RD/ZP/8/2022 „Dostawa fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej - serwerów, przełączników i systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20"

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

2022-04-01 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-12 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi oraz zmianę treści SWZ.

2022-04-13 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi na wniesione zapytania.

2022-04-15 Zamawiający opublikował na stronie internetowej odpowiedzi na wniesione zapytania.

2022-04-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ
NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

2022-04-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

2022-05-19 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 


Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/8/2022
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena
Okres gwarancji na serwery
Warunki dodatkowe
Okres gwarancji na zasulacz awaryjny
Wadium: 

Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
22.04.2022 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
22.04.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
20.07.2022r.
Termin wykonania: 

Zgodnie z SWZ.

Opis: 

 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ SIĘ   W ZAŁĄCZENIU

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 09.03.2022r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 14.03.2022r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 14.03.2022 r.

 

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

     ddbdd40e-7d12-4bd2-ba12-175376fae6e2

 

Dokumentacja
SWZ: