Postępowania rozstrzygnięte

AD/ZP/29/19 | 06.05.2019 | 17.07.2019 - 07:24:02
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/14/2019 | 18.04.2019 | 10.07.2019 - 08:41:45
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/14/19                                                                                    Poznań, dnia  28.05.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części.

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

146 125,23  zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 128 788,00  zł

 Cena brutto: 158 409,24  zł

W tym odwrócony vat :    15 032,80 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  133 681,00zł

 Cena brutto: 164 427,63 zł

 W tym odwrócony vat :   16 942,95 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

3.      ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAN

 

Złożonej oferty nie dało się otworzyć elektronicznie, ponieważ Wykonawca w MiniPortalu UZP zamieścił tylko podpisy dokumentów bez dokumentów.

 

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

 242 558,46 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 

 Cena netto: 209 598,00 zł

 Cena brutto: 257 805,54 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  225 517,00 zł

 Cena brutto:  277 385,91 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

 1. ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAN

 

Złożonej oferty nie dało się otworzyć elektronicznie, ponieważ Wykonawca w MiniPortalu UZP zamieścił tylko podpisy dokumentów bez dokumentów.

 

 

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 10 469,76 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  10 007,00   zł

 Cena brutto: 12 308,61   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

2    Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:  9 728,00 zł

 Cena brutto:   11 965,44  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

3        ZNAK.PL DOLINSKI ŁUKASZ UL.KALISKA 1 61-131 POZNAN

 

Złożonej oferty nie dało się otworzyć elektronicznie, ponieważ Wykonawca w MiniPortalu UZP zamieścił tylko podpisy dokumentów bez dokumentów.

 

4.      TOWARZYSTWO HANDLOWE "ALPLAST" SP. Z O.O. SP. K. UL. ŚLIWKOWA 1 78-100 NIEKANIN

ZACHODNIOPOMORSKIE

Cena netto:  8 539,00 zł

 Cena brutto:   10 502,97  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

AD/ZP/32/19 | 17.05.2019 | 05.07.2019 - 08:38:30
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/33/19 | 17.06.2019 | 01.07.2019 - 11:04:13
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/31/2019 | 29.05.2019 | 13.06.2019 - 08:28:40
nieograniczony
rozstrzygnięte

06.06.2019r. Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku.

AD/ZP/5/19 | 31.01.2019 | 05.06.2019 - 12:14:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 5: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 6: Szkolenie CPK

PAKIET 7: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 8: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 9: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 10: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 11: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 12: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 13: AutoCAD egzamin

PAKIET 14: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 15: Kurs instalacje fotowoltaiczne + ceryfikat

PAKIET 16: nie dotyczy

PAKIET 17: nie dotyczy

PAKIET 18: nie dotyczy

PAKIET 19: nie dotyczy

PAKIET 20: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 21: Emisja głosu

PAKIET 22: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 23: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 24: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 25: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 26: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 27: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 28: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 30: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 32: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 33: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 35: Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


 

UWAGA!

04.06.2019 - Zamawiający opublikował  ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIENIU na część PAKIETÓW, pozostałe Pakiety zostaną rozstrzygnięte w najszybszym możliwym terminie

AD/ZP/5/19                                                                                               Poznań, dnia  04.06.2019r

 

UNIEWAŻNIENIE

 

PAKIETY NR 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na realizację usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

 

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 5: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 6: Szkolenie CPK

PAKIET 7: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona – rezygnacja z PAKIETU NR 7 ( w związku z zadawanymi pytaniami zmiana SIWZ w dniu 20.03.2019r)

PAKIET 8: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 9: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 10: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 11: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 12: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 13: AutoCAD egzamin

PAKIET 14: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 15: Kurs instalacje fotowoltaiczne + certyfikat

PAKIET 16: nie dotyczy

PAKIET 17: nie dotyczy

PAKIET 18: nie dotyczy

PAKIET 19: nie dotyczy

PAKIET 20: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 21: Emisja głosu

PAKIET 22: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 23: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 24: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 25: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 26: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 27: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 28: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 30: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 32: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 33: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 35: Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość

POWR.03.05.00-00-Z041/17.

(otwarcie ofert: 08.04.2019r.)

 

  

Politechnika Poznańska uprzejmie zawiadamia, że unieważniła PAKIETY NR 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

AD/ZP/21/19 | 19.03.2019 | 29.05.2019 - 10:03:14
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/24/19 | 07.05.2019 | 27.05.2019 - 11:38:22
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/26/19 | 08.05.2019 | 27.05.2019 - 09:31:27
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/27/2019 | 09.05.2019 | 24.05.2019 - 10:35:09
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/27/19                                                                                                                     Poznań, dnia  17.05.2019r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych z logo Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania zapasów dla Politechniki Poznańskiej

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -przeznaczył:  200 000,00 zł (brutto).

 

 

1.      Agencja Reklamowa Zielony Melon, 63-100 Śrem, ul. Przemysłowa 1/109

 

Cena brutto:  195 448,62 zł

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/23/19 | 21.03.2019 | 22.05.2019 - 09:14:00
nieograniczony
rozstrzygnięte
D/ZP/4/19 | 21.03.2019 | 07.05.2019 - 11:37:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych oraz Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET I - Budynki w Kampusie Piotrowo, Wilda, Nieszawska, Strzelecka.

PAKIET II- Domy Studenckie.

Prace obejmują dwustronne mycie okien i ram okiennych, mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, powierzchni przeszklonych, przepierzeń blaszanych i świetlików, elewacji zewnętrznej, żaluzji zewnętrznych, daszków i bram oraz – w ramach prawa opcji - dodatkowego mycia do 1 000m2 dla każdego pakietu.

 


AD/ZP/17/19 | 22.03.2019 | 25.04.2019 - 07:42:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/16/19 | 21.02.2019 | 24.04.2019 - 10:57:35
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/88/18 | 17.12.2018 | 24.04.2019 - 10:36:15
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/12/19 | 21.02.2019 | 16.04.2019 - 13:48:27
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/15/19 | 12.03.2019 | 05.04.2019 - 13:00:55
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej.

PAKIET 1 – materiały eksploatacyjne (oryginały lub zamienniki)

PAKIET 2 – zamienne materiały eksploatacyjne (zamienniki lub oryginały)

 

AD/ZP/81/2018 | 18.12.2018 | 29.03.2019 - 09:03:59
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/81/18                                                                                                                     Poznań, dnia  29.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   29.01.2019 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

117 098,46 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 105 299,00  zł

 Cena brutto: 129 517,77  zł

W tym odwrócony vat : 63 394,00 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 112 535,00  zł

 Cena brutto: 138 418,05zł

 W tym odwrócony vat :  15 701,18 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

199 037,37 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 181 468,00   zł

 Cena brutto:  223 205,64 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:  178 654,00 zł

 Cena brutto:   219 744,42  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 5 570,67zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  4 590,00    zł

 Cena brutto:  5 645,70   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto: 4 939,00 zł

 Cena brutto:   6 074,97  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

 

AD/ZP/3/2019 | 15.02.2019 | 27.03.2019 - 10:04:06
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/73/18 | 17.10.2018 | 11.03.2019 - 08:29:39
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 5  w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W częściach:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemów światłowodowych i instalacji elektrycznych

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie elementów inteligentnych instalacji,  i sieci komputerowych

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania w zakresie stacjonarnego i mobilnego stanowiska do badań biometrycznych

 

26.02.2019r - Zamawiający opublikował ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOT. PAKIETU III - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

 

 

19.10.2018r - Zamawiający zamieścił na stronie Internetowej PP, Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie nie uległo zmianie, został tylko nadany numer: 2018/S 202-458508

AD/ZP/7/19 | 15.02.2019 | 08.03.2019 - 12:49:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/10/19 | 22.02.2019 | 07.03.2019 - 14:26:57
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

 
AD/ZP/91/2018 | 18.12.2018 | 07.03.2019 - 08:32:23
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/91/18                                                                                                                     Poznań, dnia  06.02.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa samolotu jednosilnikowego tłokowego lądowego (SEP(L)).

