Postępowania rozstrzygnięte

AD/ZP/61/20 | 25.08.2020 | 09.09.2020 - 12:14:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest modernizacja laboratorium wyposażonego w wysokiej klasy sprzęt do biomechanicznej analizy ruchu.


AD/ZP/60/20 | 18.08.2020 | 04.09.2020 - 13:51:04
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/63/20 | 24.08.2020 | 02.09.2020 - 08:07:29
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/50/20 | 03.08.2020 | 25.08.2020 - 11:05:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa urządzeń SKD, CCTV i SSWiN wraz z podzespołami peryferyjnymi dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet I- Urządzenia kontroli dostępu

Pakiet II- Urządzenia do systemu CCTV i SSWiN wraz ze sprzętem komputerowym

AD/ZP/28/20 | 19.05.2020 | 21.08.2020 - 13:43:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/28/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie Zamawiającego.
Postępowanie podzielone jest na części:

PAKIET NR 1 (Załącznik B1)

PAKIET NR 2 (Załącznik B2)

Projekt pn.: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
nr POIR.04.02.00-30-A004/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

AD/ZP/54/20 | 23.07.2020 | 20.08.2020 - 12:14:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

 

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej.

Remont obejmuje:

 • Prace ogólnobudowlane (roboty demontażowe, prace wykończeniowe, roboty elektryczne)
AD/ZP/56/20 | 24.07.2020 | 18.08.2020 - 09:36:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

 

Pakiet I – Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych.

Pakiet II – Mobilna platforma do rejestracji oraz skanowania obszaru 3D.

Zakup aparatury naukowo-badawczej realizowany jest z projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego
Systemy wizyjne
AD/ZP/33/20 | 04.06.2020 | 17.08.2020 - 12:56:56
nieograniczony
rozstrzygnięte
Poznań, dnia 17 sierpnia 2020 r.

Postępowanie nr AD/ZP/33/20

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

w Pakiecie nr 2: Zestaw kamer nadfioletu z obiektywami.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Systemy wizyjne".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu oraz których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wizyjne", Pakiecie nr 2 Zestaw kamer nadfioletu z obiektywami.

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

Wykonawca

Cena oferty

brutto w zł

(ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium)

 

Gwarancja i rękojmia

Punkty razem

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

 

42 066,00

(60,00 pkt)

 

 

36 miesięcy

 (40 pkt)

100 pkt

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

II. Wykluczeni wykonawcy

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 2, nie został wykluczony żaden wykonawca.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 2, żadna oferta nie została odrzucona.

*****************************************************************************************

Poznań, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Postępowanie nr AD/ZP/33/20

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

w Pakiecie nr 3 Mobilne stanowisko testowe z zasilaniem.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Systemy wizyjne".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu oraz których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wizyjne", Pakiecie nr 3 Mobilne stanowisko testowe z zasilaniem.

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań.

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

Wykonawca

Cena oferty

brutto w zł

(ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium)

 

Gwarancja i rękojmia

Punkty razem

 

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 57 987,12 zł

(60 pkt)

 

 

36 miesięcy

 (40 pkt)

 

100 pkt

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

 

82 828,20 zł

(42,01 pkt)

 

 

36 miesięcy

 (40 pkt)

82,01 pkt

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

II. Wykluczeni wykonawcy

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 3, nie został wykluczony żaden wykonawca.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 3, żadna oferta nie została odrzucona.

*****************************************************************************************

Poznań, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Postępowanie nr AD/ZP/33/20

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

w Pakiecie nr 5 Przykamerowy system rejestracji nieskompresowanych danych.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Systemy wizyjne".

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu oraz których oferty zostały odrzucone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Systemy wizyjne", Pakiecie nr 5 Przykamerowy system rejestracji nieskompresowanych danych.

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 5 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań.

