Postępowania nierozstrzygnięte

AD/ZP/68/18 | 08.10.2018 | 19.10.2018 - 14:10:19
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

19.10.2018r - Zamawiający opublikował Zmianę SIWZ, Nowa Specyfikacja znajduje się w załączniku i należy ją pobrać ze strony Zamawiającego

AD/ZP/73/18 | 17.10.2018 | 19.10.2018 - 12:39:16
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów multidyscyplinarnych nr 5  w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W częściach:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemów światłowodowych i instalacji elektrycznych

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu i oprogramowania w zakresie elementów inteligentnych instalacji,  i sieci komputerowych

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu oraz oprogramowania w zakresie stacjonarnego i mobilnego stanowiska do badań biometrycznych

 

19.10.2018r - Zamawiający zamieścił na stronie Internetowej PP, Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie nie uległo zmianie, został tylko nadany numer: 2018/S 202-458508

AD/ZP/69/18 | 15.10.2018 | 18.10.2018 - 10:04:06
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiająceg

18.10.2018r - Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/72/18 | 15.10.2018 | 17.10.2018 - 12:40:43
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/71/18 | 11.10.2018 | 17.10.2018 - 09:26:03
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego  jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w budynkach Osiedla Studenckiego oraz w budynkach A1, A8, A24 i B1 Politechniki Poznańskiej.

Remont  obejmuje:

 • DS. 1 – roboty malarskie
 • DS. 2 – roboty malarskie
 • DS. 3 – roboty malarskie
 • DS.4 – remont elewacji,  remont elewacji, podjazd dla niepełnosprawnych od szczytu południowego,
 • DS. 5 - roboty malarskie, remont elewacji, remont oświetlenia podstawowego dróg
 • komunikacji ogólnej,
 • DS. 6 - roboty malarskie, roboty izolacyjne, remont elewacji, remont oświetlenia dróg komunikacji ogólnej,
 • Stołówka - remont elewacji, remont nawierzchni podjazdu,
 • budynek A8 dodatkowe drzwi transportowe i podest wyładowczy do stanowiska badawczego w laboratorium,
 • budynek A1 - roboty malarskie, korytarz na I piętrze,
 • budynek A24 - remont instalacji odgromowej,
 • budynek B1 - remont węzła sanitarnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

UWAGA!

17.10.2018 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/60/18 | 05.10.2018 | 17.10.2018 - 08:31:56
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

10.10.2018r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

11.10.2018r - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, poprzez zmianę załączników do SIWZ 9a, 9b i 9c, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

UWAGA!

11.10.2018 Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

       AD/ZP/60/18                                                                                                  

 Poznań  16.10.2018r.

 

 

                                                  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                                           

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację usług związanych z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń w ramach Zadania 2 projektu motoZIP z podziałem na części (pakiety).

PAKIET I:

1a.     Certyfikowane szkolenie z języka angielskiego (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP)

1b.    Certyfikowane szkolenie z języka niemieckiego (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP)

PAKIET II:

2a.   Specjalistyczne szkolenia przygotowujące do egzaminu ECDL Advanced (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP)

2b.  Specjalistyczne szkolenie z zakresu MS Project (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP)

PAKIET III:

3.   Certyfikowane szkolenie pt. Audytor wewnętrzny IATF (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP).

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: „motoZIP – rozwój kompetencji w zarządzaniu i inżynierii produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego” nr umowy POWR.03.01.00-00-T004/17-00.

 

Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 158 000,00zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

 

PAKIET I:

1a, 1b

1. Berlitz Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69

      I Oddział w Poznaniu,

   ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań

 

Cena brutto* (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego:                         68 300,00zł

Cena brutto zamówienia opcjonalnego zgodnie z pkt. 4.6 SIWZ :                                         59 480,00zł

Całkowita cena brutto** (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne):                74 180,00zł

Cena brutto za godz. szkolenia :  Język angielski:                                                                          134,00zł

                                                        Język niemiecki:                                                                        96,31zł

Cena brutto za materiały dydaktyczne, certyfikaty, egzaminy /1 osobę:                                   294,00zł

Doświadczenie Oferenta w realizacji szkoleń w branży motoryzacyjnej

 (liczba przeszkolonych osób z branży motoryzacyjnej):                                                          500 i więcej

 

 

 

 

 

 