 

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

2 500 000,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

1.      GB AIRCRAFT Sp.z o.o., UL. NARBUTTA 83/13C, 02-524 WARSZAWA

 Cena netto:  2 012 240,85   zł

 Cena brutto:   2 475 056,25 zł

Warunki gwarancji na silnik:    36 miesięcy   

 

2.      IBEX-U.L.Sp.z o.o. 01-248 Warszawa, UL. JANA KAZIMIERZA   11 lok. 4

 Cena netto:   2 110 680,00   zł

 Cena brutto:  2 596 038,00 zł

Warunki gwarancji na silnik:   36 miesięcy         

 

3.      PARASNAKE ARKADIUSZ SZEWCZYK UL.ŻEROMSKIEGO 30 25-370 KIELCE

 

Zamawiający nie mógł odszyfrować oferty z powodu podwójnego zaszyfrowania.

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

 

AD/ZP/2/2019 | 06.02.2019 | 27.02.2019 - 08:41:21
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/2/19                                                                                                                       Poznań, dnia  22.02.2019r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej.

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 420 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      Benefit Systems Spółka Akcyjna

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

Cena brutto:   394 440,00 zł

Ilość obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego: POWYŻEJ 250 obiektów.

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/94/18 | 31.12.2018 | 20.02.2019 - 13:04:24
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/72/18 | 15.10.2018 | 20.02.2019 - 13:03:30
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/62/2018 | 11.10.2018 | 20.02.2019 - 13:02:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/62/18                                                                                                                     Poznań, dnia  20.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   20.11.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

245 461,26 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:      271 612,75      zł

 Cena brutto:  ...334  083,68....... zł

W tym odwrócony vat :   50 063,54                   zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 250 724,00  zł

 Cena brutto: 308 390,52  zł

 W tym odwrócony vat :  45 833,71  zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

3.      Paweł Owczarzak EUPOL, UL Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wlkp.

Cena netto:   347 482,00zł

 Cena brutto:   427 402,86zł

 W tym odwrócony vat :  69 238,05 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

315 252,69 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 270 450,00 zł

 Cena brutto: 330 220,10zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 279 436,00 zł

 Cena brutto:  343 706,28 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 28 700,82 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 21 292,00 zł

 Cena brutto:  26 189,16zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 

Cena netto: 22 473,00 zł

 Cena brutto:  27 641,79 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/75/2018 | 13.11.2018 | 20.02.2019 - 13:00:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/75/18                                                                                                Poznań, dnia  10.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż, uruchomienie i doprowadzenie do gotowości eksploatacyjnej nie wymagającej stałego nadzoru delegowanego pracownika, fabrycznie nowego urządzenia do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych FNPT II (symulator lotu) wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:   10.01.2019r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

2 050 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

1.      Eurotech Sp. z. o.o., ul. Strefowa 3, 39-300 Mielec

 Cena netto:  1 614 000,00zł

 Cena brutto:   1 985 220,00 zł

Termin realizacji:    4,5 miesiąca   

 

 

2.      Glomex MS Polska Sp. z. o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las

 Cena netto:  2 211 450,00zł

 Cena brutto:   2 720 083,50 zł

Termin realizacji:    do 6 miesięcy   

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

AD/ZP/93/18 | 31.12.2018 | 20.02.2019 - 12:59:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/46/18 | 05.10.2018 | 20.02.2019 - 12:57:41
negocjacje z ogłoszeniem
rozstrzygnięte

Przedmiotem negocjacji z ogłoszeniem jest usługa wykonania i wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego zwanego SIN+, będącego wynikiem integracji Systemu Informacji Naukowej (SIN) i Repozytorium Naukowego Politechniki Poznańskiej (REP), w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość. POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

AD/ZP/54/18 | 09.08.2018 | 20.02.2019 - 12:41:58
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania)

 

AD/ZP/92/18 | 07.12.2018 | 24.01.2019 - 19:38:37
nieograniczony
rozstrzygnięte

.

