RD/ZP/49/2022 „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej."

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej."

2022-07-11 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-07-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi.

2022-07-29 Zamawiający opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2022-07-29 Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/49/22
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
Okres gwarancji za zasilacz awaryjny- 30%
Warunki dodatkowe-10%
Terminy
Termin składania ofert: 
29.07.2022 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
29.07.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 26.10.2022r.
Termin wykonania: 

Zgodnie z SWZ

Opis: 

 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ SIĘ   W ZAŁĄCZENIU

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia:23.06.2022r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia  28.06.2022r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia   28.06.2022 r.

 

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

                       a1f0cd35-d1e6-4ede-9906-b33ff6cc7e73

Dokumentacja
SWZ: