RD/ZP/20/22 Bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynkidydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

        Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie drobnych, awaryjnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

10.03.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

10.03.2022 r. - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Informacja ta znajduje się w załączniku Komunikaty

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/20/22                                                                                                 Poznań  18.03.2022 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie).

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

BART” Rafał Kapelski

Os. Orła Białego 111/1

61-251 Poznań

 

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  22.03.2022 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

 

„BART” Rafał Kapelski

Os. Orła Białego 111/1

61-251 Poznań

 

Cena netto przedmiotu zamówienia                                      206 488,57 zł

Cena brutto przedmiotu zamówienia                                     253 980,94 zł

Czas przystąpienia do wykonywania robót                            2 godziny

Okres gwarancji                                                                   36 miesięcy

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                             60 pkt.

Czas przystąpienia do wykonywania robót:                                                     20 pkt.

Okresgwarancji:                                                                                             10pkt.                                                                                                                        

Razem:                                                                                                          90 pkt.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/20/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena – waga kryterium 60%;
Czas przystąpienia do wykonania poszczególnych robót - 20%
Okres gwarancji - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
10.03.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
10.03.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni
Termin wykonania: 

 

   Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Opis: 

W dniu 18.03.2022r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-w systemie miniPortal

Dokumentacja
SWZ: