Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/55/18 | 09.08.2018 | 17.08.2018 - 10:13:49
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  AD/ZP/55/18                                                                                        Poznań, dnia  17.08.2018r.

   

   

                          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

   

  Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliwa lotniczego dla Politechniki Poznańskiej wraz z usługą tankowania (otwarcie ofert: 17.08.2018r.)  

   

   

   

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: 174 000,00 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

   

  AEROKLUB POZNAŃSKI im. Wandy Modlibowskiej

  Lotnisko - Kobylnica

  62-006 Kobylnica

   

  całkowita cena brutto: 169 125,00 zł

  cena brutto za zamówienie podstawowe: 121 770,00 zł

  cena brutto za zamówienie opcjonalne: 47 355,00 zł

   

  termin realizacji zamówienia - sukcesywnie w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy  (zgodnie z warunkami SIWZ)

  termin realizacji zamówienia od zgłoszenia:  do 1 dnia kalendarzowego

  warunki płatności: 14 dni (zgodnie z warunkami SIWZ)

   

   

   

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

   

   

   

   

   

   

  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

   

  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „ZAKUP I DOSTAWA PALIWA LOTNICZEGO DLA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRAZ Z USŁUGĄ TANKOWANIA" zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

   

  1.         składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

   

  Lp.

  Nazwa podmiotu

  Adres podmiotu

  1.

   

   

  2.

   

   

  3.

   

   

   

  ....................................

  .............................................

  Data

  Pieczęć i podpis Wykonawcy


  2.         informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

   

   

   

  ....................................

  .............................................

  Data

  Pieczęć i podpis Wykonawcy

   

   

   

   

   

  * - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt.  2

   

   

   

   

 • AD/ZP/56/2018 | 17.08.2018 | 17.08.2018 - 07:57:18
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/57/18 | 16.08.2018 | 16.08.2018 - 21:23:13
  dialog techniczny
  wszczęte
 • AD/ZP/48/18 | 27.07.2018 | 14.08.2018 - 11:36:35
  nieograniczony
  wszczęte

   

  UWAGA !!!

  14.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

  08.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

  06.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

 • AD/ZP/53/2018 | 13.08.2018 | 13.08.2018 - 09:33:22
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/54/18 | 09.08.2018 | 10.08.2018 - 12:40:56
  nieograniczony
  wszczęte

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

  Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

  Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania)

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/51/18 | 09.08.2018 | 10.08.2018 - 10:18:42
  nieograniczony
  wszczęte

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

  z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

  PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

  PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

  PAKIET 3: Szkolenie OWJ

  PAKIET 4: ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

  PAKIET 5: Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

  PAKIET 6: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

  PAKIET 7: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

  PAKIET 8: Szkolenie CPK

  PAKIET 9: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

  PAKIET 10: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

  (Core) 

  PAKIET 11: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

  z wykorzystaniem programu STATISTICA

  PAKIET 12: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

  PAKIET 13: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

  PAKIET 14: Szkolenia na uprawnienia G1

  PAKIET 15: AutoCAD egzamin

  PAKIET 16: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

  PAKIET 17: Kurs instalacje fotowoltaiczne

  PAKIET 18: Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information

  Modeling, BIM)

  PAKIET 19: Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

  PAKIET 20: Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

  PAKIET 21: Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

  PAKIET 22: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

  PAKIET 23: Emisja głosu

  PAKIET 24: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

  PAKIET 25: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

  PAKIET 26: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

  PAKIET 27: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

  PAKIET 28: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

  Statistica

  PAKIET 29: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

  PAKIET 30: Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych

  PAKIET 31: Szkolenie z obszaru programowania

  PAKIET 32: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

  PAKIET 33: Szkolenia z technologii BIM

  PAKIET 34: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

  PAKIET 35: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

  i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

  PAKIET 36: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

  kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

  PAKIET 37: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

  PAKIET 38: Szkolenie asertywności i radzenie sobie ze stresem

   

  w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


   

  UWAGA!!

  Ze względu na dużą ilość pakietów i różne dokumenty w poszczególnych częściach, Zamawiający zamieszcza jeden JEDZ zawierający wszystkie dokumenty.

  Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie, jaki dotyczy pakietu, na który składa ofertę.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   


 • AD/ZP/47/18 | 25.07.2018 | 09.08.2018 - 12:15:36
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu w Halach 15, 20, 24 i A4

  w Poznaniu.

  Remont obejmuje min:

  - wymianę posadzek z wykładziny termozgrzewalnej

  - roboty rozbiórkowe

  - d-ż zabudów drewnianych

  - montaż ścianek K-G

  - obłożenie ścian płytą k-g na konstrukcji

  - szpachlowanie ścian i sufitów

  - malowanie ścian i sufitów

  - wymiana stolarki drzwiowej

  - wykonanie zabudów drewnianych

  - malowanie stolarki drzwiowej

  - wykonanie klimatyzacji

  - wykonanie instalacji elektrycznych

  - prace instalacyjne sanitarne.

   

   

   

           AD/ZP/47/18                                                                                                   Poznań  9.08.2018r.

   

   

   

                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

   

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu w halach 15, 20, 24, i A4.

   

  Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 253 214,63 zł brutto

   

   

   

  Do upływu terminu składania ofert złożono jedną  ofertę:

   

  1. PHU ROMI-BUD

      ul. Leśna 32

      64-320 Niepruszewo

      Cena netto             207 417,28 zł

      Cena brutto           255 123,25 zł

      Okres gwarancji - 36 miesięcy

   

 • AD/ZP/41/2018 | 08.08.2018 | 08.08.2018 - 10:19:15
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/52/18 | 03.08.2018 | 06.08.2018 - 11:11:29
  nieograniczony
  wszczęte

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie adaptacji sal z przeznaczeniem na laboratoria multidyscyplinarne  ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

  Pakiet I Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Poznaniu

  Pakiet II Adaptacja sal przeznaczonych na laboratoria multidyscyplinarne w Pile

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  06.08.2018 r.- Zamawiający opublikował informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.  Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

 • AD/ZP/25/2018 | 21.06.2018 | 31.07.2018 - 12:50:33
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  AD/ZP/25/18                                                                                                                     Poznań, dnia  31.07.2018r.

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

  Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   31.07.2018 r.).

   

   

  PAKIET NR 1

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył: 186 742,29  zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

   

  1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto: 163 729,00  zł

   Cena brutto:  201 386,67 zł

  W tym odwrócony vat : 24 548,59 zł

  Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

   

  2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto: 167 833,00  zł

   Cena brutto: 206 434,59 zł

   W tym odwrócony vat :  25 387,86  zł

   Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

   

   

  PAKIET NR 2

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

  231 955,86 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

   

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto: 226 099,00   zł

   Cena brutto: 278 101,77  zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

   

   

   

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto:  217 030,00 zł

   Cena brutto:   266 946,90  zł

  Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

   

  PAKIET NR 3

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

   4 597,74zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

   

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:  3 224,00    zł

   Cena brutto:  3 965,52   zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

   

   

  PAKIET NR 4

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

  104 550,00 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

   

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto: 80 000,00   zł

   Cena brutto: 98 400,00  zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji :  24  miesiące

   

   

   

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto:  82 500,00 zł

   Cena brutto:   101 475,00 zł

  Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji:  24      miesiące

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

   

   

 • AD/ZP/40/18 | 17.07.2018 | 27.07.2018 - 12:06:31
  nieograniczony
  wszczęte

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

  PAKIET 1 – papiery kserograficzne,

  PAKIET 2 – materiały biurowe.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  23.07.2018 r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze ZMIANĄ TREŚCI SIWZ,a także informacją o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.  Szczegóły znajdują się w załączniku, ktory należy go pobrać ze strony Zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

   

   

  AD/ZP/40/18                                                                                                                                    Poznań, 27.07.2018 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Dotyczy: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na następujące części (pakiety):

  PAKIET 1 - papiery kserograficzne,

  PAKIET 2 - materiały biurowe.

  Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 27.07.2018 r.

   

  Zestawienie OFERT

  PAKIET 1 - PAPIERY KSEROGRAFICZNE

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, na PAKIET 1, przeznaczył  520 000,00 zł netto, tj.: 639 600,00 zł brutto.

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały oferty:

   

  1)            Daxer

                  Ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań

                  Cena netto zamówienia podstawowego:                      339 333,00 zł

                  Cena brutto zamówienia podstawowego:                    417 379,59 zł

  Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:        584 331,43 zł

  Cena brutto zamówienia objętego prawem opcji:     166 951,84 zł

                  Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.2 na Pakiet 1): do 6 godzin

   

   

  2)            JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j

                  Ul. Marcelińska 96B/214

                  60-324 Poznań

                  Cena netto zamówienia podstawowego:                      383 905,80zł

                  Cena brutto zamówienia podstawowego:                    472 204,13 zł

  Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:        661 085,78 zł

  Cena brutto zamówienia objętego prawem opcji:     188 881,65 zł

                  Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.2 na Pakiet 1): do 6 godzin

   

   

  3)            „RODAN" Sp. z o.o.

                  Ul. Górecka 17, 60-201 Poznań

                  Cena netto zamówienia podstawowego:                      345 528,60 zł

                  Cena brutto zamówienia podstawowego:                    425 000,18 zł

  Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:        595000,25 zł

  Cena brutto zamówienia objętego prawem opcji:     170 000,07 zł

                  Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.2 na Pakiet 1): powyżej 6 godzin do 24 godzin

   

   

  PAKIET 2 - MATERIAŁY BIUROWE

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, na PAKIET 2, przeznaczył  420 000,00 zł netto, tj.: 516 600,00 zł brutto.

   

  1)            DAXER

                  Ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań

                  Cena netto zamówienia podstawowego:                      260 295,00 zł

                  Cena brutto zamówienia podstawowego:                    320 162,85 zł

  Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:        448 227,99 zł

  Cena brutto zamówienia objętego prawem opcji:     128 065,14zł

                  Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.5 na Pakiet 2): do 6 godzin

   

  2)            Firma Usługowo-Handlowa „Anna"

                  Anna Białobrzycka

                  Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

                  Cena netto zamówienia podstawowego:                      274 515,12 zł

                  Cena brutto zamówienia podstawowego:                    337 653,60 zł

  Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:        472 715,04 zł

  Cena brutto zamówienia objętego prawem opcji:     135 061,44 zł

                  Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.5 na Pakiet 2): powyżej 6 godzin do 24 godzin

   

  3)            JTP Grocholewski, Datkiewicz s.j

                  Ul. Marcelińska 96B/214

                  60-324 Poznań

                  Cena netto zamówienia podstawowego:                      253 888,26 zł

                  Cena brutto zamówienia podstawowego:                    312 282,56 zł

  Cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia:        355 443,56 zł

  Cena brutto zamówienia objętego prawem opcji:     101 555,30 zł

                  Termin dostawy (w godzinach , zgodnie z pkt. 15.5 na Pakiet 2): do 6 godzin

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2.12 E) SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

   

  Kierownik

  Działu Zamówień Publicznych

   

  dr Jakub Ławniczak

   

   

   

   

   

  Załącznik 7A

  AD/ZP/40/18

  PAKIET 1

  OŚWIADCZENIE
  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części (pakiety):                       PAKIET 1 - papiery kserograficzne.

  NINIEJSZYM OŚWIADCZAM(Y), ŻE*:

       nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

       należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, do której należy/ą następujący wykonawca/y:

  1.          ......................................................................................................

  2.          ......................................................................................................

  3.          ......................................................................................................

  W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej oświadczamy, iż:

  •          istniejące między Wykonawcą ............................................................, a Wykonawcą/cami ........................................................................
  ...................................................................................................
  powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  UZASADNIENIE:

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

   

  •          istniejące między Wykonawcą ............................................................, a Wykonawcą/cami ...........................................................................
  ...................................................................................................
  powiązania prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  *właściwe zaznaczyć

   

   

   

  ...................................

  Podpis Wykonawcy


  Załącznik 7B

  AD/ZP/40/18

  PAKIET 2

  OŚWIADCZENIE
  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę papieru kserograficznego i materiałów biurowych w okresie 24 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na części (pakiety):                       PAKIET 2 - materiały biurowe.

  NINIEJSZYM OŚWIADCZAM(Y), ŻE*:

       nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

       należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, do której należy/ą następujący wykonawca/y:

  4.          ......................................................................................................

  5.          ......................................................................................................

  6.          ......................................................................................................

  W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej oświadczamy, iż:

  •          istniejące między Wykonawcą ............................................................, a Wykonawcą/cami ........................................................................
  ...................................................................................................
  powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  UZASADNIENIE:

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

   

  •          istniejące między Wykonawcą ............................................................, a Wykonawcą/cami ...........................................................................
  ...................................................................................................
  powiązania prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  *właściwe zaznaczyć

   

   

   

  ...................................

  Podpis Wykonawcy