Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/80/18 | 16.11.2018 | 16.11.2018 - 13:08:44
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/79/18 | 16.11.2018 | 16.11.2018 - 10:53:23
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych remontowych instalacji elektrycznej:

  • DS. 2 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Przychodni i Piwnicy)
  • DS. 3 remont instalacji oświetlenia na drogach komunikacji ogólnej (z wyłączeniem Piwnicy)
AD/ZP/77/18 | 06.11.2018 | 14.11.2018 - 14:34:54
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 6 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers:   1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra,

PAKIET NR 6- dostęp do bazy danych IBUK Libra Subskrypcja.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

09.11.2018r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, ktory należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/77/18                                                                                                                                     

Poznań, 14.11.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 6 następujących części:

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers:   1998-Present,

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra,

PAKIET NR 6- dostęp do bazy danych IBUK Libra Subskrypcja.

Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 14.11.2018 r.
Zamawiający na sfinansowanie całości zamówienia przeznaczył  205 000,00 zł netto.

Zestawienie OFERT

 

PAKIET NR 1- dostęp do bazy danych Association for Computing Machinery Digital Library,

Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 1 przeznaczył  25 000,00 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert, na Pakiet 1 złożone zostały oferty:

1.       EBSCO Sp. z o.o.

ul. Mikolaja Kopernika 17,

00-359 Warszawa

Cena netto Pakietu nr 1:        25 745,00 zł,

Cena brutto Pakietu nr 1:      31 666,35 zł,

Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:          TAK

Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczania przez Wykonawcę faktury.

 

 

PAKIET NR 2- dostęp do bazy danych International Standard Serial Number Online,

Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 2 przeznaczył  5 900,00 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert, na Pakiet 2 złożone zostały oferty:

1.       ABE-IPS Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6,

02-134 Warszawa

Cena netto Pakietu nr 2:        5 347,86 zł,

Cena brutto Pakietu nr 2:      6 577,87 zł,

Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:          TAK

Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury.

 

 

PAKIET NR 3- dostęp do bazy danych SAE Technical Papers:   1998-Present,

Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 3 przeznaczył  52 000,00 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert, na Pakiet 3 złożone zostały oferty:

1.       ABE-IPS Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6,

02-134 Warszawa

Cena netto Pakietu nr 3:        53 322,00 zł,

Cena brutto Pakietu nr 3:      65 586,06 zł,

Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:          TAK

Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury.

 

 

PAKIET NR 4- dostęp do bazy danych SAE eBooks Full Collection,

Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 4 przeznaczył  19 300,00 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert, na Pakiet 4 złożone zostały oferty:

1.       ABE-IPS Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 6,

02-134 Warszawa

Cena netto Pakietu nr 4:        19 865,00 zł,

Cena brutto Pakietu nr 4:      24 433,95 zł,

Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:           TAK

Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury.

 

 

PAKIET NR 5- dostęp do bazy danych IBUK Libra,

Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 5 przeznaczył  91 600,00 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert, na Pakiet 5 złożone zostały oferty:

1.       Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,

ul. G. Daimlera 2,

02-460 Warszawa

Cena brutto Pakietu nr 5:      109 547,28 zł,

Cena netto Pakietu nr 5:        89 062,83 zł,

Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku angielskim:          TAK

Termin płatności: do 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę faktury.

 

 

PAKIET NR 6- dostęp do bazy danych IBUK Libra Subskrypcja.

Zamawiający na sfinansowanie Pakietu 6 przeznaczył  11 600,00 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert, na Pakiet 6 złożone zostały oferty:

2.       Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,

ul. G. Daimlera 2,

02-460 Warszawa

Cena brutto Pakietu nr 6:      14 317,20 zł,

Cena netto Pakietu nr 6:        11 640,00 zł,

Wykonawca posiada dostęp do treści lub publikacji w języku polskim:                TAK

Wykonawca posiada interfejs serwisu za pomocą którego dostęp do publikacji Wykonawca umożliwia Zamawiającemu dostęp do publikacji, posiadający funkcję zmiany języka nawigacji po stronie z polskiego na angielski: TAK

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2.12 E) SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

 

 

AD/ZP/75/2018 | 13.11.2018 | 13.11.2018 - 12:45:01
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/76/18 | 13.11.2018 | 13.11.2018 - 12:23:24
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/51/18 | 09.08.2018 | 07.11.2018 - 12:41:16
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