AD/ZP/76/18 | 13.11.2018 | 21.12.2018 - 16:34:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/89/18 | 05.12.2018 | 20.12.2018 - 09:27:41
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/77/18 | 06.11.2018 | 19.12.2018 - 12:34:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 6 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers:   1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra,

PAKIET NR 6- dostęp do bazy danych IBUK Libra Subskrypcja.

 

AD/ZP/51/18 | 09.08.2018 | 18.12.2018 - 12:44:17
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

PAKIET 5: Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

PAKIET 6: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 7: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 8: Szkolenie CPK

PAKIET 9: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 10: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 11: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 12: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 13: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 14: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 15: AutoCAD egzamin

PAKIET 16: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 17: Kurs instalacje fotowoltaiczne

PAKIET 18: Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information

Modeling, BIM)

PAKIET 19: Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

PAKIET 20: Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

PAKIET 21: Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

PAKIET 22: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 23: Emisja głosu

PAKIET 24: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 25: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 26: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 27: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 28: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 30: Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 32: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 33: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 35: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 36: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 37: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 38: Szkolenie asertywności i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


 

UWAGA!

18.12.2018r-Zamawiający opublikował OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU NA PAKIET 4,5 i 30 ORAZ UNIEWAŻNIENIE NA PAKIET 14, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/84/18 | 03.12.2018 | 13.12.2018 - 10:44:56
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/86/18 | 03.12.2018 | 13.12.2018 - 09:01:11
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/79/18 | 16.11.2018 | 06.12.2018 - 11:16:14
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych remontowych instalacji elektrycznej:

 • DS. 2 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Przychodni i Piwnicy)
 • DS. 3 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Piwnicy)

 

AD/ZP/78/2018 | 19.11.2018 | 04.12.2018 - 10:29:32
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/78/18                                                                                                                     Poznań, dnia      27.11.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury:

PAKIET NR 1: potencjostat/galwanostat

PAKIET NR 2: komora temperaturowa

PAKIET NR 3: analizator tekstury

 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

(Otwarcie ofert dnia:       27.11.2018 r.).

 

PAKIET NR 1

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

Pakiet I - potencjostat/galwanostat: 70 000 PLN brutto (56 910,57 PLN netto)   13 199,10 euro netto

 

 1. Lambda System-Kreft Barszczewski spółka jawna
  ul. Kickiego 4a lok.50, 04-369 Warszawa

 

Cena netto:  56 900,00 zł

Cena brutto: 69 987,00zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):  24 mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

 

PAKIET NR 2

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

Pakiet II - komora temperaturowa: 65 100 PLN brutto (52 926,83 PLN netto)   12 275,17  euro netto

1.MERAZET Spółka Akcyjna
ul. Krauthofera 36,  60-203 Poznań

 

Cena netto:  47 500,00 zł

Cena brutto:  58 425,00 zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):     36     mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

PAKIET NR 3

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 

 

 

Pakiet III - analizator tekstury: 76 000 PLN brutto (61 788,62 PLN netto)   14 330,45  euro netto

1.Labo Plus spółka z o.o.
ul. Obornicka 5  02-948 Warszawa

 

Cena netto: 64 000,00 zł

Cena brutto:  78 720,00zł

Okres gwarancji na urządzenie(liczba miesięcy):     12     mies.

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/65/18 | 27.09.2018 | 09.11.2018 - 11:33:33
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/41/2018 | 08.08.2018 | 08.11.2018 - 09:51:04
nieograniczony
rozstrzygnięte

 

AD/ZP/41/18                                                                                                                     Poznań, dnia  18.09.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   18.09.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

342 609,12,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 349 849,00   zł

 Cena brutto: 430 314,27  zł

W tym odwrócony vat : 30 638,99 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:    ------------        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 360 328,00  zł

 Cena brutto:  443 203,44zł

 W tym odwrócony vat :  32 022,90   zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

1 168 455,72 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 1 046 318,00   zł

 Cena brutto:  1 286 971,10 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  -----------------  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 1 020 322,00 zł

 Cena brutto:  1 254 996,06 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 20 689,83zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  15 934,00    zł

 Cena brutto:  19 598,82zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/60/18 | 05.10.2018 | 05.11.2018 - 14:17:54
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/71/18 | 11.10.2018 | 05.11.2018 - 12:21:43
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego oraz w budynkach A1, A8, A24 i B1 Politechniki Poznańskiej.

