RD/ZP/38/22 "Dostawa wraz z zaprojektowaniem rozmieszczenia i montażem systemu klimatyzacji i szaf rack w pomieszczeniu serwerowni Instytutu Informatyki nr P.01.4.16 w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej" „Kompleksowa Realizacja zadania w

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest "dostawa wraz z zaprojektowaniem rozmieszczenia i montażem systemu klimatyzacji i szaf rack w pomieszczeniu serwerowni Instytutu Informatyki nr P.01.4.16 w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej" „Kompleksowa Realizacja zadania w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

         RD/ZP/38/22                                                                                                       Poznań  08.06.2022r.

 

 

 

                          OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE

                                                                           

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z zaprojektowaniem rozmieszczenia i montażem systemu klimatyzacji i szaf rack w pomieszczeniu serwerowni  Instytutu Informatyki nr P.01.4.16 w budynku Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej

       Kompleksowa Realizacja zadania w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

 

 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 3 unieważnił postępowanie, ponieważ, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu  ofertę złożyły firmy:

 

1.   ITwares Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul Sarmacka 10B/19,

02-972 Warszawa

NIP-1231276435

REGON- 146599050

           

Całkowita Cena netto                                                                     779 500,00 zł

siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych

Całkowita Cena brutto (Całkowita cena netto + VAT)                  958 785,00 zł

dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych

Warunki gwarancji                                                                          36 miesięcy

Termin realizacji                                                                              6 miesięcy

Wskaźnik efektywności EER systemu klimatyzacji                        EER ≥ 2,95

Szerokość jednostki wewnętrznej                                        nie większej niż 300mm

 

2.  BOMAX TEY Sp. z o.o.

ul. Szczepankowo 134

61-313 Poznań

NIP- 621-00-04-007

REGON- 250525482

 

Całkowita Cena netto                                                                     803 000,00 zł

Całkowita Cena brutto (Całkowita cena netto + VAT)                  987 690,00 zł

Warunki gwarancji                                                                          36 miesięcy

Termin realizacji                                                                              4 miesiące

Wskaźnik efektywności EER systemu klimatyzacji                        EER > 2,95

Szerokość jednostki wewnętrznej                                        nie większej niż 300mm

 

 

     

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/38/22
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena-60%
Warunki gwarancji-5%
Termin realizacji-5%
Wskaźnik efektywności EER (WEER) systemu klimatyzacji-5%
Szerokość jednostki wewnętrznej (Sz)- 25%
Terminy
Termin składania ofert: 
24.05.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
24.05.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni
Termin wykonania: 

 

 Termin realizacji zamówienia wynosi: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 08.06.2022r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal

 

Dokumentacja
SWZ: