Zamówienia publiczne

Nowa strona serwisu Zamówień Publicznych

Informujemy, że z końcem bieżącego roku (z dniem 31.12.2024r.) serwis Zamówień Publicznych w dotychczasowej formie zakończy działalność. Wszelkie aktualne i nowe informacje publikowane są tylko w nowo utworzonym serwisie. Zapraszamy.

https://zamowienia-publiczne.put.poznan.pl/

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez Politechnikę Poznańską

 

 • Postępowania nierozstrzygnięte (4) - ostatnia aktualizacja 04.01.2024

  Wykaz nierozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy oraz terminy: składania i otwarcia ofert).

 • Postępowania rozstrzygnięte (208) - ostatnia aktualizacja 29.02.2024

  Wykaz rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, wybrany Wykonawca, złożone oferty, kryteria ocen, uzyskane punktacje).

 • Postępowania unieważnione (57) - ostatnia aktualizacja 26.01.2024

  Wykaz unieważnionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, przyczyna unieważnienia).

Organizacja procedur dla postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Szczegółowe informacje o organizacji procedur dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (miejsce składania ofert, wpłaty wadium, miejsce otwarcia ofert, przesyłanie pytań dotyczących nierozstrzygniętych postępowań, miejsce pobierania Specyfikacji Warunków Zamówień – SWZ)

 • Składanie ofert

  O ile nie zaznaczono inaczej oferty należy składać w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami w SWZ.

 • Wpłaty wadium

  Wpłat wadium można dokonywać przelewem na konto Politechniki Poznańskiej:

  Santander Bank Polska S.A.
  6 Oddział w Poznaniu
  numer konta: 39 1090 1362 0000 0001 4382 6909
  

 • Otwarcia ofert

  O ile nie zaznaczono tego inaczej oferty są otwierane w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5 pok. nr 103, 60-965 Poznań).

 • Specyfikacje Warunków Zamówień

  O ile nie zaznaczono tego inaczej Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) należy pobrać ze strony internetowej, indywidualnie do każdego ogłoszenia dotyczącego konkretnego przedmiotu zamówienia.

 • Pytania

  Pytania dotyczące ogłoszonych przetargów należy przesyłać w formie pisemnej drogą elektroniczną, zgodnie z opisem znajdującym się w SWZ. do Działu Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej - Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań, tel. 061-665-3538).


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoNa podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
  1. dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
  2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
 4. Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
 5. Odbiorcami danych mogą być:
  1. organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
 6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

ZałącznikWielkość
Klauzula RODO.pdf194.67 KB