Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/77/2017 | 27.10.2017 | 08.12.2017 - 13:22:35
  nieograniczony
  wszczęte

   

  UWAGA!

  20.11.2017 r. - Zamawiajacy dokonał zmiany treści SIWZ poprzez przesunięcie terminu składania ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

  UWAGA!

  13.11.2017 r. - Zamawiajacy dokonał zmiany treści SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

  UWAGA!

  07.11.2017 r. - Zamawiajacy dokonał zmiany treści SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

   

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

   

  AD/ZP/77/17                                                                                                                     Poznań, dnia  08.12.2017r.

   

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

   

  Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   08.12.2017 r.).

   

   

  PAKIET NR 1

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

  101 638,59 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

   

  1.      Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:  95 889,00  zł

   Cena brutto:   117 943,47   zł

  W tym odwrócony vat :  6 072,23  zł

  Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

   

  2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto: 99 275,00  zł

   Cena brutto: 122 108,25 zł

   W tym odwrócony vat :   6 421,37 zł

   Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

   

  PAKIET NR 2

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

  127 648,17 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

   

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:  112 669,00     zł

   Cena brutto: 138 582,87  zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

   

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto: 111 412,00 zł

   Cena brutto: 137 036,76   zł

  Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

   

   

   

  PAKIET NR 3

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

  13 113,03 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

   

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:   10 689,00  zł

   Cena brutto:     13 147,47 zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

   

   

 • AD/ZP/81/17 | 31.10.2017 | 08.12.2017 - 13:08:01
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA:

  DNIA 17-11-2017r.-Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pismo znajduje się w załączniku.

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

   

  PAKIET NR 1  - trzy serwery (Załącznik B1)

  PAKIET NR 2 – jedna macierz (Załącznik B2)

   

  UWAGA!!!

  20.11.2017r - Zamawiający przesunął termin składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!!!

  08.12.2017r - Zamawiający przesunął termin składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/92/17 | 17.11.2017 | 07.12.2017 - 14:51:42
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

  UWAGA!

  07.12.2017r - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

   

  20.11.2017 r. - Zamawiajacy przesunął termin składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

 • AD/ZP/74/17 | 12.09.2017 | 07.12.2017 - 13:21:31
  nieograniczony
  wszczęte

  AD/ZP/74/17 Poznań, dnia 07.12.2017r.
  OGŁOSZENIE
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli

  Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte na Pakiet IV.
  Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na PAKIET IV firmie:
  OFFiCE projekt sp. z o.o.
  Ul. Obornicka 229
  60-650 Poznań

  Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego
  Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 19.12.2017 r.
  Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET IV ofertę złożyła firma:

  1) KOMPLEKS S.C. Ł. CICHOWLAS - J. GLAPIAK
  Ul. Rejtana 185
  64-100 Leszno
  Całkowita cena brutto: 173 320,53 zł

  Oferta firmy została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt.2 PZP).
  UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
  W dniu 10.11.2017 Zamawiający wysłał prośbę o wyjaśnienie treści złożonej oferty, natomiast firma nie wyjaśniła treści złożonej oferty w wyznaczonym terminie.
  Kryterium nr 1 - Gwarancja
  Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na produkty Pakietu IV. - dodatkowy okres gwarancji 24 miesiące, tj. łącznie 48 miesięcy
  Kryterium nr 2 - Czas realizacji zamówienia
  Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. - do 40 dni (skrócenie czasu realizacji zamówienia o 20 dni)
  Kryterium nr 3 - Poprawa ergonomii krzeseł biurowych
  Zapewnienie krzeseł biurowych o parametrach poprawiających ergonomię - tak
  Kryterium nr 4 - Wzmocnienie konstrukcji biurek
  Zapewnienie wzmocnienie konstrukcji wszystkich biurek poprzez zastosowanie metalowych stelaży. - tak
  Kryterium oceny i waga:
  Cena: 60,00 pkt.
  Parametry techniczne 40,00 pkt.
  RAZEM: 100,00 pkt.
  2) OFFiCE projekt sp. z o.o.
  Ul. Obornicka 229
  60-650 Poznań
  Całkowita cena brutto: 232 980,45 zł
  Kryterium nr 1 - Gwarancja
  Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na produkty Pakietu IV - dodatkowy okres gwarancji 24 miesiące, tj. łącznie 48 miesięcy
  Kryterium nr 2 - Czas realizacji zamówienia
  Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia - do 40 dni (skrócenie czasu realizacji zamówienia o 20 dni)
  Kryterium nr 3 - Poprawa ergonomii krzeseł biurowych
  Zapewnienie krzeseł biurowych o parametrach poprawiających ergonomię - tak
  Kryterium nr 4 - Wzmocnienie konstrukcji biurek
  Zapewnienie wzmocnienie konstrukcji wszystkich biurek poprzez zastosowanie metalowych stelaży- tak

