Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/100/2017 | 18.12.2017 | 18.12.2017 - 10:56:05
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 • AD/ZP/81/17 | 31.10.2017 | 15.12.2017 - 13:35:17
  nieograniczony
  wszczęte

  UWAGA:

  DNIA 17-11-2017r.-Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Pismo znajduje się w załączniku.

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

   

  PAKIET NR 1  - trzy serwery (Załącznik B1)

  PAKIET NR 2 – jedna macierz (Załącznik B2)

   

  UWAGA!!!

  20.11.2017r - Zamawiający przesunął termin składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!!!

  08.12.2017r - Zamawiający przesunął termin składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  15.12.2017 - Zamawiający opublikował Infomację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

 • AD/ZP/101/17 | 14.12.2017 | 14.12.2017 - 15:18:24
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 • AD/ZP/87/2017 | 01.12.2017 | 11.12.2017 - 11:43:53
  nieograniczony
  wszczęte

   

  UWAGA!!!

  06.12.2017r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

   

  AD/ZP/87/17                                                                                                                     Poznań, dnia  11.12.2017r

   

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

   

  Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych na okres 6 miesięcy dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.   (Otwarcie ofert: 11.12.2017r.)

   

   

   

  PAKIET NR 1

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

  121 744,99  zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

   

  1)SIGMA-ALDRICH Sp o.o.;  Ul. Szelągowska 30,  61-626 Poznań

  Cena brutto:     138 436,92   zł
  Termin płatności:  28 dni

   

  2)HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Cena brutto:  131 388,24zł

  Termin płatności: 28dni

   

   

   

  PAKIET NR 2

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

  3 085,54 zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

   

  1) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Zubrzyckiego 10 , 26-610 Radom

  Cena brutto:     4 023,08  zł
  Termin płatności:  28 dni

   

   

   

  PAKIET NR 3

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

  53 898,24 zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

   

   

   

  1)      Alfachem  Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

  Cena brutto:  24 846,86   zł

  Termin płatności: 28 dni

   

  2)       HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Cena brutto:   21 895,08  zł

  Termin płatności: 28dni

   

   

   

  PAKIET NR 4

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 4 przeznaczył:

  8 063,34   zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 4, złożono:

   

  1)      Alfachem  Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

  Cena brutto:  8 898,05  zł

  Termin płatności:  28 dni

   

  2)      HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

  Cena brutto:8 694,28  zł

  Termin płatności:  28 dni

   

   

  4) Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Ul. Zubrzyckiego 10 , 26-610 Radom

  Cena brutto:    8 717,11    zł
  Termin płatności:  28 dni

   

   

  PAKIET NR 5

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 5 przeznaczył:

  11 384,41  zł brutto

   

  1)      HURT-CHEM, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

   

   

  Cena brutto:   19 185,52  zł

  Termin płatności: 28dni

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

   

   

 • AD/ZP/77/2017 | 27.10.2017 | 08.12.2017 - 13:22:35
  nieograniczony
  wszczęte

   

  UWAGA!

  20.11.2017 r. - Zamawiajacy dokonał zmiany treści SIWZ poprzez przesunięcie terminu składania ofert. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

  UWAGA!

  13.11.2017 r. - Zamawiajacy dokonał zmiany treści SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

  UWAGA!

  07.11.2017 r. - Zamawiajacy dokonał zmiany treści SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

   

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

   

  AD/ZP/77/17                                                                                                                     Poznań, dnia  08.12.2017r.

   

  Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

   

  Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na części (Otwarcie ofert dnia:   08.12.2017 r.).

   

   

  PAKIET NR 1

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

  101 638,59 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

   

  1.      Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:  95 889,00  zł

   Cena brutto:   117 943,47   zł

  W tym odwrócony vat :  6 072,23  zł

  Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

   

  2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto: 99 275,00  zł

   Cena brutto: 122 108,25 zł

   W tym odwrócony vat :   6 421,37 zł

   Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

   

  PAKIET NR 2

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

  127 648,17 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

   

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:  112 669,00     zł

   Cena brutto: 138 582,87  zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

   

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

   Cena netto: 111 412,00 zł

   Cena brutto: 137 036,76   zł

  Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
  Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

   

   

   

  PAKIET NR 3

              Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

  13 113,03 zł brutto

   

  Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

   

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

   Cena netto:   10 689,00  zł

   Cena brutto:     13 147,47 zł

  Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

   

   

 • AD/ZP/92/17 | 17.11.2017 | 07.12.2017 - 14:51:42
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

  UWAGA!

