Zakup i dostawa „fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

 

RD/ZP/46/22

     Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa „fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej.
Zakup w ramach Projektu pn. Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych, realizowanego na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1211/19-00”.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/46/22
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA 100%
Terminy
Termin składania ofert: 
24.05.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
24.05.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
ZGODNIE Z PKT. XIX SWZ
Termin wykonania: 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 18 tygodni od daty podpisania umowy.

Opis: 

 

AD/ZP/46/22         

                                                                                                            Poznań, dnia 09.06.2022 r.

 

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH      UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej. Zakup w ramach Projektu pn. Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych, realizowanego na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1211/19-00.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że unieważniła przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna firma, której cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (160 000,00 zł brutto). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty ceny najkorzystniejszej oferty (318 766,80 zł brutto).

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu, ofertę złożyły firmy:

1.       STREAM-TECH MICHAŁ ZAWADA

Ul. Krótka 12A, 05-092 Łomianki

kwota netto: 259 160,00 zł

kwota brutto: 318 766,80 zł