Postępowania unieważnione

 • AD/ZP/71/17 | 18.08.2017 | 20.10.2017 - 12:24:24
  nieograniczony
  unieważnione
  03.10.2017 - 08:00 | 03.10.2017 - 08:30 |

  Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia powinny wykonane być w terminie nie dłuższym niż 365 dni od dnia zawarcia umowy.

   

 • AD/ZP/72/17 | 28.08.2017 | 12.10.2017 - 12:02:06
  nieograniczony
  unieważnione
  11.09.2017 - 09:30 | 11.09.2017 - 10:00 |

  1.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załączniku 4 do SIWZ.

  2.  Termin dostawy maksymalnie do 48 godzin.

  3.  Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 24 godzin.

   

 • AD/ZP/65/2017 | 07.08.2017 | 17.08.2017 - 07:32:23
  nieograniczony
  unieważnione
  16.08.2017 - 10:30 | 16.08.2017 - 11:00 |

  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 • AD/ZP/42/2017 | 31.07.2017 | 10.08.2017 - 10:31:58
  nieograniczony
  unieważnione
  08.08.2017 - 10:30 | 08.08.2017 - 11:00 |

   

  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

   

 • AD/ZP/34/17 | 19.04.2017 | 23.05.2017 - 12:21:24
  nieograniczony
  unieważnione
  17.05.2017 - 10:30 | 17.05.2017 - 11:00 |

  1.  Zamawiający podzielił realizację zamówienia w ramach Pakietu I i Pakietu II na dostawy realizowane w ramach poszczególnych lokalizacji, tj.:

   

  LOKALIZACJA

  TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW DLA SPRZĘTÓW, DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

  TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW DLA SPRZĘTÓW UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

  TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa sprzętu, instruktaż, procedura odbiorowa)

  L1

  Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

  Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT

  Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy

  L2

  Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

  Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT

  Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy

  L3

  Zamawiający poda termin rozpoczęcia realizacji dostawy do 60 dni po podpisaniu umowy

  Zamawiający poda termin rozpoczęcia realizacji dostawy do 15 dni po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT

   50 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy

   

  2.  W związku z koniecznością wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  w sprawie wydania zaświadczenia upoważniającego do zastosowania zerowej stawki podatku VAT na dostawę produktów (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z późn. zmn.), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wykaz produktów, dla których istnieje możliwość zastosowania zerowej stawki podatku VAT, sporządzony w formie tabelarycznej. Niniejsze zestawienie będzie zawierać pełną nazwę i symbol produktu, ilość produktów, do których zastosowana będzie zerowa stawka podatku VAT, oraz jego wartość jednostkową i łączną.

  3.  Termin rozpoczęcia realizacji dostaw dla sprzętów ujętych w wykazie produktów, dla których istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT (pkt 5.2), rozpocznie się – zgodnie z tabelą w pkt. 5.1 – po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT. Zamawiający przewiduje, że informacja, o której mowa powyżej, zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 45 dni po podpisaniu umowy.

  4.  Termin rozpoczęcia dostaw dla sprzętów nie ujętych w wykazie produktów, dla których istnieje możliwość zastosowania 0% stawki VAT (pkt 5.2), rozpocznie się zgodnie z zapisami tabeli w pkt. 5.1.

  5.  Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym daty i godziny wykonania każdej dostawy. Czas realizacji każdej z dostaw musi być zgodny z terminem określonym w ofercie Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 50 dni. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie przeprowadzenie wszystkich czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczenie sprzętów, przeprowadzenie instruktaży oraz dokonanie przez Zamawiającego czynności odbiorowych opisanych we wzorach umów do SIWZ oraz  Załączniku nr 7 – KARTY PRODUKTÓW PAKIET I i Załączniku nr 8 - KARTY PRODUKTÓW PAKIET II.

  6.  Zamawiający dopuszcza skrócenie czasu realizacji dostaw do lokalizacji L1 i L2 zgodnie z kryteriami jakościowymi opisanymi w pkt. 15 – kryterium nr 2 w Pakiecie I i kryterium nr 3 w Pakiecie II.

  7.  Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 110 dni.

  8.  Dostawy do poszczególnych lokalizacji zostaną potwierdzone protokołami odbiorów – częściowych oraz końcowego.


   

 • AD/ZP/75/16 | 20.12.2016 | 07.04.2017 - 20:57:11
  nieograniczony
  unieważnione
  13.02.2017 - 09:00 | 13.02.2017 - 09:15 |

  Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie powinny wykonane być w terminie 18 miesięcy o dnia zawarcia umowy.