PAKIET II:

 

2a. Specjalistyczne szkolenia przygotowujące do egzaminu ECDL Advanced (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP)

2b.  Specjalistyczne szkolenie z zakresu MS Project (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP)

 

4education Michał Szumiński

61-521 Poznań

 ul. Kosińskiego 21/26

Cena brutto* (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego:        21 440,00zł

Cena brutto zamówienia opcjonalnego zgodnie z pkt. 4.6 SIWZ:                                   21 440,00zł

Całkowita cena brutto** (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne):  21 440,00zł

Cena brutto za godz. szkolenia, w tym dla każdego z uczestników szkolenia materiały dydaktyczne, przeprowadzenie egzaminu i zaświadczenia: 

- cena szkoleń ECDL: A1,A2,A4:  75,00zł brutto/h

- cena szkoleń MSprojekt:    110,00zł brutto/h

  materiały dydaktyczne, przeprowadzenie PRE i Post Testów oraz wystawienie zaświadczeń wliczone w cenę usługi,

Koszt przeprowadzenia egzaminów ECDL jest dostępny na stronie www.ECDL.pl/cennik/

 

PAKIET III:

 

3. Certyfikowane szkolenie pt. Audytor wewnętrzny IATF (w ramach Zadania 2 projektu motoZIP)

 

TUV Rheinland Polska Sp.z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 56

02-146 Warszawa

Cena brutto* (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego:           24 308,00zł

Cena brutto zamówienia opcjonalnego zgodnie z pkt. 4.6 SIWZ:                             5 000,00zł

Całkowita cena brutto** (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne)     29 308,00zł

Cena brutto za godz. szkolenia :                                                                                     123,00zł

Cena brutto za materiały dydaktyczne, certyfikaty, egzaminy za 1 osobę:                   250,00zł

Doświadczenie Oferenta w realizacji szkoleń z obszaru IATF

(liczba zrealizowanych szkoleń):                                                                             20 i więcej

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt. 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

AD/ZP/46/18 | 05.10.2018 | 12.10.2018 - 11:03:25
negocjacje z ogłoszeniem
wszczęte

Przedmiotem negocjacji z ogłoszeniem jest usługa wykonania i wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego zwanego SIN+, będącego wynikiem integracji Systemu Informacji Naukowej (SIN) i Repozytorium Naukowego Politechniki Poznańskiej (REP), w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość. POWR.03.05.00-00-Z041/17.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.


Termin SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 05.11.2018 r., godz.: 09:30

Termin OTWARCIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 05.11.2018 r., godz.: 10:00.


UWAGA!

12.10.2018 r. - Zamawiający opublikował informację O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.


AD/ZP/67/18 | 03.10.2018 | 11.10.2018 - 12:21:57
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

11.10.2018r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/62/2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 - 10:36:41
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/51/18 | 09.08.2018 | 05.10.2018 - 14:08:11
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest realizacja usług związanych

z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

PAKIET 5: Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

PAKIET 6: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 7: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 8: Szkolenie CPK

PAKIET 9: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 10: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 11: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 12: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 13: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 14: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 15: AutoCAD egzamin

PAKIET 16: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 17: Kurs instalacje fotowoltaiczne

PAKIET 18: Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information

Modeling, BIM)

PAKIET 19: Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

PAKIET 20: Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

PAKIET 21: Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

PAKIET 22: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 23: Emisja głosu

PAKIET 24: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 25: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 26: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 27: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 28: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 30: Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 32: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 33: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 35: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 36: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 37: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 38: Szkolenie asertywności i radzenie sobie ze stresem

 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17.


 

UWAGA!!

Ze względu na dużą ilość pakietów i różne dokumenty w poszczególnych częściach, Zamawiający zamieszcza jeden JEDZ zawierający wszystkie dokumenty.

Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie, jaki dotyczy pakietu, na który składa ofertę.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 


UWAGA!

04.09.2018 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą treści SIWZ, a także informację O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

UWAGA!

07.09.2018 - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, treść pisma znajduje się w złączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 

UWAGA!

19.09.2018 r. - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą treści SIWZ, a także informację O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

 


AD/ZP/51/18                                                                                                           

Poznań, dnia  05.10.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na realizację usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej z podziałem na pakiety:

PAKIET 1: CKZ w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

PAKIET 2: Kurs dla kandydatów na diagnostów

PAKIET 3: Szkolenie OWJ

PAKIET 4: ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

PAKIET 5: Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

PAKIET 6: Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

PAKIET 7: Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E

PAKIET 8: Szkolenie CPK

PAKIET 9: Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora drona

PAKIET 10: Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel

(Core) 

PAKIET 11: Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki

z wykorzystaniem programu STATISTICA

PAKIET 12: Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

PAKIET 13: Kurs Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

PAKIET 14: Szkolenia na uprawnienia G1

PAKIET 15: AutoCAD egzamin

PAKIET 16: Szkolenia  oraz egzamin na uprawnienia G2 i G3

PAKIET 17: Kurs instalacje fotowoltaiczne

PAKIET 18: Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information

Modeling, BIM)

PAKIET 19: Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

PAKIET 20: Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

PAKIET 21: Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

PAKIET 22: Komunikacja interpersonalna -pracownicy

PAKIET 23: Emisja głosu

PAKIET 24: Szkolenie efektywna komunikacja ze studentami

PAKIET 25: Szkolenie zarządzanie zadaniami w czasie

PAKIET 26: Szkolenie wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

PAKIET 27: Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

PAKIET 28: Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie

Statistica

PAKIET 29: Szkolenie z obszaru programowania  w Python

PAKIET 30: Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych

PAKIET 31: Szkolenie z obszaru programowania

PAKIET 32: Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys

PAKIET 33: Szkolenia z technologii BIM

PAKIET 34: Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg PRK

PAKIET 35: Szkolenie z prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie

i profilu zgodnie z  przepisami MNiSW oraz PKA

PAKIET 36: Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów

kształcenia oraz tworzenia systemu zapewnienia jakości

PAKIET 37: Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

PAKIET 38: Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Społeczny: Uczelnia zintegrowana na przyszłość POWR.03.05.00-00-Z041/17 (otwarcie ofert: 05.10.2018r.)

  

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył  1 160 878,00 zł brutto = netto

 

Nr pakietu

Temat szkolenia/kursu

Kwota brutto = netto

(zamówienie podstawowe + opcjonalne)

1

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w krajowym oraz międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

22 000,00   

2

Kurs dla kandydatów na diagnostów

28 800,00   

3

Szkolenie OWJ

5 100,00   

4

ADR podstawowy zakresie przewozu drogowego towarów

3 400,00   

5

Kurs dla kandydatów na doradców ADR DGSA

16 000,00   

6

Kurs z modelowania podróży z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

30 000,00

7

Łączony kurs na prawo jazdy kategorii C oraz kategorii C+E obejmujący:

30 000,00   

8

Szkolenie CPK

9 800,00

9

Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego

12 960,00

10

Szkolenie zgodne z wymaganiami egzaminu Microsoft Office Specialist Excel (Core) 

73 000,00   

11

Kurs podstawowy dla studentów WTCh PP z zakresu statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA (2019)

24 000,00 

12

Organizacja kursów o nazwie Kurs programowania robotów KUKA wraz z uzyskaniem certyfikatu

38 400,00   

13

Oracle Certified Associate, Java SE Programmer (OCAJP)

335 190,00   

14

Eksploatacji i pomiarów w zakresie do 1 kV (SEP)

90 000,00   

15

AutoCAD egzamin

32 540,00

16

Obsługi instalacji gazowych i cieplnych + egzamin

17 000,00   

17

Instalacje fotowoltaiczne

33 210,00   

18

Projektowanie w środowisku wirtualnym (Kurs Building Information Modeling, BIM

24 000,00   

19

Ekonomia i energooszczędność w projektowaniu architektonicznym

9 408,00   

20

Zarządzanie procesem projektowania i realizacji obiektu budowlanego

20 400,00   

21

Warsztaty projektowe- architektura wzornictwo

12 000,00   

22

Komunikacja interpersonalna -pracownicy

32 000,00   

23

Emisja głosu

15 000,00   

24

Efektywna komunikacja ze studentami

24 000,00   

25

Zarządzanie zadaniami w czasie

24 000,00   

26

Wiedza na temat działania mózgu w pracy dydaktycznej

24 000,00   

27

Wspomaganie nauczania metod analizy statystycznej w programie Statistica

18 000,00

28

Wspomaganie nauczania wyznaczania niepewności pomiaru w programie Statistica

7 600,00

29

Szkolenie z obszaru programowania  w Python (1 cykl x 1 os. x 8 godz.) - usługa zlecona