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Punktacja złożonych ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 14 części I SIWZ:

Wykonawca

Cena oferty

brutto w zł

(ilość punktów uzyskanych
w ramach kryterium)

 

Gwarancja i rękojmia

Punkty razem

 

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 101 991,60 zł

(60 pkt)

 

 

36 miesięcy

 (40 pkt)

 

100 pkt

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

 

136 061,37 zł

(44,98 pkt)

 

 

36 miesięcy

 (40 pkt)

84,98 pkt

 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 PZP.

II. Wykluczeni wykonawcy

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 5, nie został wykluczony żaden wykonawca.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu w Pakiecie nr 5, żadna oferta nie została odrzucona.

 

***************************************************************************************************

Poznań, dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

Postępowanie nr AD/ZP/33/20

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w Pakietach 1 i 4.

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Systemy wizyjne".

 

Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej „ustawą Pzp", Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w Pakietach 1 i 4.

 

Pakiet nr 1 Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.

 

Uzasadnienie

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku, gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa - cena złożonej oferty: 232 347,00 zł złotych brutto.

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:
172 160,00 złotych brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

 

Pakiet nr 4 Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami.

 

Uzasadnienie

Podstawa prawna: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku, gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty:

 1. Oferta złożona przez firmę COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa - cena złożonej oferty: 357 930,00 złotych brutto.
 2. Oferta złożona przez firmę Termoenergia Dariusz Dajek, ul. Gruntowa 8, 04-906 Warszawa - cena złożonej oferty 247 984,72 zł brutto.

 

W przedmiotowym postępowaniu obok przyjętego kryterium „Cena" o wadze 60 pkt, Zamawiający określił kryterium pozacenowe - „Okres gwarancji na zestaw" o wadze 40 pkt.

 

Zgodnie z wymaganiami punktu 14.1. b. części I SIWZ (IDW), Wykonawca był zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym okres gwarancji na zestaw oferowany w danym Pakiecie.

Wykonawca winien był określić okres gwarancji, w pełnych miesiącach, tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Zamawiający wskazał, iż za zadeklarowanie okresu gwarancji zostaną przyznane punkty według następujących zasad:

 • okres gwarancji na zestaw - 24 miesiące - 0 pkt;
 • okres gwarancji na zestaw - 36 miesięcy - 40 pkt.

Jednocześnie Zamawiający zastrzegł, iż w przypadku nie wskazania okresu oferowanej gwarancji lub wskazania innego okresu niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 24 miesiące i przyzna w tym kryterium 0 pkt.

 

W założonych ofertach, deklarację, co do okresu gwarancji, złożył w Formularzu ofertowym wykonawca COMP S.A.(36 miesięcy).

Wykonawca Termoenergia Dariusz Dajek, nie wypełnił pola w formularzu ofertowym w zakresie deklarowanego okresu gwarancji dla zestawu w Pakiecie nr 4.

 

Wypełniając zapisy części I SIWZ (IDW), w dniu 29 lipca 2020 roku, została przesłana do Wykonawcy informacja o poprawieniu innej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż zgodnie z zapisami przyjętymi w punkcie 14.1.b. części I SIWZ (IDW), poprawia treść formularza ofertowego, przyjmując, że Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji tj. 24 miesiące.

W ramach kryterium „Okres gwarancji na zestaw", Wykonawcy przyznano 0 pkt.

 

W terminie 3 dni od dnia doręczenia pisma informującego o poprawieniu omyłki, Wykonawca nie przesłał Zamawiającemu oświadczenia o braku zgody na poprawienie omyłki.

 

Mając na uwadze powyższe, przyjmując określone w Rozdziale 14 części I SIWZ (IDW), kryteria oceny ofert, punktacja złożonych w Pakiecie nr 4 ofert przedstawia się następująco:

 1. COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa - cena 41,57 pkt, okres gwarancji na zestaw - 40 pkt. Łącznie 81,57 pkt.
 2. Termoenergia Dariusz Dajek - cena 60 pkt, okres gwarancji na zestaw - 0 pkt. Łącznie 60 pkt.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 252 000,00 złotych brutto, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 357 930,00 złotych brutto.

Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć środków przeznaczonych na realizację Pakietu nr 4, należy zatem uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

 

***************************************************************************************************

 

Poznań 20 lipca 2020 r.

Nr postępowania: AD/ZP/33/20

 
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Systemy wizyjne".

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wartość brutto) 605.160 zł brutto.

 

Pakiet 1 Zestaw kamer dozorowych światła widzialnego z rejestratorem.                             

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

1.

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

232 347,00 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 172 160,00 


Pakiet 2: Zestaw kamer nadfioletu z obiektywami.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

1.

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

 

42 066,00 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33 000,00

 

Pakiet 3: Mobilne stanowisko testowe z zasilaniem.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

1.

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

57 987,12 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

2.

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

82 828,20 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 57 000,00

 

Pakiet 4: Zestaw kamer podczerwieni z obiektywami.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

1.

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116,

02-230 Warszawa

357 930,00 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

2.

Termoenergia Dariusz Dajek

Ul. Gruntowa 8

04-906 Warszawa

247 984,72 zł

Zgodnie z SIWZ

brak informacji w formularzu ofertowym

Zgodnie z SIWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 252 000,00

 

Pakiet 5: Przykamerowy system rejestracji nieskompresowanych danych.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Termin wykonania dostawy

Okres gwarancji na zestaw

Warunki płatności

1.

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Migdałowa 60

61-612 Poznań

 

101 991,60 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

2.

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

136 061,37 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 91 000,00

 

UWAGA !!!

25.06.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

AD/ZP/40/20 | 02.07.2020 | 12.08.2020 - 13:44:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup 3 sztuk symulatora starości – kombinezonu z akcesoriami.

Projekt pn. „Projektowanie uniwersalne w strategii podnoszenia efektywności kształcenia na Politechnice Poznańskiej POWR.03.05.00-00-Pu21/19.”

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony ZamawiającegoAD/ZP/47/20 | 15.07.2020 | 05.08.2020 - 07:52:59
nieograniczony
rozstrzygniętePrzedmiotem przetargu nieograniczonego  jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie), w następujących częściach:

PAKIET I – Roboty budowlane,

PAKIET II – Roboty instalacyjne.


AD/ZP/46/20 | 14.07.2020 | 03.08.2020 - 13:39:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie  drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

AD/ZP/16/2020 | 19.06.2020 | 29.07.2020 - 13:14:46
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/45/20 | 02.07.2020 | 29.07.2020 - 12:47:36
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Poznańskiej  przy ul. św. Rocha 11a w Poznaniu.

 

Zakres prac obejmuje:

- remont pełnobranżowy pionu węzłów sanitarnych oraz przyległych pokoi mieszkalnych (40 pokoi) w budynku Domu Studenckiego nr 5 położonym przy ul. Św.Rocha 11a w Poznaniu,

- wykonanie i montaż mebli wbudowanych w 40 pokojach mieszkalnych i przynależnych pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 5

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

10.07.2020 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje sie w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

13.07.2020 - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

14.07.2020 r. - Zamiawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje sę w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

16.07.2020r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

20.07.2020 r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/43/20 | 06.07.2020 | 24.07.2020 - 13:53:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowych elementów umożliwiających wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badania sensorów otoczenia pojazdu niezbędnego do realizacji projektu badawczego pt. Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych nr POIR.04.01.02-00-0081/17 dla Politechniki Poznańskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

AD/ZP/27/20 | 20.05.2020 | 23.07.2020 - 20:29:33
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/44/20 | 06.07.2020 | 23.07.2020 - 13:41:59
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach A1, A2, A3, Hali nr 24 Politechniki Poznańskiej.

