rd/zp/42/22 „Usługa wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62.1 pkt 1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

PAKIET I

 

PAKIET II

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

       RD/ZP/42/22                                                                     Poznań  07.06.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych), instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62.1 pkt 1b, 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w obiektach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

 

Na Pakiet I:

 

Warmo Maciej Matusiak

ul. Azaliowa 10A

62-002 Złotniki

 

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu I.

Umowa na Pakiet I zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 08.06.2022r.

 

Na Pakiet II:

 

Warmo Maciej Matusiak

ul. Azaliowa 10A

62-002 Złotniki

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie Pakietu II.

Umowa na Pakiet II zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 08.06.2022r.

 

 

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

 

Na Pakiet I:

 

Warmo Maciej Matusiak

ul. Azaliowa 10A

62-002 Złotniki

 

Cena netto za jeden przegląd wszystkich przewodów kominowych

(spalinowych i wentylacyjnych),

instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących

ochronie środowiska określonych w załączniku 7a                                      57 000 zł

Cena netto obejmująca całość zamówienia

tj. cena za 2 przeglądy wszystkich przewodów kominowych

(spalinowych i wentylacyjnych),

instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących

ochronie środowiska określonych w załączniku 7a                                      57 000 zł

Po poprawieniu innej omyłki polegające na niezgodności oferty

z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian

w treści oferty                                                                                              114 000,00zł

Cena brutto obejmująca całość zamówienia

tj. cena za 2 przeglądy wszystkich przewodów kominowych

(spalinowych i wentylacyjnych),

instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń służących

ochronie środowiska określonych w załączniku 7a                                      140 220,00 zł

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  100 pkt

 

 

Na Pakiet II:

 

Warmo Maciej Matusiak

ul. Azaliowa 10A

62-002 Złotniki

 

 

Cena netto za jeden przegląd wszystkich przewodów kominowych

(spalinowych i wentylacyjnych),

instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń

służących ochronie środowiska określonych w załączniku 7b                     7 700,00 zł

 

Cena netto obejmująca całość zamówienia

tj. cena za 6 przeglądów wszystkich przewodów kominowych

(spalinowych i wentylacyjnych),

instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń

służących ochronie środowiska określonych w załączniku 7b                     46 200,00 zł

 

Cena brutto obejmująca całość zamówienia

tj. cena za 6 przeglądów wszystkich przewodów kominowych

(spalinowych i wentylacyjnych),

instalacji gazowych oraz instalacji i urządzeń

służących ochronie środowiska określonych w załączniku 7b                     56 826,00 zł

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  100 pkt

 

 

                                                                                                     Z poważaniem

 

Magdalena Karczewska

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/42/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA - 100%
Terminy
Termin składania ofert: 
26.05.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
26.05.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.06.2022r.
Termin wykonania: 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI  DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW:

 

PAKIET I – 14 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

PAKIET II – 32 miesięcy od dnia obowiązywania umowy

Opis: 

W dniu 07.06.2022r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal

 

Dokumentacja