  07.12.2017r - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

   

  20.11.2017 r. - Zamawiajacy przesunął termin składania ofert. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

 • AD/ZP/99/17 | 04.12.2017 | 06.12.2017 - 15:28:40
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!!!

  06.12.2017r - Zamawiający opublikował zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/80/17 | 20.10.2017 | 16.11.2017 - 13:20:48
  nieograniczony
  wszczęte

  16.11.2017r - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKU - WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  Dotyczy: negocjacji z ogłoszeniem na usługę rozwoju i utrzymania Systemu Zawodowcy.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  Politechnika Poznańska informuje że na etapie „wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu"
  na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy PZP wyklucza Firmę:
  IC Solutions sp. z o.o.
  Ul. Rubież 46/C3
  61-612 Poznań

  UZASADNIENIE:
  W dniu 02.11.2017r, Zamawiający wezwał Firmę do uzupełnienia wniosku o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, natomiast Firma nie uzupełniła kompletnie wymaganych dokumentów.

   
  


  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  AD/ZP/80/17

  Poznań, 30.10.2017 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA WNIOSKÓW

   

  Otwarcie WNIOSKÓW odbyło się w dniu: 30.10.2017 r.

   

  Zestawienie WNIOSKÓW

   

  Do upływu terminu składania wniosków złożone zostały 3 wnioski:

  1.      Cloud Sailor Sp. z o.o.,

  ul. Umultowska 102 c/7,

  61-614 Poznań

  Oświadczam, że zrealizowaliśmy usługi:

  Usługi

  Liczba usług

  Grupa I- usługi informatyczne o wartości minimum 100 tys. złotych brutto.

  Lp.: 2

  Grupa II- Wykonanie części programowej aplikacji internetowej, o ruchu co najmniej 10 000 unikalnych użytkowników w miesiącu. .

  Lp.: 3

  2.      AlteroutIT Sp. z o.o.,

  ul. Wały Piastowskie 1/1508,

  80-855 Gdańsk

  Oświadczam, że zrealizowaliśmy usługi:

  Usługi

  Liczba usług

  Grupa I- usługi informatyczne o wartości minimum 100 tys. złotych brutto.

  Lp.: 14

  Grupa II- Wykonanie części programowej aplikacji internetowej, o ruchu co najmniej 10 000 unikalnych użytkowników w miesiącu. .

  Lp.: 3

  3.      IC Solutions Sp. z o.o.,

  ul. Rubiez 46/C3,

  61-612 Poznań

   

  Oświadczam, że zrealizowaliśmy usługi:

  Usługi

  Liczba usług

  Grupa I- usługi informatyczne o wartości minimum 100 tys. złotych brutto.

  Lp.: 4

  Grupa II- Wykonanie części programowej aplikacji internetowej, o ruchu co najmniej 10 000 unikalnych użytkowników w miesiącu. .

  Lp.: 0

   

 • AD/ZP/10/17 | 30.01.2017 | 14.02.2017 - 12:00:33
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

           AD/ZP/10/17                                                                                                         Poznań  14.02.2017r.

   

   

   

                                        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                          

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące wykonywanie  drobnych robót dekarskich w obiektach uczelni (budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

   

  Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 122 789,94zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert złożono jedną ofertę:

  1. Zakład Ogólnobudowlany

      Michał Sowiak, Józef Sowiak

      61-315 Poznań

      ul. Żurawicka 9

      Cena brutto           112 507,56zł

      Czas przystąpienia do wykonania robót  - 12 godzin

      Okres gwarancji - 36 miesięcy