RD/ZP/41/22 „Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla Politechniki Poznańskiej „

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla Politechniki Poznańskiej

29.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w komunikatach

09.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku  KOMUNIKATY

10.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma znajduje się w załączniku KOMUNIKATY

10.05.2022r - Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert, treśc pisma znajduje się w załączniku (KOMUNIKATY)

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

RD/ZP/41/22                                                                                                 Poznań, 18.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej dla Politechniki Poznańskiej.

 

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostało rozstrzygnięte

 

 Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

 

Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł

ul. Radosna 1B/2

81-578 Gdynia

NIP 579-146-32-29

 

Oferta  firmy  wybranej spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 19.05.2022r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł

ul. Radosna 1B/2

81-578 Gdynia

NIP 579-146-32-29

 

Cena netto

za 1 szt. blankietu ELS-Poznań:…………………………………….…9,80         

Całkowita cena netto

za 15 000 szt. blankietów ELS-Poznań:

(15 000 x cena netto 1 szt.)…………………………………….……..147 000     

Całkowita CENA brutto*:

(Całkowita cena netto + VAT)………………………………………180 810      

Termin realizacji……………………………………………………..8 tygodni

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin dostawy:  40,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt                                                                                     Z poważaniem

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/41/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
termin dostawy -40%
Terminy
Termin składania ofert: 
10.05.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
10.05.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.05.2022r.
Termin wykonania: 

 

           Termin realizacji zamówienia wynosi: Zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu ofertowym, jednak nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 18.05.2022r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-w systemie miniPortal

 

Dokumentacja