Remont  obejmuje:

 • DS. 1 – roboty malarskie
 • DS. 2 – roboty malarskie
 • DS. 3 – roboty malarskie
 • DS.4 – remont elewacji,  remont elewacji, podjazd dla niepełnosprawnych od szczytu południowego,
 • DS. 5 - roboty malarskie, remont elewacji, remont oświetlenia podstawowego dróg
 • komunikacji ogólnej,
 • DS. 6 - roboty malarskie, roboty izolacyjne, remont elewacji, remont oświetlenia dróg komunikacji ogólnej,
 • Stołówka - remont elewacji, remont nawierzchni podjazdu,
 • budynek A8 dodatkowe drzwi transportowe i podest wyładowczy do stanowiska badawczego w laboratorium,
 • budynek A1 - roboty malarskie, korytarz na I piętrze,
 • budynek A24 - remont instalacji odgromowej,
 • budynek B1 - remont węzła sanitarnego.

 

AD/ZP/69/18 | 15.10.2018 | 25.10.2018 - 12:47:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiająceg

AD/ZP/53/2018 | 13.08.2018 | 18.10.2018 - 12:00:08
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/66/18 | 01.10.2018 | 16.10.2018 - 09:51:30
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/64/18 | 20.09.2018 | 10.10.2018 - 09:54:39
nieograniczony
rozstrzygnięte
AD/ZP/52/18 | 03.08.2018 | 14.09.2018 - 10:55:50
nieograniczony
rozstrzygnięte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie adaptacji sal z przeznaczeniem na laboratoria multidyscyplinarne  ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Pakiet I Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Poznaniu

Pakiet II Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Pile

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/59/18 | 30.08.2018 | 12.09.2018 - 09:21:47
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/56/2018 | 17.08.2018 | 11.09.2018 - 11:13:24
nieograniczony
rozstrzygnięte

AD/ZP/56/18                                                                                                                    

  Poznań, dnia  27.08.2018r

 

Zbiorcze zestawienie ofert – INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.   (Otwarcie ofert: 27.08.2018r.)

 

 

PAKIET NR 1

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

8 313,44  zł brutto

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 1, złożono:

 

1)ALCHEM Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     8 309,73 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 492,92 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     10 802,65 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

2)HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 593,84 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 278,15 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 871,99 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

3) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Marii Fołtyn 10 , 26-615 Radom

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 480,15 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 244,05 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 724,20 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni kalendarzowych

 

 

 

4) Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego:     7 368,90 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia opcjonalnego

            (30% wartości zamówienia podstawowego):                 2 210,67 zł

 

Łączna cena brutto Pakietu nr 1 zamówienia podstawowego

i zamówienia opcjonalnego:                                                     9 579,57 zł

 

Termin płatności (min. 14 dni kalendarzowych max.28 dni kalendarzowych): 28 dni

 

 

PAKIET NR 2

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

11 099,23... zł brutto

 

Zamawiający informuje, iż na PAKIET NR 2 nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/55/18 | 09.08.2018 | 22.08.2018 - 08:43:35
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/47/18 | 25.07.2018 | 20.08.2018 - 10:40:51
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu w Halach 15, 20, 24 i A4

w Poznaniu.

Remont obejmuje min:

- wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej

- roboty rozbiórkowe

- d-ż zabudów drewnianych

- montaż ścianek K-G

- obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji

- szpachlowanie ścian i sufitów

- malowanie ścian i sufitów

- wymiana stolarki drzwiowej

- wykonanie zabudów drewnianych

- malowanie stolarki drzwiowej

- wykonanie klimatyzacji

- wykonanie instalacji elektrycznych

- prace instalacyjne sanitarne.

 

 

AD/ZP/50/18 | 26.07.2018 | 16.08.2018 - 09:10:19
nieograniczony
rozstrzygnięte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/49/18 | 25.07.2018 | 02.08.2018 - 11:55:03
nieograniczony
rozstrzygnięte