 

Remont obejmuje min:

            - wymianę posadzek  z wykładziny termozgrzewalnej

            - roboty rozbiórkowe

            - d-ż zabudów drewnianych

            - montaż ścianek K-G

            - obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji

            - szpachlowanie ścian i sufitów

            - malowanie ścian i sufitów

            - wymiana stolarki drzwiowej

            - wykonanie zabudów drewnianych

            - malowanie stolarki drzwiowej

            - wykonanie klimatyzacji

            - dostaw i m-ż rolet w prowadnicach

            - wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych

            - prace instalacyjne sanitarneAD/ZP/39/20 | 23.06.2020 | 21.07.2020 - 14:29:06
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych oraz Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET I - Budynki w Kampusie Piotrowo, Wilda.

PAKIET II- Domy Studenckie.

Prace obejmują dwustronne mycie okien i ram okiennych, mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, powierzchni przeszklonych, przepierzeń blaszanych i świetlików, elewacji zewnętrznej, żaluzji zewnętrznych, daszków i bram oraz – w ramach prawa opcji - dodatkowe mycie do 1 000m2 dla każdego pakietu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony ZamawiającegoAD/ZP/35/20 | 19.06.2020 | 20.07.2020 - 12:43:14
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

 

Pakiet I – Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych.

Pakiet II – Mobilna platforma do rejestracji oraz skanowania obszaru 3D.

Pakiet III – System rejestracji ciśnienia wybuchu oraz ciśnienia akustycznego z dużą częstotliwością pomiarową.

Zakup aparatury naukowo-badawczej realizowany jest z projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony ZamawiającegoAD/ZP/37/20 | 18.06.2020 | 01.07.2020 - 13:12:48
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/32/20 | 22.05.2020 | 26.06.2020 - 11:00:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/32/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w częściach:

 Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych w zakresie urządzeń laboratoryjnych oraz akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych

Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D oraz materiałów do opraw dokumentów stażowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

01.06.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ogfert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 

02.06.2020r - Zamawiający opublikował POPRWĘ OMYŁKI PISARSKIEJ w Informacji z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku.

AD/ZP/10/20 | 27.05.2020 | 25.06.2020 - 13:45:39
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania przeglądu C wraz z wymianą części wchodzących w zakres przeglądu statku powietrznego Zlin 242L o znakach rozpoznawczych SP-UTB, numerze seryjnym 0808, zgodnie z wytycznymi Instrukcji Obsługi Technicznej cz. II, dok. nr 003.03.1 wydanie z 01.05.1998 w aktualnej zmianie.

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 350 roboczogodzin w związku z zaistnieniem konieczności wykonania dodatkowych prac, wykraczających poza standardowy zakres przeglądu C statku powietrznego Zlin 242L. Zakres dodatkowych prac zostanie szczegółowo określony przez Wykonawcę, po przeprowadzeniu weryfikacji stanu technicznego płatowca oraz elementów konstrukcyjnych statku powietrznego, podczas wykonywania przeglądu C.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.AD/ZP/34/20 | 10.06.2020 | 18.06.2020 - 12:51:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi opieki serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej przez okres 18. miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/36/20 | 02.06.2020 | 17.06.2020 - 12:45:18
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i sukcesywna dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100LL w ilości maksymalnie 80 000 litrów bez akcyzy (zgodnie z normą DEF STAN 91-90 wydanie 3) do stacji paliw usytuowanej na lotnisku Poznań-Kobylnica EPPK wraz z usługą tankowania statków powietrznych użytkowanych przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.AD/ZP/24/20 | 22.05.2020 | 16.06.2020 - 19:02:48
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/4/20 | 30.01.2020 | 08.06.2020 - 14:06:03
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem kursów/szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej na pakiety:

 

PAKIET I

Przeprowadzenie zajęć warsztatowo -wykładowych obejmujących:

 1. Komunikację interpersonalną: szkolenie 1
 2. Warsztaty kreatywnego myślenia: szkolenie 2
 3. Szkolenie z prezentacji i autoprezentacji: szkolenie 3
 4. Szkolenie z zarządzania czasem: szkolenie 4

PAKIET II

Organizacja szkolenia z zakresu EMISJI GŁOSU

PAKIET III

Organizacja szkoleń o nazwie EFEKTYWNA KOMINIKACJA ZE STUDENTAMI

PAKIET IV

Organizacja szkolenia i warsztatów  o nazwie ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE

PAKIET V

Organizacja szkolenia o nazwie WIEDZA NA TEMAT DZIAŁANIA MÓZGU W PRACY DYDAKTYCZNEJ

PAKIET VI

Organizacja szkoleń o nazwie Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim ( w świetle Ustawy 2.0)

PAKIET VII

Organizacja szkoleń o nazwie Ewaluacja jakości działalności naukowej 

PAKIET VIII

Organizacja szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej / o nazwie Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów kształcenia praz tworzenia systemu zapewnienia jakości w ustawie 2.0

PAKIET IX

Organizacja szkoleń i warsztatów  z zakresu podnoszenia kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej o nazwie Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej  

PAKIET X

Organizacja szkolenia o nazwie ASERTYWNOŚĆ I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

PAKIET XI

Organizacja szkolenia o nazwie TECHNIKI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

PAKIET XII

Organizacja szkolenia/ o nazwie ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE - EFEKTYWNA PRACA

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach nr 7 i 8.

 

27.04.2020r - Zamawiający opublikował Rozstrzygnięcie postępowania - UNIEWAŻNIENIE PAKIETÓW: I,II,III,IV, V, IX,X,XI,XII.

Zamawiający informuje, że PAKIETY VI, VII, VIII zostaną rozstrzygnięta w jak najszybszym możliwym terminie.

06.05.2020 - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO PAKIETU: VI. VII, VIII - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.


AD/ZP/21/2020 | 15.05.2020 | 05.06.2020 - 10:21:18
nieograniczony
rozstrzygnięte

Dnia 29 05 2020 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/29/20 | 13.05.2020 | 02.06.2020 - 10:38:38
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych  w zakresie instalacji elektrycznych, w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

AD/ZP/23/2020 | 12.05.2020 | 21.05.2020 - 11:46:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Dnia 20.05.2020r. Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/25/20 | 24.04.2020 | 15.05.2020 - 15:10:58
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/20/20 | 25.03.2020 | 30.04.2020 - 12:22:38
nieograniczony
rozstrzygnięte

 AD/ZP/20/20

  Przedmiotem przetargu  nieograniczonego są  prace wykonawcze  instalacji szczytowego zasilania w ciepło i chłód budynku WAiWIZ PP.

 

AD/ZP/22/20 | 06.04.2020 | 29.04.2020 - 15:08:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/18/20 | 06.04.2020 | 29.04.2020 - 12:58:25
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/18/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymizacji Studenckiej (ELS) i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (ELD) do Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części:

PAKIET 1 – Blankiety ELS i ELD Poznań;

PAKIET 2 – Blankiety ELS pozostałe.

 

AD/ZP/19/20 | 25.03.2020 | 16.04.2020 - 12:34:16
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie wymiany 12 uszkodzonych paneli wymienników skraplaczy w agregacie wody lodowej lokalizowanego na dachu budynku Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Zamówienie odpowiednich 12 szt. paneli wymiennika skraplacza,
 • Transport wymienników,
 • Przygotowanie miejsca pracy,
 • Rozbiórkę obudowy urządzenia,
 • Wynajem rusztowania i jego transport oraz odpowiedniego dźwigu,
 • Wymianę 12 paneli wymiennika,
 • Ciśnieniową kontrolę szczelności,
 • Napełnienie i uruchomienie układów,
 • Materiały pomocnicze- gazy techniczne, luty płyty OSB,
 • Czynnik chłodniczy R410A-71 kg,
 • Utylizację odpadów,
 • Dokonanie wymaganych wpisów Centralnym Rejestrze Operatorów.

 

AD/ZP/7/20 | 19.02.2020 | 15.04.2020 - 12:25:31
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji symulacyjnych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I

Organizacja szkoleń/kursów z zakresu statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA - nr 4/ 79 i 80

PAKIET II

Organizacja szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych – nr 7/ 132

PAKIET III

STATISTICA – analizy wielowymiarowe –  nr 7/136

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach 4 i 7.

 

AD/ZP/72/2019 | 28.11.2019 | 09.04.2020 - 08:19:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

04.02.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

AD/ZP/8/20 | 05.02.2020 | 03.04.2020 - 16:22:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/8/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, na okres 389 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/9/20 | 11.02.2020 | 17.03.2020 - 16:08:00
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/9/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest ubezpieczenie Politechniki Poznańskiej przez okres 24 miesięcy, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

PAKIET 2- Ubezpieczenia komunikacyjne.

 

AD/ZP/6/20 | 12.02.2020 | 11.03.2020 - 13:08:01
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji transportowych dla  pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I - Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET II - Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum – studenci PP

PAKIET III – Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum – pracownicy PP

PAKIET IV -  Kurs z symulacji ruchu kolejowego z wykorzystaniem oprogramowania Railsys Software Suite

PAKIET V – Kurs modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania: A: PTV Vissim, B: Aimsun

 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach 3 i 7.

 


24.02.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/12/20 | 18.02.2020 | 02.03.2020 - 10:58:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego wielokanałowego potencjostatu ze wzmacniaczem 1A i opcją spektroskopii impedancyjnej (EIS)  wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z zakresu obsługi”

[multichannel potentiostat with 1A booster and option for impedance spectroscopy (EIS) – delivery, installation, starting-up, and handling training]

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego


AD/ZP/1/2020 | 16.01.2020 | 26.02.2020 - 09:27:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

31.01.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

AD/ZP/3/20 | 04.02.2020 | 19.02.2020 - 14:30:49
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa wykonania remontu głównego silnika Lycoming AEIO-360-A1B6 s/n L-36368-51E w celu przedłużenia resursu o 1400 FH i 12 lat, zgodnie z instrukcją napraw wydaną przez producenta oraz aktualnymi biuletynami serwisowymi, szczególnie Lycoming SB nr 240 oraz SI 1009 wraz z transportem.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

.

AD/ZP/5/20 | 30.01.2020 | 17.02.2020 - 13:07:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/5/20

   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/74/19 | 04.11.2019 | 14.02.2020 - 19:31:26
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

Poznań, dnia 27 stycznia 2020 r.

Postępowanie nr AD/ZP/74/19

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do sal dydaktycznych i pomieszczeń socjalnych budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Nr postępowania: AD/ZP/74/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

NIP 777-00-03-699

www.put.poznan.pl

 

działając jako Zamawiający, wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2660/19:

1)     unieważnia czynność odrzucenia oferty Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC  dokonaną w dniu 23.12.2019 r.,

2)     unieważnia czynność wezwania Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC  do uzupełnienia próbek mebli z dnia 04.12.2019 r.

Jednocześnie Zamawiający wezwie Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC  do uzupełnienia próbek i przystąpi do ponownego badania i oceny próbek. 

 

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 23.12.2019 r. odrzucił ofertę Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC złożoną w postępowaniu p.n. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do sal dydaktycznych i pomieszczeń socjalnych budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Pan Witold Stec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku wydanym po rozpoznaniu odwołania Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, unieważnienie czynności wezwania odwołującego do uzupełnienia próbek, z dnia 04.12.2019 r., co Zamawiający niniejszym czyni.

Ponadto Krajowa izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu wezwanie odwołującego - Pana Witolda Steca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC do uzupełnienia próbek mebli, co zostanie uczynione odrębnym pismem.

 

 

****************************************************************************************************

 

Poznań, dnia 21.11.2019 r.

