Systemy wizyjne, czujniki i sprzęt pomiarowy

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - w załączniku

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/13/22
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Zgodnie z SWZ I
Wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
22.03.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
22.03.2022 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 19.06.2022 r.
Termin wykonania: 

do 4 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 1),

do 6 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 2),

do 4 miesięcy od podpisania umowy (Pakiet 3).

Opis: 

1.1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów wizyjnych, czujników i sprzętu pomiarowego.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety.

Pakiet 1 Stacja Meteo.

Pakiet 2 Rejestrator parametrów pracy silnika.

Pakiet 3 Systemy wizyjne mieszanej rzeczywistości.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-           opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-           projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa CPV

38127000-1

Stacje pogodowe

31644000-2

Różne rejestratory danych

32322000-6

Urządzenia multimedialne

1.2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

a)           Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

1.3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

1.4.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba pakietów 3. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jeden, dwa lub trzy pakiety. Wykonawca w składanej ofercie wyceni całość prac dotyczącą danego pakietu osobno.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

1.5.        Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, Program Oś priorytetowa  „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki". Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

Dokumentacja
SWZ: