RD/ZP/48/22 Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów Industry 4.0 i procesów produkcji oraz oprogramowania VR, dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratoriów Industry 4.0 i procesów produkcji oraz oprogramowania VR, dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium Industry 4.0.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratorium procesów produkcji.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa oprogramowania VR (virtual reality) do laboratorium ergonomii.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

01.06.2022r - Zamawiający opublikował zmianę SWZ oraz załączył NOWE ZMIENIONE WZORY UMÓW, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrać go ze strony Zamawiającego.

23.06.2022 - Zamawiający zamieścil Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, treść pisma w załączeniu

23.06.2022 - Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert, treść pisma w załączeniu

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/48/22
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Kryteria jakościowe – 40 %.
Terminy
Termin składania ofert: 
23.06.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
23.06.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 dni - Zgodnie z pkt. 10.1 SWZ
Termin wykonania: 

 

 

Pakiet I

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KTÓRYCH NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

DOSTAWA ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UJĘTYCH W WYKAZIE PRODUKTÓW, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 0% STAWKI VAT

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAW

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy.

Następnego dnia roboczego po poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego o potwierdzeniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zamówienia dla sprzętu do którego stosowana będzie 0% stawka podatku VAT.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAW (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od terminu rozpoczęcia dostawy.

Pakiet II

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż (zgodnie z ofertą Wykonawcy) procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 90 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

Pakiet III

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI DOSTAWY

Następny dzień roboczy po podpisaniu umowy

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI DOSTAWY (w tym dostawa wszystkich elementów zamówienia, instruktaż (zgodnie z ofertą Wykonawcy) procedura odbiorowa)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy - nie dłużej niż 40 dni od dnia rozpoczęcia realizacji dostawy.

 

Opis: 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ SIĘ   W ZAŁĄCZENIU


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 18.052022 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 23.05.2022 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 23.05.2022 r.

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

 

95cdf616-b8cb-4ec2-9d55-b571502d7802

 

Dokumentacja