Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/38/18 | 15.06.2018 | 18.06.2018 - 12:38:42
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/35/18 | 15.06.2018 | 15.06.2018 - 10:30:36
  nieograniczony
  wszczęte

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywne świadczenie usług noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach w Poznaniu, w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/30/2018 | 12.06.2018 | 14.06.2018 - 09:58:05
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  14.06.2018r - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/36/18 | 13.06.2018 | 13.06.2018 - 10:47:08
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/33/2018 | 12.06.2018 | 12.06.2018 - 13:25:19
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/34/18 | 04.06.2018 | 12.06.2018 - 11:53:55
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  07.06.2018r - Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

   

   

  06.06.2018r - Zamawiający opublikował zmianę SIWZ wraz z NOWYMI FORMULARZAMI OFERTOWYMI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

  12.06.2018r - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/11/2018 | 06.04.2018 | 22.05.2018 - 12:30:51
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  AD/ZP/11/18                                                                                                                     Poznań, dnia  22.05.2018r.

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

  Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   22.05.2018 r.).

   

   

  PAKIET NR 1

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

  357 749,37 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

   

  1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto: 327 446,00  zł

   Cena brutto:  402 758, 58 zł

  W tym odwrócony vat : 38 760,52 zł

  Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

   

  2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto: 334 915,00  zł

   Cena brutto: 411 945,45 zł

   W tym odwrócony vat :  41 286,15  zł

   Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

   

   

  PAKIET NR 2

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

  340 487,51 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

   

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto: 297 448,00   zł

   Cena brutto: 365 861,04  zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

   

   

   

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto:  294 641,00 zł

   Cena brutto:   362 408,43  zł

  Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

   

  PAKIET NR 3

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

   37 992,54zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

   

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:  29 303,00    zł

   Cena brutto:  36 042,69   zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

   

   

  2          COMPRO Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19,  41-400 Mysłowice

  Cena netto:  26 215,00 zł

   Cena brutto:   32 244,45  zł

  Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.