Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 4 części (Pakiety).

Komunikaty: 

 

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 – Meble

Pakiet nr 2 – Krzesła konsultacyjne, krzesła obrotowe gabinetowe, wieszaki

Pakiet nr 3 – Krzesła konferencyjne

Pakiet nr 4 – Krzesła studenckie.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

25.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 1).

26.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 2).

28.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 3).

29.04.2022 r. - Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi do SWZ wraz ze zmianą treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączeniu - (KOMUNIKATY - Pozycja 4).

06.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  Zmianę treści SWZ. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 5).


11.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 6).

11.05.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. Szczegóły znajdują się w załączniku - (KOMUNIKATY - Pozycja 7).

03.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA PAKIET NR 3, która znajduje się w oknie poniżej.

14.06.2022 r. - Zamawiający zamieścił  INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA      NA PAKIET NR 1      oraz NA PAKIET NR 4,      która znajduje się w oknie poniżej.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/33/22
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
ZGODNIE Z PKT 14 SWZ
Terminy
Termin składania ofert: 
11.05.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
11.05.2022 - 11:00
Czas związania ofertą: 
ZGODNIE Z PKT. 10 SWZ.
Termin wykonania: 

 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

 

UWAGA: termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje zawarte są w punkcie 14 SWZ.

Opis: 

                                                                                                                 

RD/ZP/33/22                                                                                                                                     Poznań, dnia 14.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej:

Pakiet nr 1 - Meble

Pakiet nr 4 - Krzesła studenckie.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie Pakietów nr 1 i 4, zostało rozstrzygnięte.

 

PAKIET nr 1 - Meble


Politechnika Poznańska udzieli zamówienia, na Pakiet 1 firmie:

FABRYKA MEBLI BALMA SA

Ul. Poznańska 167, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 27.06.2022 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu, na Pakiet 1, ofertę złożyły firmy:

1)       TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

ORDONA 2 A 01-237 WARSZAWA

Cena łączna netto: 470 090,00 zł

podatek VAT o stawce 23%

Cena łączna brutto: 578 210,70 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy TRONUS POLSKA SP. Z O.O. w Pakiecie nr 1.

Uzasadnienie prawne:

                Zamawiający odrzucił ofertę firmy TRONUS POLSKA SP. Z O.O., złożonej w Pakiecie nr 1, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń".

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Wykonawca nie dostarczył również, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedmiotowych środków dowodowych jakim były próbki oraz opisy techniczne proponowanych mebli.

 

 

 

2)       FABRYKA MEBLI BALMA SA

Ul. Poznańska 167, Tarnowo Podgórne

Cena łączna netto: 549 555,00 zł

podatek VAT o stawce 23%

Cena łączna brutto: 675 952,65 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Kryterium oceny i waga:

Cena łączna brutto przedmiotu zamówienia: ............   60,00 pkt

GWARANCJI na przedmiot umowy .........................  20,00 pkt

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ...............   20,00 pkt

RAZEM:                                                                                  100,00 pkt

 

 

3)       PB Tenders Jakub Pawulski

Ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz

Cena łączna netto: 526 632,00 zł

podatek VAT o stawce 23%

Cena łączna brutto: 646 527,36 zł

Cena łączna brutto po poprawieniu omyłki rachunkowej: 647 757,36 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy  PB Tenders Jakub Pawulski  w Pakiecie nr 1.

Uzasadnienie prawne:

                Zamawiający odrzucił ofertę firmy  BP Tenders Jakub Pawulski, złożonej w Pakiecie nr 1, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia".

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Wykonawca dostarczył w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedmiotowe środki dowodowe jakim były próbki oraz opisy techniczne proponowanych mebli. Opisy mebli są zgodne z zapisami SWZ, jednak próbki te nie spełniają następujących warunków zamówienia:

-         Biurko- rama biurka zgodnie z zapisami SWZ winna być wykonana z blachy stalowej profilowanej w kształcie Litery C. Dostarczona próbka posiada ramę wykonaną z kształtownika w formie kwadratu częściowo frezowanego na literę C. Noga biurka zgodnie z zapisami w SWZ winna posiadać wewnątrz profilu aluminiową wkładkę mającą w przekroju kształt trójkąta. Dostarczona próbka posiada wkładkę stalową. Ponadto, noga biurka zgodnie z zapisami SWZ winna posiadać regulator wysokości wraz z osłoną regulatora. Dostarczona próbka nie posiada osłony regulatora.

-         Kontenerek- zgodnie z zapisami SWZ winien być osadzony na cokole metalowym o wysokości 70 mm. Dostarczona próbka posiada cokół o wysokości 60 mm.

-         Szafa- zgodnie z zapisami SWZ winna być osadzona na cokole metalowym o wysokości 70 mm. Dostarczona próbka posiada cokół o wysokości 60 mm.

 

 

PAKIET nr 4 - Krzesła studenckie

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia, na Pakiet 4 firmie:

UNIKAT Krzysztof i Agata Moellenbrock Spółka Jawna

ul. Sokalska 35, 61-324 Poznań

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 27.06.2022 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu, na Pakiet 4, ofertę złożyły firmy:

1)       TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

ORDONA 2 A, 01-237 WARSZAWA

Cena łączna netto: 550 000,00 zł

Podatek VAT o stawce: 23%

Cena łączna brutto: 676 500,00 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy  TRONUS POLSKA SP. Z O.O. w Pakiecie nr 4.

Uzasadnienie prawne:

                Zamawiający odrzucił ofertę firmy TRONUS POLSKA SP. Z O.O., złożonej w Pakiecie nr 4, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń".

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Wykonawca nie dostarczył również, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedmiotowych środków dowodowych jakim były próbki oraz opisy techniczne proponowanych mebli.

 

 

 

2)       UNIKAT Krzysztof i Agata Moellenbrock Spółka Jawna

ul. Sokalska 35, 61-324 Poznań

Cena łączna netto: 276 100

Podatek VAT o stawce: 23%

Cena łączna brutto: 339 603,00 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Kryterium oceny i waga:

Cena łączna brutto przedmiotu zamówienia: ............   60,00 pkt

GWARANCJI na przedmiot umowy .........................  20,00 pkt

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ...............   20,00 pkt

RAZEM:                                                                                  100,00 pkt

 

 

3)       A.D.I. Taurus Grzegorz Tomczyk

ul. Aleksandry 9/120, 30-837 Kraków

Cena łączna netto: 374.000

Podatek VAT o stawce: 23%

Cena łączna brutto: 460.020 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy  A.D.I. Taurus Grzegorz Tomczyk  w Pakiecie nr 4.

Uzasadnienie prawne:

                Zamawiający odrzucił ofertę firmy A.D.I. Taurus Grzegorz Tomczyk, złożonej w Pakiecie nr 4, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego".

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył ofertę, jednak formularz ofertowy stanowi jedynie skan, który nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a zatem Oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

 

4)       FPN Kartuzy Witold Stec

ul. Gdańska 41,  83-300 Kartuzy

Cena łączna netto: 357.500 zł

Podatek VAT o stawce: 23%

Cena łączna brutto: 439.725 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Kryterium oceny i waga:

Cena łączna brutto przedmiotu zamówienia: ...............   46,34 pkt

GWARANCJI na przedmiot umowy ............................  20,00 pkt

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ..................   20,00 pkt

RAZEM:                                                                                     86,34 pkt

 

 

5)       Techno-Drew Sp. z o.o.

Stróże Wielkie 8, 38-500 Sanok

Cena łączna netto: 262 900 zł

Podatek VAT o stawce: 23%

Cena łączna brutto: 323 367 zł

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy  Techno-Drew Sp. z o.o.  w Pakiecie nr 4.

Uzasadnienie prawne:

                Zamawiający odrzucił ofertę firmy Techno-Drew Sp. z o.o., złożonej w Pakiecie nr 4, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia".

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył przedmiotowe środki dowodowe jakim były próbki oraz opisy techniczne proponowanych mebli, wraz z ofertą. Opisy mebli są zgodne z zapisami SWZ, jednak próbki te nie spełniają warunków zamówienia. Dostarczona próbka krzesła posiada stelaż malowany farbą. Zgodnie z zapisami w SWZ stelaż winien być chromowany.

 

 

 

 

Zamawiający informuje również, że niniejsze ogłoszenie, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal.

               

 

 

RD/ZP/33/22

Poznań, dnia 03.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej:

 

Pakiet nr 3 – Krzesła konferencyjne.


 

PAKIET nr 3 - Krzesła konferencyjne

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że unieważniła przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie Pakietu nr 3.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie, w zakresie Pakietu nr 3, na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu, na Pakiet nr 3 złożona została tylko jedna oferta, która podlega odrzuceniu.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu NA PAKIET nr 3, ofertę złożyły firmy:

1)       TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

ORDONA 2 A 01-237 WARSZAWA

Cena łączna netto: 15 000,00 zł

Podatek VAT o stawce: 23%

Cena łączna brutto: 18 450,00 zł

Zrealizuję przedmiot zamówienia w TERMINIE: do 60 dni

Udzielam GWARANCJI na przedmiot umowy na okres: 5 lat

Zamawiający odrzucił ofertę firmy w Pakiecie nr 3.

Uzasadnienie prawne:

                Zamawiający odrzucił ofertę Państwa firmy złożonej w Pakiecie nr 3, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), tj.: „została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego, jakim były próbki oraz opisy techniczne oponowanych mebli wraz z ofertą. Zamawiający określił w SWZ, że przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą, ponieważ były one jednym kryteriów oceny ofert.

 

Zamawiający informuje również, że niniejsze ogłoszenie, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal.


Dokumentacja