  Kryterium oceny i waga:
  Cena: 44,64 pkt.
  Parametry techniczne 40,00 pkt.
  RAZEM: 84,64 pkt.

  AD/ZP/74/17 Poznań, dnia 01.12.2017.r.


  OGŁOSZENIE


  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego


  Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte na Pakiet II
  Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:
  TR BROADCAST SPÓŁKA Z O.O.
  Ul. KOPANINA 85A
  60-105 POZNAŃ
  Całkowita cena brutto: 521 864,40 zł

  Oferta Firmy spełnia wymogi Zamawiającego

  Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 05.12.2017 r.


  Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET II ofertę złożyła jedna firma:


  TR BROADCAST SPÓŁKA Z O.O.
  Ul. KOPANINA 85A
  60-105 POZNAŃ
  Całkowita cena brutto: 521 864,40 zł

  Kryterium nr 1 - Wyposażenie zastępcze
  Zapewnienie wyposażenia zastępczego w okresie gwarancji określonym w Załącznik nr 2 do SIWZ. - nie
  Kryterium nr 2 - Czas realizacji Etapu I zamówienia
  Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji Etapu I zamówienia. - do 60 dni (standardowy czas realizacji Etapu I)
  Kryterium nr 3 - Dostawa oprogramowania do grafiki rastrowej w pakiecie programów - nie
  Kryterium nr 4 - Zapewnienie dodatkowego instruktażu
  Zapewnienie instruktażu do oprogramowania z grafiki rastrowej oraz instruktażu do montażu wideo. - nie
  Kryterium nr 5 - Dodatkowe body aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami
  Dostawa jednego dodatkowego aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami do lokalizacji L1 - nie
  Kryterium nr 6 - Stół do fotografii bezcieniowej
  Dostawa dwóch stołów do fotografii bezcieniowej na aluminiowej ramie do lokalizacji L1 i L2. - tak
  Kryterium nr 7 - Światłomierze
  Dostawa dwóch światłomierzy cyfrowych do pomiaru światła min. zastanego i błyskowego - nie
  Kryterium oceny i waga:
  Cena: 60,00 pkt.
  Parametry techniczne 3,00 pkt.
  RAZEM: 63,00 pkt.

   

   

  10.11.2017 Zamawiający opublikował Informację o ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU DOT. PAKIETU V

  AD/ZP/74/17 Poznań, dnia 10.11.2017r.


  OGŁOSZENIE

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 4 oraz oprogramowania w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów zajęć specjalistycznych
  Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia studia telewizyjno-fotograficznego
  Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów systemów alarmowych, sterowania oświetleniem i automatyki
  Pakiet IV Sprzedaż i dostawa wyposażenia stanowisk laboratoriów specjalistycznych w zakresie mebli
  Pakiet V Dostawa specjalistycznego oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych

  Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte na Pakiet V
  Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

  eTechnologie Sp. z o.o.
  Ul. Strzelecka 8/1
  70-381 Szczecin

  Oferta firmy wybranej spełnia wymogi ZamawiającegoUmowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 14.11.2017 r.

  Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET V ofertę złożyła firma:

  1) eTechnologie Sp. z o.o.

