Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)

Komunikaty: 

UWAGA !!!

2022-07-04 Informacja o unieważnieniu postępowania

2022-07-04 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2022-06-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

Postępowanie nr AN/ZP/19/22

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania

pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK).

 

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,

Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. Budowa Ośrodka Testowania

Robotów Kosmicznych (OTRK).

 

Podstawa prawna art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo żadnej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła nie wpłynęła żadna oferta. 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/19/22
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60%
Doświadczenie kluczowego personelu - 25%
Gwarancja – 15%
Wadium: 

Część 1: 10.000,00 złotych.
Część 2: 20.000,00 złotych.

Terminy
Termin składania ofert: 
14.07.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
14.07.2022 - 10:15
Czas związania ofertą: 
Do dnia 12.08.2022 r.
Termin wykonania: 

Część 1:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 2 miesiące od dnia podpisania umowy

Część 2:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania Projektu Wykonawczego: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Opis: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj" zadnia pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych na terenie Politechniki Poznańskiej Kampus Kąkolewo.
Część 1: Hala testowa.
W zakresie wykonania zamówienia:
a) wykonanie Projektu Wykonawczego budowy Hali testowej zgodnie z projektem budowalnym;
b) namiot sferyczny, zgodnie z opisem i częścią graficzną w projekcie budowlanym oraz PFU;
c) montaż podkonstrukcji do instalacji urządzeń związanych z symulacją oświetlenia planetarnego oraz projekcji 360° układu gwiazd i horyzontu. Podkonstrukcja o średnicy ok 15m, podwieszona na wysokości 6m;
d) wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla powyższego zakresu, z naniesionymi zmianami do Projektu Wykonawczego.
Część 2: Zespół laboratoriów.
W zakresie wykonania zamówienia jest:
a) wykonanie Projektu Wykonawczego, zgodnie z opisem i częścią graficzną w projekcie budowlanym oraz PFU dla: budynku laboratoryjnego, śluzy oraz fundamentu Hali testowej (namiotu sferycznego); wyposażenia w instalacje Hali testowej; zagospodarowania terenu;
b) dostawy materiałów i urządzeń oraz wykonania wszystkich prac zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym;
c) przeprowadzenia prób, odbiorów, uruchomienia i przetestowania wszystkich elementów / instalacji;
d) wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla powyższego zakresu, z naniesionymi zmianami do Projektu Wykonawczego.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają dla każdej z części:
- opis przedmiotu zamówienia PFU - część II SWZ,
- projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.
1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane
71220000-6 Usługi projektowe
1.4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Dokumentacja