Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/01/2019 | 03.01.2019 | 18.01.2019 - 13:06:10
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/91/2018 | 18.12.2018 | 18.01.2019 - 11:18:19
nieograniczony
wszczęte

 

18.01.2019r.- Zamawiający opublikował zmiany treści SIWZ (dot. Warunków gwarancji/kryterium oceny ofert). Treść pisma znajduje się w załączniku, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


18.01.2019r.- Zamawiający opublikował zmiany treści SIWZ (dot.Opisu przedmiotu zamówienia). Treść pisma znajduje się w załączniku, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


18.01.2019r.- Zamawiający opublikował informację o przesunięciu terminu składania jak i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

17.01.2019r.- Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ, którego treść znajduje się w załączniku i należy je pobrać ze strony Zamawiającego

17.01.2019r.- Zamawiający opublikował informację o przesunięciu terminu składania jak i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

15.01.2019r.- Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ, którego treść znajduje się w załączniku i należy je pobrać ze strony Zamawiającego

10.01.2019r.- Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ, którego treść znajduje się w załączniku i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

07.01.2019r.- Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ, którego treść znajduje się w załączniku i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

03.01.2019r.- Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ, którego treść znajduje się w załączniku i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/94/18 | 31.12.2018 | 15.01.2019 - 12:36:18
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

08.01.2019r.- Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

09.01.2019r.- Zamawiający opublikował pytanie i odpowiedź do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku i należy je pobrać ze strony Zamawiającego.

         AD/ZP/94/18                                                                                                       Poznań  15.01.2019r.

 

 

 

                                      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                           

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji  klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach serwerowni nr L 2.6.11 w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.

 

 

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 100 971,04 zł. brutto

 

Do upływu terminu składania ofert złożono pięć ofert:

1.      Mezon Klima Sp. z o.o.

Ul. Południowa  3

62-064 Plewiska.

 

 Cena brutto – 92 988.00 zł

 Okres gwarancji –  36  miesięcy.

 

2.      BOMAX TEY  Sp. z o.o.

           Ul. Szczepankowo 134                                                                                             

           61-313 Poznań.

 

Cena brutto – 91 635.00 zł

Okres gwarancji –  36  miesięcy.

 

3.      AP THERM  Adam Pytlik

            Ul. Witkowicka 7

            64-530 Kaźmierz

 

            Cena brutto – 103 954.68 zł

            Okres gwarancji –  36  miesięcy.

 

4.      MIK-TECH  Konrad Wiśniewski Marcin Woźniak Sp. Cywilna

            Ul. Bratumiły 8/7

            61-608 Poznań.

 

            Cena brutto – 100 491.00 zł

            Okres gwarancji –  36  miesięcy.

 

5.      P.H.U TK INSTALACJE

            mgr inż. Krzysztof  Tchorzewski

            Ul. Świerkowa 16

            62-200 Gniezno.

 

            Cena brutto – 130 601.04 zł

            Okres gwarancji –  36  miesięcy.

 

 

                                              

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt. 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

 


AD/ZP/75/2018 | 13.11.2018 | 10.01.2019 - 12:52:47
nieograniczony
wszczęte

 

UWAGA!

08.01.2019 r. - Zamawiający opublikował pismo. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

14.12.2018 r. - Zamawiający opublikował informację o przesunięciu terminu składania jak i otwarcia ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

21.11.2018 r. - Zamawiający opublikował zapytania i odpowiedzi do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

21.11.2018 r. - Zamawiający opublikował zmiany treści SIWZ oraz Wzoru Umowy. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/75/18                                                                                                                     Poznań, dnia  10.01.2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa, montaż, uruchomienie i doprowadzenie do gotowości eksploatacyjnej nie wymagającej stałego nadzoru delegowanego pracownika, fabrycznie nowego urządzenia do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych FNPT II (symulator lotu) wraz z przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:   10.01.2019r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył:

2 050 000,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

 

1.      Eurotech Sp. z. o.o., ul. Strefowa 3, 39-300 Mielec

 Cena netto:  1 614 000,00zł

 Cena brutto:   1 985 220,00 zł

Termin realizacji:    4,5 miesiąca   

 

 

2.      Glomex MS Polska Sp. z. o.o., ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las

 Cena netto:  2 211 450,00zł

 Cena brutto:   2 720 083,50 zł

Termin realizacji:    do 6 miesięcy   

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Oświadczenie to powinno być złożone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

 

 

AD/ZP/54/18 | 09.08.2018 | 09.01.2019 - 15:06:16
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania)

 

AD/ZP/46/18 | 05.10.2018 | 08.01.2019 - 10:44:13
negocjacje z ogłoszeniem
wszczęte

Przedmiotem negocjacji z ogłoszeniem jest usługa wykonania i wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego zwanego SIN+, będącego wynikiem integracji Systemu Informacji Naukowej (SIN) i Repozytorium Naukowego Politechniki Poznańskiej (REP), w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość. POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


Termin SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 05.11.2018 r., godz.: 09:30

Termin OTWARCIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 05.11.2018 r., godz.: 10:00.


UWAGA!

12.10.2018 r. - Zamawiający opublikował informację O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/46/18 

                                                              Poznań, 05.11.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA WNIOSKÓW

 

Dotyczy: negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SIN+, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość,
POWR.03.05.00-00-Z041/17.