PAKIET 5: Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

PAKIET 6: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 7: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 8: Szkolenie CPK

PAKIET 9: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 10: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 11: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 12: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 13: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 14: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 15: AutoCAD egzamin

PAKIET 16: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 17: Kurs instalacje fotowoltaiczne

PAKIET 18: Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information

Modeling, BIM)

PAKIET 19: Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

PAKIET 20: Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

PAKIET 21: Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

PAKIET 22: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 23: Emisja głosu

PAKIET 24: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 25: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 26: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 27: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 28: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 30: Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 32: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 33: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 35: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 36: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 37: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 38: Szkolenie asertywności i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


 

 

 

UWAGA!

25.10.2018r - Zamawiający zamieścił OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI PAKIETÓW - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 

UWAGA!!

Ze względu na dużą ilość pakietów i różne dokumenty w poszczególnych częściach, Zamawiający zamieszcza jeden JEDZ zawierający wszystkie dokumenty.

Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie, jaki dotyczy pakietu, na który składa ofertę.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 


UWAGA!

04.09.2018 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą treści SIWZ, a także informację O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

UWAGA!

07.09.2018 - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, treść pisma znajduje się w złączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 

UWAGA!

19.09.2018 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą treści SIWZ, a także informację O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 


AD/ZP/51/18                                                                                                           

Poznań, dnia  05.10.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na realizację usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

PAKIET 5: Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

PAKIET 6: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 7: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 8: Szkolenie CPK

PAKIET 9: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 10: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 11: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 12: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 13: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 14: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 15: AutoCAD egzamin

PAKIET 16: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 17: Kurs instalacje fotowoltaiczne

PAKIET 18: Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information

Modeling, BIM)

PAKIET 19: Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

PAKIET 20: Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

PAKIET 21: Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

PAKIET 22: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 23: Emisja głosu

PAKIET 24: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 25: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 26: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 27: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 28: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 30: Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 32: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 33: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 35: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 36: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 37: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 38: Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 (otwarcie ofert: 05.10.2018r.)

  

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył  1 160 878,00 zł brutto = netto

 

Nr pakietu

Temat szkolenia/kursu

Kwota brutto = netto

(zamówienie podstawowe + opcjonalne)

1

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

22 000,00   

2

Kurs dla kandydatów na diagnostów

28 800,00   

3

Szkolenie OWJ

5 100,00   

4

ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

3 400,00   

5

Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

16 000,00   

6

Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

30 000,00

7

Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E obejmujący:

30 000,00   

8

Szkolenie CPK

9 800,00

9

Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego

12 960,00

10

Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel (Core) 

73 000,00   

11

Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA (2019)

24 000,00 

12

Organizacja kursów o nazwie Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

38 400,00   

13

Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

335 190,00   

14

Eksploatacji i pomiarów w zakresie do 1 kV (SEP)

90 000,00   

15

AutoCAD egzamin

32 540,00

16

Obsługi instalacji gazowych i cieplnych + egzamin

17 000,00   

17

Instalacje fotowoltaiczne

33 210,00   

18

Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information Modeling, BIM

24 000,00   

19

Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

9 408,00   

20

Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

20 400,00   

21

Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

12 000,00   

22

Komunikacja interpersonalna -pracownicy

32 000,00   

23

Emisja głosu

15 000,00   

24

Efektywna komunikacja ze studentami

24 000,00   

25

Zarządzanie zadaniami w czasie

24 000,00   

26

Wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

24 000,00   

27

Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

18 000,00

28

Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie Statistica

7 600,00

29

Szkolenie z obszaru programowania  w Python (1 cykl x 1 os. x 8 godz.) - usługa zlecona

3 200,00   

30

Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych (2 cykle x 10 os. x 20 godz.) - usługa zlecona

16 500,00   

31

Szkolenie z obszaru programowania (2 cykle x 10 os. x 16 godz.) - usługa zlecona

35 000,00   

32

Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys (2 cykle x 10 os. x 8 godz.) - usługa zlecona

13 000,00   

33

Szkolenia z technologii BIM

11 000,00   

34

Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji

5 000,00   

35

Szkolenie z obszaru prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle aktualnych przepisów MNiSW oraz PKA2

5 650,00 

36

Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów kształcenia praz tworzenia systemu zapewnienia jakości

5 970,00 

37

Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

29 750,00 

38

Asertywność i radzenie sobie ze stresem

24 000,00 

 

