RD/ZP/5/22 Zakup i dostawa paliwa lotniczego AVGAS 100LL (maksymalnie 55 000 litrów) dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania

Komunikaty: 

 

  Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 55 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania”

20 000 litrów – zamówienie podstawowe

35 000 litrów – zamówienie opcjonalne

 

Zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

Zamawiający przewiduje zamówienie paliw AVGAS 100LL w ilości 35 000 litrów ponad ilość podstawową w przypadku pogody sprzyjającej zwiększonej liczbie lotów.

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

       RD/ZP/5/22                                                                                                     Poznań  07.02.2022r.

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 55 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania”

20 000 litrów – zamówienie podstawowe

35 000 litrów – zamówienie opcjonalne

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrana została oferta firmy:

 

AEROKLUB POZNAŃSKI

IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ

62-006 Kobylnica

Kobylnica-Lotnisko

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 08.02.2022r

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:             

 

AEROKLUB POZNAŃSKI

IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ

62-006  KOBYLNICA

KOBYLNICA-LOTNISKO

Cena brutto za 1 litr paliwa Avgas 100LL

(kwota z kolumny nr 5 Tabeli Formularza cenowego):                                                            7,38 zł

Całkowita cena netto (20 000 litrów) zamówienia podstawowego:                                      120 000,00 zł

Całkowita cena netto (35 000 litrów) zamówienia opcjonalnego:                                        210 000,00 zł

Całkowita cena netto(kwota z kolumny nr 6 Tabeli Formularza cenowego

(załącznik 7), tj. za 55 000 litrów):                                                                                               330 000,00 zł

Całkowita cena brutto(kwota z kolumny nr 9 Tabeli Formularza cenowego

(załącznik 7), tj. za 55 000 litrów):                                                                                               405 900,00 zł

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                   100,00 pkt.

RAZEM:                                                                                                100,00 pkt.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/5/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 100%
Terminy
Termin składania ofert: 
31.01.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
31.01.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.03.2022r.
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 07.02.2022r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal