„RD/ZP/37/22 Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej”.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Poznańskiej”.

26.05.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

01.05.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

06.05.2022r - Zamawiający opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

14.06.2022r - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ, opublikował zmianę treści SWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianą terminu związania ofertą. Treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

 W związku z zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania , Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany wzór umowy w załączniku KOMUNIKATY

23.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Szczegóły znajdują się w załączniku - KOMUNIKATY

23.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku - KOMUNIKATY.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/37/22
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
Ilość obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego (IOS-R)-40%
Terminy
Termin składania ofert: 
23.06.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
23.06.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 16 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

Opis: 

W dniu 19.05.2022r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:


1322235b-3d5b-4854-ba4d-35494b37b321

 

Dokumentacja