3 200,00   

30

Szkolenie z obszaru wykorzystania narzędzia QGIS z bazami danych (2 cykle x 10 os. x 20 godz.) - usługa zlecona

16 500,00   

31

Szkolenie z obszaru programowania (2 cykle x 10 os. x 16 godz.) - usługa zlecona

35 000,00   

32

Szkolenie z obszaru modelowania i analizy danych w Ansys (2 cykle x 10 os. x 8 godz.) - usługa zlecona

13 000,00   

33

Szkolenia z technologii BIM

11 000,00   

34

Szkolenie z obszaru tworzenia nowych programów kształcenia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji

5 000,00   

35

Szkolenie z obszaru prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w świetle aktualnych przepisów MNiSW oraz PKA2

5 650,00 

36

Szkolenie z obszaru efektów kształcenia w programie studiów efektów kształcenia praz tworzenia systemu zapewnienia jakości

5 970,00 

37

Szkolenie z obszaru kierowania zespołami w uczelni wyższej

29 750,00 

38

Asertywność i radzenie sobie ze stresem

24 000,00 

 

RAZEM

1 160 878,00 zł

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

PAKIET 1

CPC24.PL dr inż. Jakub Kowalczyk

ul. Bohdana Winiarskiego 9

61-408 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 22 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 24 200,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 100,00 zł

deklarowana liczba godzin: 35

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 2

BRAK OFERT

 

PAKIET 3

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 8 610,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 722,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 10 332,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 574,00 zł

deklarowana liczba godzin: 65

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 6 300,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 260,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 7 560,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 420,00 zł

deklarowana liczba godzin: 60

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 4

ADR Anna Dalaszyńska-Rychła

Kurowo 5

62-065 Grodzisk Wlkp.

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 2 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 2 200,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 32

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

 

 

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 5 500,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 275,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 5 775,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 550,00 zł

deklarowana liczba godzin: 30

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 3 995,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 199,75 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 4 194,75 zł

cena brutto za 1 osobę: 399,50 zł

deklarowana liczba godzin: 25

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 5

ADR Anna Dalaszyńska-Rychła

Kurowo 5

62-065 Grodzisk Wlkp.

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 12 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 13 200,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 56

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 15 500,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 775,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 16 275,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 550,00 zł

deklarowana liczba godzin: 50

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 6

BRAK OFERT

 

PAKIET 7

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 49 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 4 900,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 53 900,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 4 900,00 zł

cena brutto za badania lekarskie i psychologiczne 1 osoby: 350,00 zł

deklarowana liczba godzin:57

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 8

CPC24.PL dr inż. Jakub Kowalczyk

ul. Bohdana Winiarskiego 9

61-408 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 9 600,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 480,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 10 080,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 480,00 zł

deklarowana liczba godzin: 11

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 9

Droneland.pl Szymon Łukasik

ul. 11 Listopada 39/2

41-500 Chorzów

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 14 312,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 789,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 16 101,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 789,00 zł

cena brutto za badania lekarskie i psychologiczne 1 osoby: 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 45 godzin lekcyjnych

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 10

BRAK OFERT

 

PAKIET 11

BRAK OFERT

 

PAKIET 12

A.S. Adrian Stern

ul. Wilczak 45-47

61-623 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 70 200,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 3 510,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 73 710,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 2 340,00 zł

cena certyfikatu brutto za 1 osobę: 10,00 zł

deklarowana liczba godzin: 16 godzin na 1 osobę

termin wykonania: 2018/2019 rok, 2019/2020 rok, 2020/2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 13

BRAK OFERT

 

 

PAKIET 14

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 57 800,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 890,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 60 690,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) dla jednej grupy w 2019r.: 11 560,00 zł

cena brutto za 1 przeegzaminowaną osobę: 578,00 zł

deklarowana liczba godzin: 45

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 47 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 350,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 49 350,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) dla jednej grupy w 2019r.: 470,00 zł

cena brutto za 1 przeegzaminowaną osobę: 210,00 zł (2018 rok)

                                                                               225,00 zł (2019 rok)

deklarowana liczba godzin: 200 godzin (5 grup x 40 godzin)

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 15

BRAK OFERT

 

PAKIET 16

ATC s.c.

Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

ul. Mrągowska 11

60-161 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 24 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 200,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 25 200,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) w 2019r. z G2: 600,00 zł

cena brutto za 1 edycję (szkolenie) w 2019r. z G3: 600,00 zł

deklarowana liczba godzin (G2+G3): 17

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 17

BRAK OFERT

 

PAKIET 18

BRAK OFERT

 

PAKIET 19

BRAK OFERT

 

PAKIET 20

BRAK OFERT

 

 

PAKIET 21

BRAK OFERT

 

PAKIET 22

BRAK OFERT

 

PAKIET 23

BRAK OFERT

 

PAKIET 24

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 800,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 30 800,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 560,00 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok, 2020 rok, 2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 25

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 400,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 29 400,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 560,00 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok, 2020 rok, 2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 26

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 800,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 400,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 29 400,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 933,33 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok, 2020 rok, 2021 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 27

BRAK OFERT

 

PAKIET 28

BRAK OFERT

 

 

 

PAKIET 29

Enviro Solutions Sp. z o.o.

ul. Główna 74

05-505 Wola Prażmowska

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia): 5 800,00 zł

cena brutto za 1 osobę:      przy 1 uczestniku 5 800,00 zł

                                                przy 2: 2 900,00 zł

                                               przy 3: 1 933,00 zł

deklarowana liczba godzin: 16

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

GIS Support Sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3/5d

20-262 Lublin

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia): 3 990,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 330,0 zł

deklarowana liczba godzin: 16

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 30

Enviro Solutions Sp. z o.o.

ul. Główna 74

05-505 Wola Prażmowska

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 9 700,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 9 700,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 9 700,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 970,00 zł

deklarowana liczba godzin: 24

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

GIS Support Sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3/5d

20-262 Lublin

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 11 500,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 1 150,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 12 650,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 1 150,00 zł

deklarowana liczba godzin: 24

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 31

BRAK OFERT

 

PAKIET 32

Mesco Sp. z o.o.

ul. Górnicza 20a

42-600 Tarnowskie Góry

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 40 600,00 zł

edycje 2019, 2021

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 4 060,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 44 660,00 zł

cena brutto za 1 osobę: 4 060,00 zł

deklarowana liczba godzin: 1 edycja 42 godziny lekcyjne (po 45 minut)

                                                  2 edycje 84 godziny lekcyjne (po 45 minut)

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

PAKIET 33

BRAK OFERT

 

PAKIET 34

BRAK OFERT

 

PAKIET 35

BRAK OFERT

 

PAKIET 36

BRAK OFERT

 

PAKIET 37

BRAK OFERT

 

PAKIET 38

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Wojciech Busiel Jakub Pałczyński

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

cena brutto (za wszystkie edycje szkolenia) zamówienia podstawowego: 28 000,00 zł

cena brutto zamówienia opcjonalnego: 2 800,00 zł

całkowita cena brutto (zamówienie podstawowe + zamówienie opcjonalne): 30 800,00 zł

cena brutto za 1 godzinę szkolenia: 200,00 zł

deklarowana liczba godzin: 28

termin wykonania: 2019 rok (zgodnie z SIWZ)

warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.


AD/ZP/70/18 | 05.10.2018 | 05.10.2018 - 11:55:10
nieograniczony
wszczęte
AD/ZP/65/18 | 27.09.2018 | 05.10.2018 - 09:02:33
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

05.10.2018r.

Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ. Treść piosma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/54/18 | 09.08.2018 | 26.09.2018 - 15:41:58
nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania)

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

24.08.2018r- Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ wraz ze zmianą Wzórów Umów, treść pisma znajduje się w zalączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

10.09.2018 - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ wraz z NOWYMI FORMULARZAMI OFERTOWYMI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

10.09.2018r - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TERMINU OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawijącego

11.09.2018r - Zamawiający opublikował zmianę treści SIWZ, dot. zmiany terminu wniesienia wadium, treść piosma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego.

AD/ZP/54/18    

                                                                                                                    Poznań, 26.09.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania).

 

Pakiet I - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych)

Otwarcie odbyło się dnia 26.09.2018 r.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: 626 312,00 zł netto (770 363,76 zł brutto).

