RD/ZP/22/22 Sprzedaż i dostawę elementów laboratorium w zakresie reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/22/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%
KRYTERIUM JAKOŚCI - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
24.03.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
24.03.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
do 21.06.2022
Termin wykonania: 

 

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy.

Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.

Opis: 

 

 

RD/ZP/22/22                                                                                                                                        Poznań, dnia 28.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU

Dotyczy: sprzedaży i dostawy elementów laboratorium w zakresie reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

 

Haas Róża Tomikowska

Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań

61-622-95-80

e-mail haas@haas.com.pl

NIP 7792062350 REGON 639586382

 

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 10.05.2022r

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

 

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

1.                Nazwa Haas Róża Tomikowska

                   adres Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań

                   telefon 61-622-95-80 fax -

                   e-mail haas@haas.com.pl

                   NIP 7792062350 REGON 639586382

Cena netto:                                                133 500,00 zł

Cena brutto (23% VAT):                          164 205,00 zł

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną

z opcji -  X skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 60 dni

Kryterium 2 – Zapewnienie możliwości tworzenia, zapisywania i odtwarzania receptur za pomocą

Oprogramowania -  X Tak

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie współpracujących z reaktorem     dodatkowych sond pehametrycznych (min. 2 sztuki), czujników temperatury (min. 2 sztuki),

dodatkowych końcówek mieszających (min. 2 sztuki) -  X Tak

Kryterium 4 – Poszerzenie zakresu temperaturowego termostatu o temperatury ujemne.-  X Tak

Kryterium oceny i waga:

cena :                                    60,00

kryterium 1:                         10,00

kryterium 2:                         17,00

kryterium 3:                           8,00

kryterium 4:                           5,00

RAZEM:                           100,00

 

2.                Nazwa WITKO sp. z o.o.

                   adres Al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź

                   telefon 42 6763435 fax 2 6763443

                   e-mail info@witko.com.pl

                   NIP 729-255-02-18 REGON .473251193

Cena netto:                                                204 248,00 zł

Cena brutto (23% VAT):                          251 225,04 zł

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną

z opcji -  X skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 60 dni

Kryterium 2 – Zapewnienie możliwości tworzenia, zapisywania i odtwarzania receptur za pomocą

Oprogramowania -  X Tak

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie współpracujących z reaktorem     dodatkowych sond pehametrycznych (min. 2 sztuki), czujników temperatury (min. 2 sztuki),

dodatkowych końcówek mieszających (min. 2 sztuki) -  X Tak

Kryterium 4 – Poszerzenie zakresu temperaturowego termostatu o temperatury ujemne.-  X Tak

Kryterium oceny i waga:

cena :                                    39,22

kryterium 1:                         10,00

kryterium 2:                         17,00

kryterium 3:                           8,00

kryterium 4:                           5,00

RAZEM:                             79,22

 

3. Nazwa: LPP Equipment Sp. z o.o.

                   Adres: ul. St. Bodycha 73, 05-816 Reguły

                   Telefon: 22 723 00 96

                   e-mail: info.pl@lpp-equipment.pl

                   NIP 522 010 03 96 REGON 010077710

Cena netto:                                                167 000,00 zł

Cena brutto (23% VAT):                          205 410,00 zł

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną

z opcji -  X skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 60 dni

Kryterium 2 – Zapewnienie możliwości tworzenia, zapisywania i odtwarzania receptur za pomocą

Oprogramowania -  X Tak

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie współpracujących z reaktorem     dodatkowych sond pehametrycznych (min. 2 sztuki), czujników temperatury (min. 2 sztuki),

dodatkowych końcówek mieszających (min. 2 sztuki) -  X Tak

Kryterium 4 – Poszerzenie zakresu temperaturowego termostatu o temperatury ujemne.-  X Tak

 

Kryterium oceny i waga:

cena :                                    47,96

kryterium 1:                         10,00

kryterium 2:                         17,00

kryterium 3:                           8,00

kryterium 4:                           5,00

RAZEM:                             87,96                                              

                                                                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                     

Dokumentacja