  Ul. Strzelecka 8/1
  70-381 Szczecin
  Całkowita cena brutto: 25 650,00 zł

  Kryterium nr 1 - Aktualizacja i upgrade
  Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oraz bezpłatnego upgrade'u oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learningowych. - tak
  Kryterium nr 2 - Równościowy przekaz
  Wsparcie w tworzeniu równościowego przekazu graficznego.- tak
  Kryterium nr 3 - Wsparcie techniczne
  Bezpłatne wsparcie techniczne w zakresie wykorzystania pakietu oprogramowania - tak
  Kryterium nr 4 - Instruktaż
  Zapewnienie instruktażu z oprogramowania do tworzenia szkoleń e-learnigowych - nie

  Kryterium oceny i waga:
  Cena: 60,00 pkt.
  Parametry techniczne 34,00 pkt.
  RAZEM: 94,00 pkt.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  12.10.2017 -Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

 • AD/ZP/99/17 | 04.12.2017 | 06.12.2017 - 15:28:40
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!!!

  06.12.2017r - Zamawiający opublikował zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/87/2017 | 01.12.2017 | 06.12.2017 - 12:49:12
  nieograniczony
  wszczęte

   

  UWAGA!!!

  06.12.2017r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/80/17 | 20.10.2017 | 16.11.2017 - 13:20:48
  nieograniczony
  wszczęte

  16.11.2017r - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU - WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Dotyczy: negocjacji z ogłoszeniem na usługę rozwoju i utrzymania Systemu Zawodowcy.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  Politechnika Poznańska informuje że na etapie „wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu"
  na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy PZP wyklucza Firmę:
  IC Solutions sp. z o.o.
  Ul. Rubież 46/C3
  61-612 Poznań

  UZASADNIENIE:
  W dniu 02.11.2017r, Zamawiający wezwał Firmę do uzupełnienia wniosku o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast Firma nie uzupełniła kompletnie wymaganych dokumentów.

   
  


  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  AD/ZP/80/17

  Poznań, 30.10.2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA WNIOSKÓW

   

  Otwarcie WNIOSKÓW odbyło się w dniu: 30.10.2017 r.

   

  Zestawienie WNIOSKÓW

   

  Do upływu terminu składania wniosków złożone zostały 3 wnioski:

  1.      Cloud Sailor Sp. z o.o.,

  ul. Umultowska 102 c/7,

  61-614 Poznań

  Oświadczam, że zrealizowaliśmy usługi:

  Usługi

  Liczba usług

  Grupa I- usługi informatyczne o wartości minimum 100 tys. złotych brutto.

  Lp.: 2

  Grupa II- Wykonanie części programowej aplikacji internetowej, o ruchu co najmniej 10 000 unikalnych użytkowników w miesiącu. .

  Lp.: 3

  2.      AlteroutIT Sp. z o.o.,

  ul. Wały Piastowskie 1/1508,

  80-855 Gdańsk

  Oświadczam, że zrealizowaliśmy usługi:

  Usługi

  Liczba usług

  Grupa I- usługi informatyczne o wartości minimum 100 tys. złotych brutto.

  Lp.: 14

  Grupa II- Wykonanie części programowej aplikacji internetowej, o ruchu co najmniej 10 000 unikalnych użytkowników w miesiącu. .

  Lp.: 3

  3.      IC Solutions Sp. z o.o.,

  ul. Rubiez 46/C3,

  61-612 Poznań

   

  Oświadczam, że zrealizowaliśmy usługi:

  Usługi

  Liczba usług

  Grupa I- usługi informatyczne o wartości minimum 100 tys. złotych brutto.

  Lp.: 4

  Grupa II- Wykonanie części programowej aplikacji internetowej, o ruchu co najmniej 10 000 unikalnych użytkowników w miesiącu. .

  Lp.: 0

   

 • AD/ZP/10/17 | 30.01.2017 | 14.02.2017 - 12:00:33
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

           AD/ZP/10/17                                                                                                         Poznań  14.02.2017r.

   

   

   

                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                          

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące wykonywanie  drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

   

  Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 122 789,94zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę:

  1. Zakład Ogólnobudowlany

      Michał Sowiak, Józef Sowiak

      61-315 Poznań

      ul. Żurawicka 9

      Cena brutto           112 507,56zł

      Czas przystąpienia do wykonania robót  - 12 godzin

      Okres gwarancji - 36 miesięcy