ZESTAWIENIE OFERT

 

Do upływu terminu składania ofert, na PAKIET I, złożone zostały następujące oferty:

1.       CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok.4, 26-600 Radom

Cena netto: 385 520,00 zł

Cena brutto: 474 189,60 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

2.       KOMPUTRONIK BIZNES Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto: 437 660,00 zł

Cena brutto: 538 321,80 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

3.       NTT Technology Sp. z o.o.

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła

Cena netto: 406 376,00 zł

Cena brutto: 499 842,48 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

4.       KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Cena netto: 390 260,00 zł

Cena brutto: 480 019,80 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

5.       iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 355 184,00 zł

Cena brutto: 436 876,32 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): NIE,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

6.       VOL SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena netto: 379 650,30 zł

Cena brutto: 466 969,87 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

7.       COMPARTEC Rafał Zdzichowski

ul. Księżycowa 11/9, 62-020 Swarzędz

Cena netto: 477 000,00 zł

Cena brutto: 586 710,00 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

8.       COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Cena netto: 793 950,00 zł

Cena brutto: 976 558,50 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): TAK,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

9.       FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice

Cena netto: 385 520,00 zł

Cena brutto: 474 189,60 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie elementy zamówienia w ramach Pakietu I): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostaw o 14 dni),

Kryterium nr 3 – Ergonomiczne monitory (Zapewnienie poprawy ergonomii wszystkich monitorów komputerowych): NIE,

Kryterium nr 4 – Napędy DVD RW (Zapewnienie we wszystkich komputerach stacjonarnych napędów DVD RW): TAK.

 

 

Pakiet II - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego (w tym laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania).)

Otwarcie odbyło się dnia 26.09.2018 r.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: 155 020,67 zł netto (190 675,42 zł brutto).

ZESTAWIENIE OFERT

 

Do upływu terminu składania ofert, na PAKIET II, złożone zostały następujące oferty:

1.       KOMPUTRONIK BIZNES Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań

Cena netto: 168 726,00 zł

Cena brutto: 207 532,98 zł

        W tym odwrócony VAT: 30 157,14 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): TAK.

2.       KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Cena netto: 146 879,00 zł

Cena brutto: 180 661,17 zł

        W tym odwrócony VAT: 25 602,45 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): NIE.

3.       iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

Cena netto: 132 956,00 zł

Cena brutto: 163 535,88 zł

        W tym odwrócony VAT: 23 603,29 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): TAK.

4.       VOL SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

Cena netto: 143 058,72 zł

Cena brutto: 175 962,23 zł

        W tym odwrócony VAT: 25 991,44 zł

Kryterium nr 1 – Gwarancja na komputery przenośne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie komputery przenośne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

Kryterium nr 2 – Gwarancja na urządzenia wielofunkcyjne (Zapewnienie dodatkowego okresu gwarancji na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne dostarczane w ramach Pakietu II): dodatkowy okres gwarancji 12 miesięcy, tj. łącznie 36 miesięcy.

Kryterium nr 3 – Czas realizacji dostaw (Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji dostaw): do 14 dni (skrócenie czasu realizacji dostawy o 14),

Kryterium nr 4 – Zwiększenie pamięci operacyjnej (Zapewnienie w każdym komputerze przenośnym zwiększonej pamięci operacyjnej): TAK.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.

 

AD/ZP/41/2018 | 08.08.2018 | 18.09.2018 - 12:42:02
nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/41/18                                                                                                                     Poznań, dnia  18.09.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   18.09.2018 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

342 609,12,00 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol  System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 349 849,00   zł

 Cena brutto: 430 314,27  zł

W tym odwrócony vat : 30 638,99 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:    ------------        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 360 328,00  zł

 Cena brutto:  443 203,44zł

 W tym odwrócony vat :  32 022,90   zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

1 168 455,72 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto: 1 046 318,00   zł

 Cena brutto:  1 286 971,10 zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  -----------------  miesiące

 

 

 

 1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto: 1 020 322,00 zł

 Cena brutto:  1 254 996,06 zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

 20 689,83zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

 1. Vol System Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  15 934,00    zł

 Cena brutto:  19 598,82zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

AD/ZP/57/18 | 16.08.2018 | 21.08.2018 - 12:08:24
dialog techniczny
wszczęte

UWAGA !!!

21.08.2018 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści Regulaminu Dialogu Technicznego