RD/ZP/43/22 Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży i dostawy elementów laboratorium cyberbezpieczeństwa i robotyki oraz mebli dla projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów  i osprzętu elektronicznego.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów w zakresie mebli laboratoryjnych.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratorium cyberbezpieczeństwa w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne).

12.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamawiajacy przeznaczył na realizację zamówienia

12.07.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert treść pisma znajduje się w załączeniu "KOMUNIKATY"

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/43/22
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
KRYTERIUM JAKOŚCIOWE - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
12.07.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
12.07.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 dni - Zgodnie z pkt. 10.1 SWZ
Termin wykonania: 

Pakiet I

 

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy.

Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.

 

Pakiet II

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, montaż i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 40 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

 

 

Opis: 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ SIĘ   W ZAŁĄCZENIU


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 03.06.2022 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 08.06.2022 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 08.06.2022 r.

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

 

d5cf6cca-4331-4189-9fdd-7778b343ca1b

 

Dokumentacja