Postępowanie nr AD/ZP/74/19

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do sal dydaktycznych i pomieszczeń socjalnych budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Nr postępowania: AD/ZP/74/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

NIP 777-00-03-699

www.put.poznan.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

I.          Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 1.008.600,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) 

 

II.          Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

Siedziba i adres siedziby:

Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Witold Stec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPN KARTUZY WITOLD STEC

Adres miejsca wykonywania działalności:

Ul. Gdańska 41, 83-300 Kartuzy

 

Oferta nr 3:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Łukasz Cichowlas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CICHOWLAS ŁUKASZ WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS

i

Jacek Glapiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLAPIAK JACEK WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS

prowadzący razem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą KOMPLEKS SP.C.ŁUKASZ CICHOWLAS,JACEK GLAPIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Ul. Rejtana 18, 61-100 Leszno

 

III.          Cena, Termin dostawy i montażu zamówienia, Gwarancja i rękojmia

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 3.490.072,00 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 4.292.788,56

 

Termin dostawy i montażu zamówienia do dnia: 14.02.2020

Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat

 

Oferta nr 2:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 525.202,00 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 645.998,46 zł

 

Termin dostawy i montażu zamówienia do dnia: 27.12.2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat

 

Oferta nr 3:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 848.766,00 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 1.043.982,18 zł

 

Termin dostawy i montażu zamówienia do dnia: 14.02.2020 r.

Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat

 

 

AD/ZP/ 2 /20 | 20.01.2020 | 06.02.2020 - 13:38:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/66/19 | 08.11.2019 | 29.01.2020 - 20:15:01
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/88/19 | 24.12.2019 | 24.01.2020 - 10:49:07
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji transportowych dla  studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I – Organizacja szkolenia z zakresu przygotowania do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET II - Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET III - Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET IV - Szkolenie z zakresu zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz rozliczania czasu pracy kierowców

           

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu nr 3.

 

08.01.2020r -Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/83/19 | 18.12.2019 | 23.01.2020 - 12:38:42
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/75/19 | 10.12.2019 | 22.01.2020 - 13:27:38
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa długoterminowego wynajmu fabrycznie nowych, dwóch pojazdów użytkowych o ponad przeciętnych właściwościach terenowych oraz ładunkowych wraz z ubezpieczeniem na okres 35 miesięcy na potrzeby Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

PAKIET I -   Pojazd A

PAKIET II – Pojazd B

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/89/19 | 23.12.2019 | 10.01.2020 - 15:54:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/89/19

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi Serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej przez okres 5. miesięcy.

 

AD/ZP/87/19 | 23.12.2019 | 08.01.2020 - 12:08:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100LL w ilości maksymalnie 40 000 litrów bez akcyzy (zgodnie z normą DEF STAN 91-90 wydanie 3) do stacji paliw usytuowanej na lotnisku Poznań-Kobylnica EPPK wraz z usługą tankowania statków powietrznych użytkowanych przez Zamawiającego.


AD/ZP/78/19 | 26.11.2019 | 17.12.2019 - 16:04:09
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/78/19

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers: 1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra.


 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/67/19 | 19.11.2019 | 12.12.2019 - 15:14:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest na realizację usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów z obszaru zdobywania kompetencji energetycznych dla studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

 

PAKIET I – organizacja szkolenia przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G2 (ciepło) oraz przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych grupy G3 (gazy) dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu z zakresu eksploatacji oraz przeprowadzenie takich egzaminów,

 

PAKIET II – organizacja szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu z zakresu eksploatacji i pomiarów oraz przeprowadzenie takiego egzaminu.

 

PAKIET III -  organizacja szkolenia teoretycznego i praktycznego przygotowującego do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu w zakresie „Systemy fotowoltaiczne”. Szkolenie realizowane będzie dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Szkolenie obejmuje podstawowe wymagania przygotowujące do egzaminu

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniu nr 5.

 

AD/ZP/81/19 | 27.11.2019 | 12.12.2019 - 12:25:02
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/80/19 | 27.11.2019 | 11.12.2019 - 15:41:52
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup elementów wyposażenia multimedialnego budynków Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

Pakiet I – projektory multimedialne,

Pakiet II – ekran rozwijany elektrycznie z elementami montażowymi.

