Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/15/2020 | 20.02.2020 | 26.02.2020 - 13:50:03
nieograniczony
wszczęte

 

26.02.2020 r. - Zamawiający opublikował pismo świdczące o ZMIANIE TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT. Pismo znajduje się w załączniku.

 

21.02.2020r - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ (Modyfikacja Specyfikacji Technicznej - Opis Przedmiotu zamówienia - zalącznik 4 do siwz). Szczegóły znajdują się w załączniku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/7/20 | 19.02.2020 | 26.02.2020 - 12:38:25
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji symulacyjnych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I

Organizacja szkoleń/kursów z zakresu statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA - nr 4/ 79 i 80

PAKIET II

Organizacja szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych – nr 7/ 132

PAKIET III

STATISTICA – analizy wielowymiarowe –  nr 7/136

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach 4 i 7.

 

26.02.2020r - W zwiazku z dużą ilością zadawanych pytań, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/14/20 | 12.02.2020 | 26.02.2020 - 12:33:07
nieograniczony
wszczęte

        Przedmiotem przetargu  nieograniczonego są  prace wykonawcze     instalacji szczytowego zasilania w ciepło i chłód budynku WAiWIZ PP.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Zamawiający opublikował zmianę tręści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść pisma znajduje się w załączniku.

14.02.2020-Zamawiający opublikował zmianę tręści SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku.

26.02.2020 r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą terminu składania ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku.

AD/ZP/12/20 | 18.02.2020 | 26.02.2020 - 11:48:20
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego wielokanałowego potencjostatu ze wzmacniaczem 1A i opcją spektroskopii impedancyjnej (EIS)  wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z zakresu obsługi”

[multichannel potentiostat with 1A booster and option for impedance spectroscopy (EIS) – delivery, installation, starting-up, and handling training]

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

26.02.2020r - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje sie w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/8/20 | 05.02.2020 | 25.02.2020 - 15:32:14
nieograniczony
wszczęte

AD/ZP/8/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej oraz ochrony obiektów dydaktycznych, administracyjnych i Domów Studenckich wraz z przyległymi terenami, na okres 389 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

14.02.2020 r. - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

25.02.2020 r. - Zamawiający opublikował PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ wraz ze ZMIANAMI TREŚCI SIWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,  a także informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Pismo znajduje się w załączniku (w dole strony).

Systemy wizyjne
AD/ZP/11/20 | 25.02.2020 | 25.02.2020 - 11:42:05
nieograniczony
wszczęte
AD/ZP/9/20 | 11.02.2020 | 24.02.2020 - 15:08:12
nieograniczony
wszczęte

AD/ZP/9/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest ubezpieczenie Politechniki Poznańskiej przez okres 24 miesięcy, z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

PAKIET 2- Ubezpieczenia komunikacyjne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

20.02.2020 r. - Zamawiający opublikował pismo świdczące o ZMIANIE TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT. Pismo znajduje się w załączniku.

24.02.2020 r. - Zamawiający opublikował PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ wraz ze ZMIANAMI TREŚCI SIWZ. Pismo znajduje się w załączniku.

AD/ZP/6/20 | 12.02.2020 | 24.02.2020 - 12:45:13
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych szkoleń wraz z uzyskaniem certyfikatu z obszaru zdobywania kompetencji transportowych dla  pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET I - Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET II - Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum – studenci PP

PAKIET III – Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum – pracownicy PP

PAKIET IV -  Kurs z symulacji ruchu kolejowego z wykorzystaniem oprogramowania Railsys Software Suite

PAKIET V – Kurs modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania: A: PTV Vissim, B: Aimsun

 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach 3 i 7.

 

19.02.2020r - Zamawiający opublikował PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ POPRZEZ ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

24.02.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/4/20 | 30.01.2020 | 18.02.2020 - 12:17:08
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych z przeprowadzeniem kursów/szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej na pakiety:

 

PAKIET I

Przeprowadzenie zajęć warsztatowo -wykładowych obejmujących:

  1. Komunikację interpersonalną: szkolenie 1
  2. Warsztaty kreatywnego myślenia: szkolenie 2
  3. Szkolenie z prezentacji i autoprezentacji: szkolenie 3
  4. Szkolenie z zarządzania czasem: szkolenie 4

PAKIET II

Organizacja szkolenia z zakresu EMISJI GŁOSU

PAKIET III

Organizacja szkoleń o nazwie EFEKTYWNA KOMINIKACJA ZE STUDENTAMI

PAKIET IV

Organizacja szkolenia i warsztatów  o nazwie ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE

PAKIET V

Organizacja szkolenia o nazwie WIEDZA NA TEMAT DZIAŁANIA MÓZGU W PRACY DYDAKTYCZNEJ

PAKIET VI

Organizacja szkoleń o nazwie Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim ( w świetle Ustawy 2.0)

PAKIET VII

Organizacja szkoleń o nazwie Ewaluacja jakości działalności naukowej 

PAKIET VIII

Organizacja szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej / o nazwie Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów kształcenia praz tworzenia systemu zapewnienia jakości w ustawie 2.0

PAKIET IX

Organizacja szkoleń i warsztatów  z zakresu podnoszenia kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej o nazwie Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej  

PAKIET X

Organizacja szkolenia o nazwie ASERTYWNOŚĆ I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

PAKIET XI

Organizacja szkolenia o nazwie TECHNIKI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

PAKIET XII

Organizacja szkolenia/ o nazwie ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W CZASIE - EFEKTYWNA PRACA

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 w zadaniach nr 7 i 8.

 

07.02.2020 r. - Zamawiający opublikował odpowiedzi na wniesione pytania. Szczegóły znajdują się wzałączniku.

13.02.2020r - Zamawiający opublikował zmianę terminu składania oraz otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

17.02.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje sie w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

18.02.2020r - Zamawiający zamieścił MODYFIKACJĘ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

Zmiana: OF. NR 16-dodano PAKIET III, OF.NR 11-zmiana w PAKIECIE II, OF. NR 19 - zmiana w PAKIECIE IV, zmiana w załączniku nr 7 "Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej"

AD/ZP/72/2019 | 28.11.2019 | 04.02.2020 - 14:05:19
nieograniczony
wszczęte

16.01.2020r - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ (Modyfikacja Specyfikacji Technicznej - Pakiet nr 1 Załącznik nr 14). Szczegóły znajdują się w załączniku.

13.01.2020r - Zamawiający opublikował kolejne odpowiedzi na wniesione pytania. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

13.01.2020r - Zamawiający opublikował odpowiedzi na wniesione pytania. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

10.01.2020r - Na podstawie art. 38 PZP Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ poprzez  przesunięcie  terminu składania jak i otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

09.01.2020r - Zamawiający opublikował kolejne odpowiedzi na wniesione pytania. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

09.01.2020r - Zamawiający opublikował odpowiedzi na wniesione pytania. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

 

12.12.2019r - Zamawiający opublikował odpowiedzi na wniesione pytania oraz dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ (Modyfikacja Specyfikacji Technicznej - Pakiet nr 5). Szczegóły znajdują się w załącznikach.

 

12.12.2019r - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ (Modyfikacja Specyfikacji Technicznej - Pakiet nr 1,2,3). Szczegóły znajdują się w załącznikach.

 

06.12.2019r - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ (Modyfikacja Specyfikacji Technicznej - Pakiet nr 1). Szczegóły znajdują się w załączniku.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

04.02.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się wzałącznikach.

Testowy
xxx | 28.03.2019 | 28.03.2019 - 13:53:17
nieograniczony
wszczęte

To jest test