Otwarcie WNIOSKÓW odbyło się w dniu: 05.11.2018 r.

Zestawienie WNIOSKÓW

 

Do upływu terminu składania wniosków złożony został 1 wniosek:

1.      Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

Oświadczamy, że zrealizowaliśmy, zgodnie z pkt 15 SIWZ, usługi:

Usługi

Liczba usług

Grupa I- Doświadczenie w budowaniu zaawansowanych wyszukiwarek danych bibliotecznych/archiwalnych/muzealnych.

Lp.:        4

Grupa II - Wdrożenie systemu repozytoryjnego (repozytorium to musi udostępniać publicznie minimum 10 000 obiektów) ze wsparciem dla automatycznego rejestrowania i aktualizacji  cyfrowych identyfikatorów dokumentu elektronicznego (np.DOI):.

Lp.:        1

Grupa III- Wdrożenie systemu długoterminowego składowania obiektów cyfrowych, obejmującego funkcje takie jak: skalowalne możliwości składowania danych, okresowa kontrola sum kontrolnych plików, weryfikacja starzenia się formatów składowania danych oraz automatyczna ekstrakcja metadanych technicznych deponowanych plików:

Lp.:        0


 

AD/ZP/46/18 

                                                                               Poznań, 02.01.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT WSTEPNYCH

 

Dotyczy: Negocjacji z ogłoszeniem wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SIN+, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość,
POWR.03.05.00-00-Z041/17.

Otwarcie OFERT WSTEPNYCH odbyło się w dniu: 02.01.2019 r.

Zestawienie OFERT WSTĘPNYCH

 

Do upływu terminu składania OFERT WSTEPNYCH, złożona została 1 oferta:

1.      Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań


AD/ZP/92/18 | 07.12.2018 | 22.12.2018 - 00:53:27
nieograniczony
wszczęte

Poznań, dnia 21.12.2018 r.

Postępowanie nr AD/ZP/92/18

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „HANGAR NA LOTNISKU KĄKOLEWO"

 

Nr postępowania: AD/ZP/92/18 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

NIP 777-00-03-699

www.put.poznan.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

I.          Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 553.500,00 zł brutto (słownie: pięćset  pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

 

II.          Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

FRISOMAT Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Grzędy, ul. Aleja Krakowska 61, 05-555 Tarczyn

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

Siedziba i adres siedziby:

Poznań, ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań

 

 

 

 

III.          Cena, Gwarancja i rękojmia na hangar

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

netto: 765.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

należny podatek VAT 23%

co daje kwotę brutto: 940.950,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Gwarancja i rękojmia na hangar: 36 miesięcy

 

 

Oferta nr 2:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

netto: 855.249,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 00/100)

należny podatek VAT 23%

co daje kwotę brutto: 1.051.956,27 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 27/100)

 

Gwarancja i rękojmia na hangar: 48 miesięcy

 

 

AD/ZP/88/18 | 17.12.2018 | 21.12.2018 - 09:48:58
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

19.12.2018r.- Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony zamawiającego.

21.12.2018r.- Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ, których treść znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/81/2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 - 11:11:26
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/83/18 | 23.11.2018 | 06.12.2018 - 14:56:23
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/73/18 | 17.10.2018 | 27.11.2018 - 14:41:03
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 5  w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W częściach:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemów światłowodowych i instalacji elektrycznych

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie elementów inteligentnych instalacji,  i sieci komputerowych

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania w zakresie stacjonarnego i mobilnego stanowiska do badań biometrycznych

 

19.10.2018r - Zamawiający zamieścił na stronie Internetowej PP, Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie nie uległo zmianie, został tylko nadany numer: 2018/S 202-458508

06.11.2018r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

22.11.2018r - Zamawiający opublikował Zmianę treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiącego.

UWAGA! - NALEŻY POBRAĆ NOWE ZAŁĄCZNIKI: A2 - FORMULARZ OFERTOWY- PAKIET II ORAZ D2 - PAKIET II

27.11.2018r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/62/2018 | 11.10.2018 | 20.11.2018 - 13:28:46
nieograniczony
wszczęte

 

UWAGA!

29.10.2018 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/62/18                                                                                                                     Poznań, dnia  20.11.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   20.11.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

245 461,26 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:      271 612,75      zł

 Cena brutto:  ...334  083,68....... zł

W tym odwrócony vat :   50 063,54                   zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 250 724,00  zł

 Cena brutto: 308 390,52  zł

 W tym odwrócony vat :  45 833,71  zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

3.      Paweł Owczarzak EUPOL, UL Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wlkp.

Cena netto:   347 482,00zł

 Cena brutto:   427 402,86zł

 W tym odwrócony vat :  69 238,05 zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

315 252,69 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 270 450,00 zł

 Cena brutto: 330 220,10zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

 

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 279 436,00 zł

 Cena brutto:  343 706,28 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 28 700,82 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

  1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 21 292,00 zł

 Cena brutto:  26 189,16zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

2          Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 

Cena netto: 22 473,00 zł

 Cena brutto:  27 641,79 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

AD/ZP/57/18 | 16.08.2018 | 21.08.2018 - 12:08:24
dialog techniczny
wszczęte

UWAGA !!!

21.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści Regulaminu Dialogu Technicznego