Postępowania nierozstrzygnięte

 • AD/ZP/16/18 | 07.03.2018 | 22.03.2018 - 12:43:32
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  14.03.2018r - Zamawiajacy zamieścił informację dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i nleży go pobrac ze strony Zamawiajacego.

  UWAGA!

  22.03.2018 r. - Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą treści SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

 • AD/ZP/10/18 | 07.03.2018 | 20.03.2018 - 15:05:47
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  12.03.2018 r. - Zamawiający opublikował informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

  UWAGA!

  15.03.2018 r. - Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamwoienia wraz ze zmianą treści SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.


   

  AD/ZP/10/18                                                                                                

  Poznań, 20.03.2018 r.

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dotyczy: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest ubezpieczenie Politechniki Poznańskiej przez okres 24 miesięcy, z podziałem na następujące części (pakiety):

  PAKIET 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,

  PAKIET 2- Ubezpieczenia komunikacyjne.

   

  Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 20.03.2018 r.

  PAKIET 1

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: na Pakiet 1 - 500 000,00 zł netto/brutto,

   

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

  1)                  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

  Ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa.

  Cena łączna przedmiotu zamówienia:          501 968,81 zł

  Termin wykonania:    zgodnie z SIWZ.

  Okres gwarancji:         nie dotyczy

  Warunki płatności:     zgodnie z SIWZ.

  Klauzule fakultatywne:

  1- Klauzula natychmiastowej likwidacji:      akceptacja

  2- Klauzula stempla bankowego:      akceptacja

  3- Klauzula obniżenia wysokości franszyz integralnych:      akceptacja

  4- Klauzula obniżenia wysokości franszyz redukcyjnych:    akceptacja

   

  PAKIET 2

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył: na Pakiet 2 - 80 000,00 zł netto/brutto,

   

  Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

  2)                  Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

  Cena łączna przedmiotu zamówienia:          119 548,00 zł

  Termin wykonania:    zgodnie z SIWZ.

  Okres gwarancji:         nie dotyczy

  Warunki płatności:     zgodnie z SIWZ.

  Klauzule fakultatywne:

  1- Klauzula stempla bankowego:      akceptacja

  2- Klauzula bezpośredniej likwidacji szkód (BLS):  brak akceptacji

  3- Klauzula zniesienia franszyzy integralnej w ubezpieczeniu auto-casco: akceptacja

  4- Klauzula otwarcia maski pojazdu:            akceptacja

   

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 2.12 E) SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.


   

 • AD/ZP/5/18 | 01.02.2018 | 19.03.2018 - 13:23:39
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  19.02.2018 r. - Zamawiający opublikował ZMIANĘ TREŚCI SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który  poniżej należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

  UWAGA!

  23.02.2018 r. - Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamwoienia wraz ze zmianą treści SIWZ, oraz informacją o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

  UWAGA!

  01.03.2018 r. - Zamawiający opublikował informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

  UWAGA!

  02.03.2018 r. - Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamwoienia. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

  UWAGA!

  06.03.2018 r. - Zamawiający opublikował informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.


  UWAGA!

  08.03.2018 r. - Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamwoienia wraz ze zmianą treści SIWZ, oraz informacją o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.


  UWAGA!

  13.03.2018 r. - Zamawiający opublikował informację o PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.


  UWAGA!

  14.03.2018 r. - Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamwoienia wraz ze zmianą treści SIWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku, który należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

  AD/ZP/5/18                                                                                                                                       

  Poznań, 19.03.2018 r.

   

   

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę rozwoju i utrzymania Systemu Zawodowcy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

  Otwarcie odbyło się dnia 19.03.2018 r.
  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył  110 700,00 zł brutto.

  Zestawienie ofert

   

  Do upływu terminu składania ofert złożona została 1 oferta:

  1.       Maciej Ciurlik POMOC.PRO

  ul. Kościelna 33A/25K

  60-537 Poznań

  Cena netto: 119 512,20 PLN

  Cena brutto: 147 000,00 PLN

  Termin wykonania: zgodnie z SIWZ.

