RD/ZP/40/22 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA PROJEKTU „CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA”

Komunikaty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D oraz materiałów do opraw dokumentów stażowych.

Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych w zakresie urządzeń, akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych.Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

 

RD/ZP/40/22                                                   Poznań, dnia 03.06.2022 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – UNIEWAŻNIENIE

 

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest ,, „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D oraz materiałów do opraw dokumentów stażowych.

Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych w zakresie urządzeń, akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych.

 

 

Pakiet I:

Zamawiający na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP odrzucił ofertę firmy Digital Force Sp. z o.o. ul. Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu I (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia).

 

UZASADNIENIE:                                                                           

Wykonawca nie zdeklarował w formularzu ofertowym jednego z kryterium oceny ofert tj. „ Kryterium 2 – zapewnienie realizacji dostaw do wszystkich lokalizacji wskazanych w rozdziale IV pkt 6 lit. a) SWZ”

 

W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Politechnika Poznańska unieważniła postępowanie w zakresie Pakietu I, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

Pakiet II:

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 1 unieważniła postępowanie w zakresie

Pakietu II, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

UZASADNIENIE:                                                                           

Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta.

 

 

Informujemy również, iż do upływu terminu składania ofert złożono:

 

Na Pakiet I jedną ofertę:

 

     Digital Force Sp. z o.o.

ul. Modlińska 129/U10

03-186 Warszawa

NIP: 5242704670       REGON: 142380544

                                                                                 

Cena netto:

Słownie:                                  78 124,80

                                               Siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery zł, 8/100

 

Cena brutto (23% VAT):        96 093,50

Słownie:                                  Dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 5/100

 

Kryterium 1

Skrócenie czasu realizacji dostaw

materiałów

eksploatacyjnych.

standardowy czas realizacji zamówień, tj. do 14 dni od

daty złożenia zamówienia

skrócenie czasu realizacji zamówień o 4 dni, tj. do 10

       dni od daty złożenia zamówienia

skrócenie czasu realizacji zamówień o 8 dni, tj. do 6

       dni od daty złożenia zamówienia

Kryterium 2 -

Zapewnienie realizacji

dostaw do wszystkich

lokalizacji wskazanych w

rozdziale IV pkt 6 lit. a)

SWZ

realizacja dostaw do lokalizacji L1

realizacja dostaw do lokalizacji L1, L2 i L3

Kryterium 3 – Zapewnienie

ekspresowej realizacji

dostaw, tj. możliwości

zamówienia materiałów

eksploatacyjnych do

wybranej lokalizacji (L1,

L2 lub L3), z dostawą w

czasie nie przekraczającym

48 godzin. Opcja

ekspresowej realizacji

dostaw może zostać

wykorzystana nie więcej,

niż 5 razy w trakcie

realizacji umowy.

□ niezapewnienie ekspresowej realizacji dostaw

□ zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw

 

Na Pakiet II:

 

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                          Magdalena Karczewska

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/40/22
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60 %
Skrócenie czasu realizacji dostaw materiałów eksploatacyjnych - 20 %
Zapewnienie realizacji dostaw do wszystkich lokalizacji wskazanych w rozdziale IV pkt 6 lit. a) SWZ - 15 %
Zapewnienie ekspresowej realizacji dostaw, tj. możliwości zamówienia materiałów eksploatacyjnych do wybranej lokalizacji (L1, L2 lub L3), z dostawą w czasie nie przekraczającym 48 godzin. Opcja ekspresowej realizacji dostaw może zostać wykorzystana nie więcej, niż 5 razy w trakcie realizacji umowy 5%
Terminy
Termin składania ofert: 
31.05.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
31.05.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin wykonania: 

 

1.      Termin realizacji zamówienia wynosi: sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub do czasu wyczerpania asortymentu określonego w załącznikach nr 7A (Pakiet I) i 7B (Pakiet II) do SWZ.

2.      Termin dostawy zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż maksymalnie do 14 dni.

3.      Termin wymiany wadliwego produktu maksymalnie do 72 godzin.

4.      Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorach umów stanowiących załącznik nr 6A (Pakiet I) i załącznik nr 6B (Pakiet II) do SWZ.

Opis: 

W dniu 03.06.2022r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal