RD/ZP/35/22 Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium ergonomii dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium ergonomii dla projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium ergonomii w zakresie urządzeń pomiarowych.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie zestawu Motion Capture oraz oprogramowania.


Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/35/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %.
Kryteria jakościowe – 40 %.
Terminy
Termin składania ofert: 
06.05.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
06.05.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 dni - Zgodnie z pkt. 10.1 SWZ
Termin wykonania: 

Pakiet I

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż dodatkowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), procedura odbiorowa) Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

Pakiet II

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż dodatkowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), procedura odbiorowa) Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.Opis: 

 

RD/ZP/35/22                                                                                                                                        Poznań, dnia 23.06.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘTYM POSTĘPOWANIU

 

Dotyczy: Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium ergonomii dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium ergonomii w zakresie urządzeń pomiarowych.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie zestawu Motion Capture oraz oprogramowania.

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na PAKIET I firmie:

 

Ekohigiena Aparatura Ryszard Putyra Sp. J.

ul. Strzelecka 19, 55-300 Środa Śląska

 

Oferta  firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 04.07.2022r

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na PAKIET II firmie:

 

KS INDUSTRY SOLUTIONS Sp. z o.o.

Jana Śliwki 3

44-102 Gliwice

 

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 24.06.2022r

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące firmy:

 

 

Pakiet I – Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium ergonomii w zakresie urządzeń pomiarowych

 

1)            Systemy Pomiarowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków

Całkowita cena brutto:

Słownie:

258 300,00PLN

Dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych zero groszy

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji .

o  do 60 dni

 

Kryterium 2 -  Dostarczenie  kabiny ciszy opisanej w karcie produktu  ER/I/1 z dodatkową opcją mobilności, tj. z konstrukcją dostosowaną do przemieszczania kabiny i kołami.

o  Tak

 

Kryterium 3 – Dostarczenie miernika klimatu opisanego w karcie produktu nr ER/I/3 z dodatkową opcją badania stężenia CO₂ w powietrzu i poziomu zapylenia w powietrzu.

o  Tak

 

Kryterium 4 –  Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności w zakresie możliwości pomiaru ultradźwięków (o częstotliwości min. do 40 kHz) poprzez:

- dostarczenie dodatkowego mikrofonu pola swobodnego o częstotliwości min. do 40 kHz wraz z dostosowaniem min. jednego miernika opisanego w karcie produktu nr ER/I/2 do powyżej wskazanej częstotliwości

lub

- poprzez dostarczenie dodatkowego miernika do pomiaru dźwięków o częstotliwości min. do 40 kHz wraz z kompatybilnym mikrofonem pola swobodnego.

o  Nie

 

Kryterium 5 - Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III załącznika 8A.

o  Tak

 

 

Kryterium oceny i waga:

cena :                                     30,56

kryterium 1:                           0,00

kryterium 2:                         10,00

kryterium 3:                         10,00

kryterium 4:                           0,00

kryterium 5:                           5,00

RAZEM:                             55,56

 

2)            Nazwa  Ekohigiena Aparatura Ryszard Putyra Sp. J.

                ul. Strzelecka 19, 55-300 Środa Śląska

Całkowita cena brutto:

Słownie:

131 550,00 PLN

Sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji .

o  Skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni

Kryterium 2 -  Dostarczenie  kabiny ciszy opisanej w karcie produktu  ER/I/1 z dodatkową opcją mobilności, tj. z konstrukcją dostosowaną do przemieszczania kabiny i kołami.

o  Nie

Uwagi: Oferowana kabina ciszy KC135 posiada budowę modułową może być łatwo przemieszczana. Jest też możliwe wyposażenie kabiny w specjalną platformę z kółkami. Producent nie zaleca umieszczania kabiny na kółkach gdyż może to spowodować  pogorszenie parametrów akustycznych. Dodatkowo zastosowanie kółek spowoduje podniesienie kabiny i wówczas będzie problematyczne wjeżdżanie na wózkach inwalidzkich ze względu na duże pochylenie podjazdu. Zastosowanie kółek nie da dużych korzyści gdyż ze względu na rozmiary kabiny nie będzie ona się mieściła w drzwiach. Z tego powodu nasza oferta nie zawiera opcji z kółkami. Można  dokupić platformę z kółkami. Koszt wynosi 5 000,00 PLN + 23% Vat.

 

Kryterium 3 – Dostarczenie miernika klimatu opisanego w karcie produktu nr ER/I/3 z dodatkową opcją badania stężenia CO₂ w powietrzu i poziomu zapylenia w powietrzu.

o  Tak

Uwagi: Oferujemy Miernik mikroklimatu MM 203, który posiada możliwość pomiaru CO2 w powietrzu i pomiaru poziomu zapylenia w powietrzu w tym celu należy podłączyć dodatkowe czujniki zapylenia i CO2. Koszt czujników został ujęty w cenie sprzedaży i wynosi 6 150,00 PLN brutto.

 

Kryterium 4 –  Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności w zakresie możliwości pomiaru ultradźwięków (o częstotliwości min. do 40 kHz) poprzez:

- dostarczenie dodatkowego mikrofonu pola swobodnego o częstotliwości min. do 40 kHz wraz z dostosowaniem min. jednego miernika opisanego w karcie produktu nr ER/I/2 do powyżej wskazanej częstotliwości

lub

- poprzez dostarczenie dodatkowego miernika do pomiaru dźwięków o częstotliwości min. do 40 kHz wraz z kompatybilnym mikrofonem pola swobodnego.

o  Tak

Uwagi: Oferowane mierniki Svan 979U posiadają możliwość pomiaru ultradźwięków w zakresie do 40 kHz. W celu pomiaru w zakresie ultradźwięków należy podłączyć mikrofon Gefell 202. Koszt mikrofonu został ujęty w cenie sprzedaży i wynosi 6 150,00 PLN Brutto

 

Kryterium 5 - Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III załącznika 8A.

o  Tak

Uwagi: Zapewniamy instruktaż zgodny z opisem zawartym w pkt III załącznika 8A

 

Kryterium oceny i waga:

cena :                                     60,00

kryterium 1:                         10,00

kryterium 2:                           0,00

kryterium 3:                         10,00

kryterium 4:                           5,00

kryterium 5:                           5,00

RAZEM:                             90,00

 

Pakiet II – Sprzedaż i dostawa sprzętu w zakresie zestawu Motion Capture oraz oprogramowania

KS INDUSTRY SOLUTIONS Sp. z o.o.

Jana Śliwki 3

 

Całkowita cena brutto:

Słownie:

 

217 916,64 brutto

po dokonaniu oczywistej omyłki pisarskiej:

214 750,00

 

Dwieście czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt brutto

 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji .

o  skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni

Kryterium 2 - Zapewnienie wyposażenia zastępczego dla zestawu Motion Capture opisanego w karcie produktu nr ER/II/1 na czas napraw gwarancyjnych.

o  Nie

 

Kryterium 3 – Dostarczenie dodatkowego akcesorium do zestawu Motion Capture opisanego w karcie produktu nr ER/II/1, tj. pary rękawic opisanej w karcie produktu nr KR/II/3.

o  Nie

 

Kryterium 4 – Dostarczenie dodatkowych licencji oprogramowania do wspomagania projektowania i oceny ergonomiczności pozycji podczas pracy, opisanego w załączniku nr 8B, w karcie produktu ER/II/2, umożliwiających pracę na 3 dodatkowych stanowiskach. Licencje ważne min. do 30 czerwca 2023 roku, bez limitu liczby uruchomień lub z limitem uruchomień min. 500 uruchomień na każdym stanowisku.

o  Tak

 

Kryterium 5 - Zapewnienie instruktażu zgodnego z opisem zawartym w pkt III załącznika 8B.

o  Nie

 

Kryterium oceny i waga:

cena :                                     60,00

kryterium 1:                         10,00

kryterium 2:                           0,00

kryterium 3:                           0,00

kryterium 4:                         10,00

kryterium 5:                           0,00

RAZEM:                             80,00

               

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

Dokumentacja