RD/ZP/7/2022 Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy.”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego


2022-04-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-05 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-05-06 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ.

2022-05-10 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ w postaci przesunięcia terminu składania jak i otwarcia ofert oraz Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - Sprostowanie ogłoszenia

19-05-2022R - INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

19-05-2022R - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/7/2022
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena
Termin płatności
Terminy
Termin składania ofert: 
19.05.2022 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
19.05.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
16.08.2022r.
Termin wykonania: 

1.Termin realizacji zamówienia - sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2.Termin dostawy maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Opis: 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 31.03.2022 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 05.04.2022 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, dnia 05.04.2022 r.

 

Dokumentacja
SWZ: