polową typu Tescan Mira3LMU wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Poznańskiej.

AD/ZP/41/19 | 22.07.2019 | 30.08.2019 - 11:53:11
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem kursów lub szkoleń specjalistycznych dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I - Kurs Adobe Photoshop – poziom I

PAKIET II - Kurs Adobe Photoshop – poziom II

PAKIET III -Kurs Autodesk 3ds Max – poziom I

PAKIET IV - Kurs Autodesk 3ds Max – poziom II

 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość

POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

AD/ZP/49/19 | 25.07.2019 | 29.08.2019 - 09:13:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa nowego bądź używanego (z aktualnym świadectwem kalibracji i gwarancją, nie starszego niż 8 lat) analizatora widma częstotliwościowego pracującego w paśmie do minimum 30 GHz i umożliwiającego pobranie próbek IQ sygnału dla Politechniki Poznańskiej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

01.08.2019r. - Zamawiający opublikował zmianę terminu składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/46/19 | 11.07.2019 | 27.08.2019 - 11:44:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratoriów w Poznaniu, w ramach projektu pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Nr RPWP.08.03.03-30-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/52/19 | 06.08.2019 | 27.08.2019 - 08:37:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Remont obejmuje min:

            - wymianę posadzek  z wykładziny termozgrzewalnej

            - roboty rozbiórkowe

            - d-ż zabudów drewnianych

            - montaż ścianek K-G

            - obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji

            - szpachlowanie ścian i sufitów

            - malowanie ścian i sufitów

            - wymiana stolarki drzwiowej

            - wykonanie zabudów drewnianych

            - malowanie stolarki drzwiowej

            - wykonanie klimatyzacji

            - dostaw i m-ż rolet w prowadnicach

            - wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych

            - prace instalacyjne sanitarne

 

 

AD/ZP/35/19 | 21.06.2019 | 26.08.2019 - 13:20:16
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/45/19 | 12.07.2019 | 05.08.2019 - 12:21:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty instalacyjne,

PAKIET III – Roboty elektryczne.

 

AD/ZP/43/19 | 11.07.2019 | 05.08.2019 - 08:42:39
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/14/2019 | 18.04.2019 | 29.07.2019 - 11:10:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/14/19                                                                                    Poznań, dnia  28.05.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części.

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

146 125,23  zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 128 788,00  zł

 Cena brutto: 158 409,24  zł

W tym odwrócony vat :    15 032,80 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  133 681,00zł

 Cena brutto: 164 427,63 zł

 W tym odwrócony vat :   16 942,95 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

3.      ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAN

 

Złożonej oferty nie dało się otworzyć elektronicznie, ponieważ Wykonawca w MiniPortalu UZP zamieścił tylko podpisy dokumentów bez dokumentów.

 

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

 242 558,46 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 

 Cena netto: 209 598,00 zł

 Cena brutto: 257 805,54 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  225 517,00 zł

 Cena brutto:  277 385,91 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

 1. ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAN

 

Złożonej oferty nie dało się otworzyć elektronicznie, ponieważ Wykonawca w MiniPortalu UZP zamieścił tylko podpisy dokumentów bez dokumentów.

 

 

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 10 469,76 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  10 007,00   zł

 Cena brutto: 12 308,61   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

2    Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:  9 728,00 zł

 Cena brutto:   11 965,44  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

3        ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAN

 

Złożonej oferty nie dało się otworzyć elektronicznie, ponieważ Wykonawca w MiniPortalu UZP zamieścił tylko podpisy dokumentów bez dokumentów.

 

4.      TOWARZYSTWO HANDLOWE "ALPLAST" SP. Z O.O. SP. K. UL. ŚLIWKOWA 1 78-100 NIEKANIN

ZACHODNIOPOMORSKIE

Cena netto:  8 539,00 zł

 Cena brutto:   10 502,97  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

AD/ZP/44/19 | 09.07.2019 | 26.07.2019 - 12:04:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Poznańskiej  przy ul. św. Rocha 11a w Poznaniu.