  Okres gwarancji:         nie dotyczy

  Warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

  Informacja zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy:

  1- Czas potrzebny do usunięcia wykrytych problemów lub błędów błahych, tzn. niewpływających na funkcjonalność i wydajność Systemu (jednak mogących powodować problemy bądź skutkować pogorszeniem jakości zbieranych danych) i wdrożenia rozwiązania do wersji produkcyjnej systemu - maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium:               7 dni kalendarzowych,

  2- Maksymalny średni czas odpowiedzi systemu dla 95% zapytań - maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium:          do 3 sekund,

  3- Przestrzeń dyskowa przewidziana na dane zapisywane przez podsystem z materiałami dydaktycznymi: 3 000 Gigabajtów. • AD/ZP/14/18 | 16.03.2018 | 16.03.2018 - 16:28:40
  nieograniczony
  wszczęte

  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych Politechniki Poznańskiej w 2018 r., z podziałem na następujące części (pakiety):

  PAKIET 1- Budynki w Kampusie Piotrowo,

  PAKIET 2- Budynki: Wilda, Nieszawska, Strzelecka,

  PAKIET 3- Domy Studenckie,

  Prace obejmują dwustronne mycie okien i ram okiennych, mycie parapetów wewnętrzynych i zewnętrznych, powierzchni przeszklonych, przepierzeń blaszanych i swietlików, elewacji zewnętrznej, żaluzji zewnętrznych, daszków i bram oraz dodatkowego mycia w przypadku awarii.

   


  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/17/18 | 16.03.2018 | 16.03.2018 - 11:08:56
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 • AD/ZP/12/18 | 07.03.2018 | 15.03.2018 - 14:31:15
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  15.03.2018r- Zamawiajacy opublikował informację z otwarcia ofert, treść pisma znajduje się w załączniku i należy go pobrać ze strony Zamawiającego

 • AD/ZP/6/18 | 31.01.2018 | 12.03.2018 - 13:25:42
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

  UWAGA!

  19.02.2018 r. - Zamawiający opublikował Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegóły znajdują się w załączniku, który  poniżej należy pobrać ze strony zamawiającego i zapoznać się z jego treścią.

  AD/ZP/6/18  

  Poznań, dnia  12.03.2018r

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

   

  Dotyczy:    przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie obsługi portierni w obiektach Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy. (otwarcie ofert: 12.03.2018r.)

    

  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył  779 760,00 zł brutto

  Do upływu terminu składania ofert złożono:

   

  1.         KONSORCJUM

  Lider:

  OTIUM Sp. z o.o. Sp. K.

  ul. Szkolna 73

  62-064 Plewiska

  Konsorcjanci:

  PROTECTOR FIDES Sp. z o.o.

  ul. Wergiliusza 42

  60-461 Poznań

  PROTECTOR FIDES Sp. z o.o. Sp. K.

  ul. Wergiliusza 42

  60-461 Poznań

  Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o.

  ul. Czernichowska 28

  61-334 Poznań

  cena brutto za godzinę obsługi portierni przez jednego pracownika 19,50 zł

  cena brutto za całość (za 36 040 godzin) 702 780,00 zł

  cena brutto za 5 000 godzin obsługi portierni 97 500,00 zł

  cena całkowita brutto (za 41 040 godzin)  800 280,00 zł

  jednolity ubiór pracownikom portierni - TAK

  białe koszule – TAK

  termin wykonania: 12 miesięcy (zgodnie z SIWZ)

  warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

   

  2.         KONSORCJUM

  Lider:

  JANTAR 2 Sp. z o.o.

  ul. Z. Augusta 71

  76-200 Słupsk

  Partnerzy:

  JANTAR Sp. z o.o.

  AGENCJA OCHRONY SEKRET Sp. z o.o.

  cena brutto za godzinę obsługi portierni przez jednego pracownika 24,11 zł

  cena brutto za całość (za 36 040 godzin) 868 924,40 zł

  cena brutto za 5 000 godzin obsługi portierni 120 550,00 zł

  cena całkowita brutto (za 41 040 godzin)  989 474,00 zł

  jednolity ubiór pracownikom portierni - TAK

  białe koszule – TAK

  termin wykonania: 12 miesięcy (zgodnie z SIWZ)

  warunki płatności: 14 dni (zgodnie z SIWZ)

   

  Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Zamawiający załącza przykładowy wzór oświadczenia, o którym mowa w powyższym akapicie.


 • AD/ZP/8/2018 | 14.02.2018 | 14.02.2018 - 11:55:30
  nieograniczony
  wszczęte

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.