 


AD/ZP/79/19 | 20.11.2019 | 02.12.2019 - 15:23:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/79/19

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres 31-12-2019 do 30-12-2020 dla 126 użytkowników jednoczesnych.

 

AD/ZP/68/19 | 25.10.2019 | 27.11.2019 - 11:16:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji komputerowych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I: Kurs zgodny z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel (Core) 

PAKIET II: :       A) Organizacja kursów o nazwie Kurs Java SE 8 Programmer

B) przeprowadzenie egzaminów Java SE 8 Programmer I i wystawienie certyfikatów  Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (OCA)

PAKIET III: Szkolenie z zakresu programowania skryptów w językach umożliwiających wyciągnięcie danych z oprogramowania GIS i symulacji ruchu typu QGIS, VISUM, VISSIM, LISA+

PAKIET IV: Organizacja szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzia ANSYS

PAKIET V: Szkolenie z obsługi programów platformy ReliaSoft

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach nr 3, 5 i 7

 AD/ZP/73/19 | 07.11.2019 | 22.11.2019 - 15:12:17
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/69/19 | 05.11.2019 | 18.11.2019 - 13:54:27
nieograniczony
rozstrzygnięte


AD/ZP/64/19 | 18.10.2019 | 12.11.2019 - 15:32:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

29.10.2019r - Zamawiający opubikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/58/19 | 30.09.2019 | 30.10.2019 - 11:40:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego  Politechniki Poznańskiej.

 

 

Remont  obejmuje:

 • DS. 1 Poznań, ul. Jana Pawła II nr 28 – roboty malarskie
 • DS. 2 Poznań, ul. Jana Pawła II nr 26 – roboty malarskie i inne budowlane i instalacyjne,
 • DS. 3 Poznań ul. Kórnicka nr 5 – roboty malarskie i inne budowlane,
 • DS. 5 Poznań ul. Św. Rocha nr 11a- roboty malarskie,
 • DS. 6 Poznań ul. Św. Rocha nr 11b - roboty malarskie i inne budowlane i instalacyjne
 • Prace porządkowe, elementy informacyjne i remont nawierzchni na terenie Osiedla Studenckiego P.P.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/63/19 | 01.10.2019 | 29.10.2019 - 14:57:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

        Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest wykonanie prac budowlanych na terenie lotniska w Kąkolewie w następujących częściach:

 

PAKIET I – wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od ZK do SKR oraz instalacji elektrycznych w hangarze na terenie lotniska w Kąkolewie:

- wykonanie WLZ od ZK do SKR na działkach nr 391/23, 391/24, 391/26,

- wykonanie WLZ do SKR do T3,

- wykonanie obwodu wyłączenia pożarowego,

- wykonanie instalacji elektrycznych  (m.in. oświetlenia i gniazd).

 

PAKIET II – wykonanie posadzki w hangarze i zagospodarowanie terenu wokół hangaru na terenie lotniska w Kąkolewie:

- wykonanie posadzki betonowej,

- wykonanie utwardzenia terenu wokół hangaru z kostki betonowej,

- rozplanowanie shałdowanego humusu i zasianie trawy.

 AD/ZP/65/19 | 07.10.2019 | 28.10.2019 - 13:39:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego Mikroskopu optycznego (metalograficznego) o konstrukcji odwróconej dla Politechniki Poznańskiej.


AD/ZP/61/19 | 09.10.2019 | 22.10.2019 - 13:14:29
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sorptometru ciśnieniowego wraz z komputerem i monitorem oraz szkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 

AD/ZP/59/19 | 01.10.2019 | 22.10.2019 - 09:03:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót ogólnobudowlanych w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

 


AD/ZP/49/19 | 20.09.2019 | 11.10.2019 - 10:44:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń oraz egzaminów z obszaru zdobywania kompetencji CAD dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I – Szkolenie z obszaru technologii Bim – Revit Structure dla dydaktyków             

PAKIET II – Organizacja egzaminu z zakresu podstawowej obsługi programu AutoCAD    

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.