Zakres prac obejmuje:

- remont pełnobranżowy pionu węzłów sanitarnych oraz przyległych pokoi mieszkalnych (40 pokoi) w budynku Domu Studenckiego nr 5,

-  dostawę i montaż wyposażenia 40 pokoi mieszkalnych i przynależnych pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 5

 

AD/ZP/36/19 | 01.07.2019 | 25.07.2019 - 09:19:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa książek do Politechniki Poznańskiej, w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość (33/32/NCBR/3333-01), współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny z podziałem na części:

PAKIET 1 – Wydział Technologii Chemicznej,

PAKIET 2 – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,

PAKIET 3 – Wydział Architektury,

PAKIET 4 – Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.

 

AD/ZP/37/19 | 27.06.2019 | 19.07.2019 - 12:46:00
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych:

- remont kapitalny 12 pokoi mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Poznańskiej położonym przy ul. Jana Pawła II nr 28 w Poznaniu,

- dostawa i montaż wyposażenia 12 pokoi mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Poznańskiej.

 

AD/ZP/6/19 | 27.06.2019 | 19.07.2019 - 12:42:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu w Halach A-16 i A-17 wraz z Łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Remont obejmuje wykonanie następujących robót:

- prace ogólnobudowlane (roboty demontażowe, prace wykończeniowe)

- roboty elektryczne,

- instalacja systemu kontroli dostępu,

- instalacje HVAC, WOD-KAN, AKPiA/BMS, TT

 

AD/ZP/29/19 | 06.05.2019 | 17.07.2019 - 07:24:02
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/32/19 | 17.05.2019 | 05.07.2019 - 08:38:30
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/33/19 | 17.06.2019 | 01.07.2019 - 11:04:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/31/2019 | 29.05.2019 | 13.06.2019 - 08:28:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

06.06.2019r. Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku.

AD/ZP/5/19 | 31.01.2019 | 05.06.2019 - 12:14:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 5: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 6: Szkolenie CPK

PAKIET 7: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 8: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 9: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 10: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 11: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 12: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 13: AutoCAD egzamin

PAKIET 14: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 15: Kurs instalacje fotowoltaiczne + ceryfikat

PAKIET 16: nie dotyczy

PAKIET 17: nie dotyczy

PAKIET 18: nie dotyczy

PAKIET 19: nie dotyczy

PAKIET 20: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 21: Emisja głosu

PAKIET 22: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 23: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 24: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 25: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 26: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 27: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 28: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 30: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 32: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 33: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 35: Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


 

UWAGA!

04.06.2019 - Zamawiający opublikował  ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIENIU na część PAKIETÓW, pozostałe Pakiety zostaną rozstrzygnięte w najszybszym możliwym terminie

AD/ZP/5/19                                                                                               Poznań, dnia  04.06.2019r

 

UNIEWAŻNIENIE

 

PAKIETY NR 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na realizację usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

 

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 5: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 6: Szkolenie CPK

PAKIET 7: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona – rezygnacja z PAKIETU NR 7 ( w związku z zadawanymi pytaniami zmiana SIWZ w dniu 20.03.2019r)

PAKIET 8: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 9: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 10: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 11: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 12: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 13: AutoCAD egzamin

PAKIET 14: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 15: Kurs instalacje fotowoltaiczne + certyfikat

PAKIET 16: nie dotyczy

PAKIET 17: nie dotyczy

PAKIET 18: nie dotyczy

PAKIET 19: nie dotyczy

PAKIET 20: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 21: Emisja głosu

PAKIET 22: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 23: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 24: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 25: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 26: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 27: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 28: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 30: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 32: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 33: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 35: Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość

POWR.03.05.00-00-Z041/17.

(otwarcie ofert: 08.04.2019r.)

 

  

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że unieważniła PAKIETY NR 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

AD/ZP/21/19 | 19.03.2019 | 29.05.2019 - 10:03:14
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/24/19 | 07.05.2019 | 27.05.2019 - 11:38:22
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/26/19 | 08.05.2019 | 27.05.2019 - 09:31:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/27/2019 | 09.05.2019 | 24.05.2019 - 10:35:09
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/27/19                                                                                                                     Poznań, dnia  17.05.2019r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych z logo Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -przeznaczył:  200 000,00 zł (brutto).

 

 

1.      Agencja Reklamowa Zielony Melon, 63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 1/109

 

Cena brutto:  195 448,62 zł

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/23/19 | 21.03.2019 | 22.05.2019 - 09:14:00
nieograniczony
rozstrzygnięte
D/ZP/4/19 | 21.03.2019 | 07.05.2019 - 11:37:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych oraz Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET I - Budynki w Kampusie Piotrowo, Wilda, Nieszawska, Strzelecka.

PAKIET II- Domy Studenckie.

Prace obejmują dwustronne mycie okien i ram okiennych, mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, powierzchni przeszklonych, przepierzeń blaszanych i świetlików, elewacji zewnętrznej, żaluzji zewnętrznych, daszków i bram oraz – w ramach prawa opcji - dodatkowego mycia do 1 000m2 dla każdego pakietu.

 


AD/ZP/17/19 | 22.03.2019 | 25.04.2019 - 07:42:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/16/19 | 21.02.2019 | 24.04.2019 - 10:57:35
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/88/18 | 17.12.2018 | 24.04.2019 - 10:36:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/12/19 | 21.02.2019 | 16.04.2019 - 13:48:27
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/15/19 | 12.03.2019 | 05.04.2019 - 13:00:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały)

 

AD/ZP/81/2018 | 18.12.2018 | 29.03.2019 - 09:03:59
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/81/18                                                                                                                     Poznań, dnia  29.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   29.01.2019 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

117 098,46 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 105 299,00  zł

 Cena brutto: 129 517,77  zł

W tym odwrócony vat : 63 394,00 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 112 535,00  zł

 Cena brutto: 138 418,05zł

 W tym odwrócony vat :  15 701,18 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

199 037,37 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 181 468,00   zł

 Cena brutto:  223 205,64 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  178 654,00 zł

 Cena brutto:   219 744,42  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 5 570,67zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  4 590,00    zł

 Cena brutto:  5 645,70   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto: 4 939,00 zł

 Cena brutto:   6 074,97  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

 

AD/ZP/3/2019 | 15.02.2019 | 27.03.2019 - 10:04:06
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/7/19 | 15.02.2019 | 08.03.2019 - 12:49:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/10/19 | 22.02.2019 | 07.03.2019 - 14:26:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

 
AD/ZP/91/2018 | 18.12.2018 | 07.03.2019 - 08:32:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/91/18                                                                                                                     Poznań, dnia  06.02.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa samolotu jednosilnikowego tłokowego lądowego (SEP(L)).

 

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

2 500 000,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

1.      GB AIRCRAFT Sp.z o.o., UL. NARBUTTA 83/13C, 02-524 WARSZAWA

 Cena netto:  2 012 240,85   zł

 Cena brutto:   2 475 056,25 zł

Warunki gwarancji na silnik:    36 miesięcy   

 

2.      IBEX-U.L.Sp.z o.o. 01-248 Warszawa, UL. JANA KAZIMIERZA   11 lok. 4

 Cena netto:   2 110 680,00   zł

 Cena brutto:  2 596 038,00 zł

Warunki gwarancji na silnik:   36 miesięcy         

 

3.      PARASNAKE ARKADIUSZ SZEWCZYK UL.ŻEROMSKIEGO 30 25-370 KIELCE

 

Zamawiający nie mógł odszyfrować oferty z powodu podwójnego zaszyfrowania.

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

 

AD/ZP/2/2019 | 06.02.2019 | 27.02.2019 - 08:41:21
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/2/19                                                                                                                       Poznań, dnia  22.02.2019r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej.

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 420 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      Benefit Systems Spółka Akcyjna

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

Cena brutto:   394 440,00 zł

Ilość obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego: POWYŻEJ 250 obiektów.

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/94/18 | 31.12.2018 | 20.02.2019 - 13:04:24
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/93/18 | 31.12.2018 | 20.02.2019 - 12:59:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.