Postępowania nierozstrzygnięte

RD/ZP/48/2021 | 16.07.2021 | 29.07.2021 - 12:36:40
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest:
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej".
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części:
- pakiet nr 1,
- pakiet nr 2,
- pakiet nr 3,
- pakiet nr 4,
- pakiet nr 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

29.07.2021r.-Zamawiający dokonał zmiany treści swz. Pismo nalezy pobrać ze strony Zamawiającego.

RD/ZP/46/2021 | 16.07.2021 | 29.07.2021 - 11:32:04
nieograniczony
wszczęte

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

23.07.2021r. - W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przesywa termin składania i otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach. Pytania i odpowiedzi zostana opublikowane w późniejszym terminie.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie terminu zostało również zamieszczone w systemie miniPortal oraz na platformie e-Zamówienia (treść w załączniku).

26.07.2021r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi. Treść znajduje się w komunikatach.

29.07.2021r.- Zamawiajacy opublikował informację o cenie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

29.07.2021r. - Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

AN/ZP/44/21 | 25.06.2021 | 28.07.2021 - 14:49:05
nieograniczony
wszczęte
RD/ZP/50/21 | 15.07.2021 | 26.07.2021 - 13:55:51
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


 

Zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Politechniki

  Poznańskiej - Pakiety

   Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III i Pakiet  IV

16.07.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SWZ, treść pisma znjaduje się w załączniku. Niniejsze pismo Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

20.07.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SWZ, treść pisma znjaduje się w załączniku. Niniejsze pismo Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

21.07.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do treści SWZ, treść pisma znjaduje się w załączniku. Niniejsze pismo Zamawiający opublikował również na platformie miniPortal.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

26.07.2021r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

26.07.2021r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, TREŚĆ PISMA ZAŁĄCZONA  - "KOMUNIKATY"

RD/ZP/52/21 | 23.07.2021 | 23.07.2021 - 11:57:59
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4  Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/ 37 /2021 | 18.06.2021 | 22.07.2021 - 11:50:57
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Zamówienie dotyczy:„dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a i 8b do SWZ.


 

 

 

 

 

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść znajduje się w komunikatach.

22.07.2021r. - Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

RD/ZP/51/21 | 22.07.2021 | 22.07.2021 - 10:29:59
nieograniczony
wszczęte

 

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku Hali A16/A17 (Stacja Kontroli Pojazdów) oraz wejścia bocznego do budynku A1 Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

Pakiet 1. Remont oraz dostosowanie toalety do osób z niepełnosprawnościami w budynku Hali A-16/A-17 Stacja Kontroli Pojazdów

Pakiet 2. Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

RD/ZP/59/21 | 20.07.2021 | 20.07.2021 - 12:23:19
nieograniczony
wszczęte

 

RD/ZP/59/21

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie awaryjnych drobnych robót budowlanych w obiektach Politechniki Poznańskiej.

RD/ZP/43/2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 - 10:02:59
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa stanowiska do precyzyjnych pomiarów tribologicznych dla Politechniki Poznańskiej wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników".

Szkolenie ma być przeprowadzone z zakresu podstawowej obsługi urządzenia i software.