RAZEM

1 160 878,00 zł

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

PAKIET 1

CPC24.PL dr inż. Jakub Kowalczyk

ul. Bohdana Winiarskiego 9

61-408 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 22 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 24 200,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 100,00 zł

deklarowana liczba godzin: 35

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 2

BRAK OFERT

 

PAKIET 3

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 8 610,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 722,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 10 332,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 574,00 zł

deklarowana liczba godzin: 65

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 6 300,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 260,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 7 560,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 420,00 zł

deklarowana liczba godzin: 60

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 4

ADR Anna Dalaszyńska-Rychła

Kurowo 5

62-065 Grodzisk Wlkp.

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 2 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 2 200,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 32

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

 

 

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 5 500,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 275,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 5 775,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 550,00 zł

deklarowana liczba godzin: 30

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 3 995,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 199,75 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 4 194,75 zł

cena brutto za 1 osobę: 399,50 zł

deklarowana liczba godzin: 25

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 5

ADR Anna Dalaszyńska-Rychła

Kurowo 5

62-065 Grodzisk Wlkp.

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 12 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 13 200,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 56

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 15 500,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 775,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 16 275,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 550,00 zł

deklarowana liczba godzin: 50

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 6

BRAK OFERT

 

PAKIET 7

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 49 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 4 900,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 53 900,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 4 900,00 zł

cena brutto za badania lekarskie i psychologiczne 1 osoby: 350,00 zł

deklarowana liczba godzin:57

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 8

CPC24.PL dr inż. Jakub Kowalczyk

ul. Bohdana Winiarskiego 9

61-408 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 9 600,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 480,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 10 080,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 480,00 zł

deklarowana liczba godzin: 11

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 9

Droneland.pl Szymon Łukasik

ul. 11 Listopada 39/2

41-500 Chorzów

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 14 312,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 789,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 16 101,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 789,00 zł

cena brutto za badania lekarskie i psychologiczne 1 osoby: 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 45 godzin lekcyjnych

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 10

BRAK OFERT

 

PAKIET 11

BRAK OFERT

 

PAKIET 12

A.S. Adrian Stern

ul. Wilczak 45-47

61-623 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 70 200,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 3 510,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 73 710,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 2 340,00 zł

cena certyfikatu brutto za 1 osobę: 10,00 zł

deklarowana liczba godzin: 16 godzin na 1 osobę

termin wykonania: 2018/2019 rok, 2019/2020 rok, 2020/2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 13

BRAK OFERT

 

 

PAKIET 14

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 57 800,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 890,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 60 690,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) dla jednej grupy w 2019r.: 11 560,00 zł

cena brutto za 1 przeegzaminowaną osobę: 578,00 zł

deklarowana liczba godzin: 45

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 47 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 350,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 49 350,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) dla jednej grupy w 2019r.: 470,00 zł

cena brutto za 1 przeegzaminowaną osobę: 210,00 zł (2018 rok)

                                                                               225,00 zł (2019 rok)

deklarowana liczba godzin: 200 godzin (5 grup x 40 godzin)

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 15

BRAK OFERT

 

PAKIET 16

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 24 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 25 200,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) w 2019r. z G2: 600,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) w 2019r. z G3: 600,00 zł

deklarowana liczba godzin (G2+G3): 17

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 17

BRAK OFERT

 

PAKIET 18

BRAK OFERT

 

PAKIET 19

BRAK OFERT

 

PAKIET 20

BRAK OFERT

 

 

PAKIET 21

BRAK OFERT

 

PAKIET 22

BRAK OFERT

 

PAKIET 23

BRAK OFERT

 

PAKIET 24

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 800,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 30 800,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 560,00 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok, 2020 rok, 2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 25

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 400,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 29 400,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 560,00 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok, 2020 rok, 2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 26

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 800,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 400,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 29 400,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 933,33 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok, 2020 rok, 2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 27

BRAK OFERT

 

PAKIET 28

BRAK OFERT

 

 

 

PAKIET 29

Enviro Solutions Sp. z o.o.

ul. Główna 74

05-505 Wola Prażmowska

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia): 5 800,00 zł

cena brutto za 1 osobę:      przy 1 uczestniku 5 800,00 zł

                                                przy 2: 2 900,00 zł

                                               przy 3: 1 933,00 zł

deklarowana liczba godzin: 16

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

GIS Support Sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3/5d

20-262 Lublin

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia): 3 990,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 330,0 zł

deklarowana liczba godzin: 16

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 30

Enviro Solutions Sp. z o.o.

