Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/45/20 | 02.07.2020 | 02.07.2020 - 10:50:36
nieograniczony
wszczęte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Poznańskiej  przy ul. św. Rocha 11a w Poznaniu.

 

Zakres prac obejmuje:

- remont pełnobranżowy pionu węzłów sanitarnych oraz przyległych pokoi mieszkalnych (40 pokoi) w budynku Domu Studenckiego nr 5 położonym przy ul. Św.Rocha 11a w Poznaniu,

- wykonanie i montaż mebli wbudowanych w 40 pokojach mieszkalnych i przynależnych pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 5

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/16/2020 | 19.06.2020 | 02.07.2020 - 08:37:21
nieograniczony
wszczęte

29.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że zamieścił ODPOWIEDZI NA WNIESIONE PYTANIA wraz z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

02.07.2020- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Zamawiający zamieszcza również Wzory umów z uwzględnionymi zmianami.

AD/ZP/35/20 | 19.06.2020 | 30.06.2020 - 12:49:24
nieograniczony
wszczęte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup aparatury naukowo-badawczej dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety).

 

Pakiet I – Szybka kamera naukowa do rejestracji procesów dynamicznych.

Pakiet II – Mobilna platforma do rejestracji oraz skanowania obszaru 3D.

Pakiet III – System rejestracji ciśnienia wybuchu oraz ciśnienia akustycznego z dużą częstotliwością pomiarową.

Zakup aparatury naukowo-badawczej realizowany jest z projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (DOB-BIO10/01/02/2019).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

29.06.2020 r . Zamawiający opublikował zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

30.06.2020 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego.

Dla ułatwienia Zamawiający załącza Wzory umów i SIWZ z uwzględnionymi zmianami. Dla ułatwienia został również dodany załącznik nr 12- do SIWZ- wykaz dostaw.

AD/ZP/28/20 | 19.05.2020 | 30.06.2020 - 12:23:37
nieograniczony
wszczęte

AD/ZP/28/20

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie Zamawiającego.
Postępowanie podzielone jest na części:

PAKIET NR 1 (Załącznik B1)

PAKIET NR 2 (Załącznik B2)

Projekt pn.: ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
nr POIR.04.02.00-30-A004/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

UWAGA !!!

01.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że wpłynęło do Zamawiajacego odwołanie do niniejODWOLANIE szego postępowania. Szczegóły znajdują się w załączniku.


UWAGA !!!

03.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że UZNAŁ ODWOŁANIE, które wpłynęło do niniejszego postępowania. Stosowne pismo znajduje się w załączniku.

 

08.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SIWZ wraz z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku.

10.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że zamieścił PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły znajdują się w załączniku.

23.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że zamieścił PYTANIA I ODPOWIEDZI do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

 

24.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że zamieścił Informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku.

 

Dnia 30 06 2020r. Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

AD/ZP/39/20 | 23.06.2020 | 30.06.2020 - 10:49:41
nieograniczony
wszczęte

 

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych oraz Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące części (pakiety):

PAKIET I - Budynki w Kampusie Piotrowo, Wilda.

PAKIET II- Domy Studenckie.

Prace obejmują dwustronne mycie okien i ram okiennych, mycie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, powierzchni przeszklonych, przepierzeń blaszanych i świetlików, elewacji zewnętrznej, żaluzji zewnętrznych, daszków i bram oraz – w ramach prawa opcji - dodatkowe mycie do 1 000m2 dla każdego pakietu.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

23.06.2020 -  Zamawiający zamieścił zmianę w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Treść zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacj tj.: SIWZ, Wzorów umów i Opisów przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

30.06.2020 r. - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku , który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Systemy wizyjne
AD/ZP/33/20 | 04.06.2020 | 29.06.2020 - 09:51:08
nieograniczony
wszczęte

UWAGA !!!

25.06.2020 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

AD/ZP/17/2020 | 22.06.2020 | 26.06.2020 - 13:28:45
nieograniczony
wszczęte

26.06.2020 r. - Zamawiający informuje, że zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/30/20 | 03.06.2020 | 19.06.2020 - 14:43:17
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

09.06.2020r - Zamawiający zmaieścił zmianę treminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiajacego.

19.06.2020r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/27/20 | 20.05.2020 | 04.06.2020 - 21:17:00
nieograniczony
wszczęte

 

Poznań, dnia 04.06.2020 r.

Postępowanie nr AD/ZP/27/20

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń ogólnodostępnych tj. holi i korytarzy w zakresie mebli recepcyjnych, siedzisk oraz mebli do pracy.

 

Nr postępowania: AD/ZP/27/20 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

NIP 777-00-03-699

www.put.poznan.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

I.          Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 380.000,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) 

 

II.          Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, cena:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

Siedziba i adres siedziby:

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 885.048,78 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 1.088.610,00 zł

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zgodne z SIWZ.

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Łukasz Cichowlas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CICHOWLAS ŁUKASZ WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS

i

Jacek Glapiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLAPIAK JACEK WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS

prowadzący razem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą KOMPLEKS SP.C.ŁUKASZ CICHOWLAS,JACEK GLAPIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. Rejtana 18, 61-100 Leszno

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Netto: 377.371,00 zł

plus podatek VAT

co daje kwotę brutto: 464.166,33 zł

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zgodne z SIWZ.

 

 

***************************************************************************************************

UWAGA !!!

26.05.2020 - Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