ul. Główna 74

05-505 Wola Prażmowska

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 9 700,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 9 700,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 9 700,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 970,00 zł

deklarowana liczba godzin: 24

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

GIS Support Sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3/5d

20-262 Lublin

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 11 500,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 150,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 12 650,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 150,00 zł

deklarowana liczba godzin: 24

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 31

BRAK OFERT

 

PAKIET 32

Mesco Sp. z o.o.

ul. Górnicza 20a

42-600 Tarnowskie Góry

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 40 600,00 zł

edycje 2019, 2021

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 4 060,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 44 660,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 4 060,00 zł

deklarowana liczba godzin: 1 edycja 42 godziny lekcyjne (po 45 minut)

                                                  2 edycje 84 godziny lekcyjne (po 45 minut)

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 33

BRAK OFERT

 

PAKIET 34

BRAK OFERT

 

PAKIET 35

BRAK OFERT

 

PAKIET 36

BRAK OFERT

 

PAKIET 37

BRAK OFERT

 

PAKIET 38

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 800,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 30 800,00 zł

cena brutto za 1 godzinę szkolenia: 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.


 

22.10.2018r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert - UZUPEŁNIENIE, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 

UWAGA!

07.11.2018r - Zamawiający zamieścił OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU kolejnej CZĘŚCI PAKIETÓW - treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/73/18 | 17.10.2018 | 06.11.2018 - 15:28:13
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 5  w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W częściach:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemów światłowodowych i instalacji elektrycznych

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie elementów inteligentnych instalacji,  i sieci komputerowych

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania w zakresie stacjonarnego i mobilnego stanowiska do badań biometrycznych

 

19.10.2018r - Zamawiający zamieścił na stronie Internetowej PP, Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie nie uległo zmianie, został tylko nadany numer: 2018/S 202-458508

06.11.2018r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/46/18 | 05.10.2018 | 05.11.2018 - 12:54:04
negocjacje z ogłoszeniem
wszczęte

Przedmiotem negocjacji z ogłoszeniem jest usługa wykonania i wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego zwanego SIN+, będącego wynikiem integracji Systemu Informacji Naukowej (SIN) i Repozytorium Naukowego Politechniki Poznańskiej (REP), w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość. POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


Termin SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 05.11.2018 r., godz.: 09:30

Termin OTWARCIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 05.11.2018 r., godz.: 10:00.


UWAGA!

12.10.2018 r. - Zamawiający opublikował informację O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/46/18 

                                                              Poznań, 05.11.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA WNIOSKÓW

 

Dotyczy: negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SIN+, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość,
POWR.03.05.00-00-Z041/17.

Otwarcie WNIOSKÓW odbyło się w dniu: 05.11.2018 r.

Zestawienie WNIOSKÓW

 

Do upływu terminu składania wniosków złożony został 1 wniosek:

1.      Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

Oświadczamy, że zrealizowaliśmy, zgodnie z pkt 15 SIWZ, usługi:

Usługi

Liczba usług

Grupa I- Doświadczenie w budowaniu zaawansowanych wyszukiwarek danych bibliotecznych/archiwalnych/muzealnych.

Lp.:        4

Grupa II - Wdrożenie systemu repozytoryjnego (repozytorium to musi udostępniać publicznie minimum 10 000 obiektów) ze wsparciem dla automatycznego rejestrowania i aktualizacji  cyfrowych identyfikatorów dokumentu elektronicznego (np.DOI):.

Lp.:        1

Grupa III- Wdrożenie systemu długoterminowego składowania obiektów cyfrowych, obejmującego funkcje takie jak: skalowalne możliwości składowania danych, okresowa kontrola sum kontrolnych plików, weryfikacja starzenia się formatów składowania danych oraz automatyczna ekstrakcja metadanych technicznych deponowanych plików:

Lp.:        0


 

AD/ZP/62/2018 | 11.10.2018 | 29.10.2018 - 14:41:37
nieograniczony
wszczęte

 

UWAGA!

29.10.2018 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/70/18 | 05.10.2018 | 23.10.2018 - 09:44:47
nieograniczony
wszczęte

 

Poznań, dnia 22.10.2018 r.

Postępowanie nr AD/ZP/70/18

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „HANGAR NA LOTNISKU KĄKOLEWO"

 

Nr postępowania: AD/ZP/70/18 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

NIP 777-00-03-699

www.put.poznan.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

I.          Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 553.500,00 zł brutto (słownie: pięćset  pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

II.          Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

FRISOMAT Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Grzędy, ul. Aleja Krakowska 61, 05-555 Tarczyn

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

Siedziba i adres siedziby:

Poznań, ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań

 

 

III.          Cena, Termin realizacji, Gwarancja i rękojmia na hangar

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

netto: 736.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100)

należny podatek VAT 23%

co daje kwotę brutto: 905.280,00 zł (słownie: dziewięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

 

Termin realizacji: 120 dni

Gwarancja i rękojmia na hangar: 36 miesięcy

 

 

Oferta nr 2:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

netto: 773.950,00 zł netto (słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

należny podatek VAT 23%

co daje kwotę brutto: 951.958,50 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100)

 

Termin realizacji: 90 dni

Gwarancja i rękojmia na hangar: 48 miesięcy

 

 

AD/ZP/72/18 | 15.10.2018 | 17.10.2018 - 12:40:43
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/54/18 | 09.08.2018 | 26.09.2018 - 15:41:58
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania)

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

24.08.2018r- Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ wraz ze zmianą Wzórów Umów, treść pisma znajduje się w zalączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

10.09.2018 - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ wraz z NOWYMI FORMULARZAMI OFERTOWYMI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

10.09.2018r - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TERMINU OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawijącego

11.09.2018r - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, dot. zmiany terminu wniesienia wadium, treść piosma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/54/18    

                                                                                                                    Poznań, 26.09.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania).

 

Pakiet I - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Otwarcie odbyło się dnia 26.09.2018 r.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: 626 312,00 zł netto (770 363,76 zł brutto).

ZESTAWIENIE OFERT

 

Do upływu terminu składania ofert, na PAKIET I, złożone zostały następujące oferty:

1.       CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok.4, 26-600 Radom

Cena netto: 385 520,00 zł

Cena brutto: 474 189,60 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

2.       KOMPUTRONIK BIZNES Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto: 437 660,00 zł

Cena brutto: 538 321,80 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

3.       NTT Technology Sp. z o.o.

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła

Cena netto: 406 376,00 zł

Cena brutto: 499 842,48 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

4.       KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Cena netto: 390 260,00 zł

Cena brutto: 480 019,80 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

5.       iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 355 184,00 zł

Cena brutto: 436 876,32 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): NIE,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

6.       VOL SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena netto: 379 650,30 zł

Cena brutto: 466 969,87 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

7.       COMPARTEC Rafał Zdzichowski

ul. Księżycowa 11/9, 62-020 Swarzędz

Cena netto: 477 000,00 zł

Cena brutto: 586 710,00 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

8.       COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Cena netto: 793 950,00 zł

Cena brutto: 976 558,50 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

9.       FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

Cena netto: 385 520,00 zł

Cena brutto: 474 189,60 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): NIE,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

 

 

Pakiet II - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania).)

Otwarcie odbyło się dnia 26.09.2018 r.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: 155 020,67 zł netto (190 675,42 zł brutto).

ZESTAWIENIE OFERT

 

Do upływu terminu składania ofert, na PAKIET II, złożone zostały następujące oferty:

1.       KOMPUTRONIK BIZNES Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto: 168 726,00 zł

Cena brutto: 207 532,98 zł

        W tym odwrócony VAT: 30 157,14 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): TAK.

2.       KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Cena netto: 146 879,00 zł

Cena brutto: 180 661,17 zł

        W tym odwrócony VAT: 25 602,45 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): NIE.

3.       iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 132 956,00 zł

Cena brutto: 163 535,88 zł

        W tym odwrócony VAT: 23 603,29 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): TAK.

4.       VOL SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena netto: 143 058,72 zł

Cena brutto: 175 962,23 zł

        W tym odwrócony VAT: 25 991,44 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): TAK.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

 

AD/ZP/57/18 | 16.08.2018 | 21.08.2018 - 12:08:24
dialog techniczny
wszczęte

UWAGA !!!

21.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści Regulaminu Dialogu Technicznego