RD/ZP/44/22 „Usługa wykonania przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, hydrantów wewnętrznych, hydrantówzewnętrznych na wyposażeniu obiektów i terenów Politechniki Poznańskiej’

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

   Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych wraz z pomiarem ich ciśnienia i wydajności znajdujących się na wyposażeniu obiektów i terenów Politechniki Poznańskiej

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

       RD/ZP/44/22                                                                                                 Poznań  15.06.2022 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania przeglądów hydrantów przeciwpożarowych, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych wraz z pomiarem ich ciśnienia i wydajności znajdujących się na wyposażeniu obiektów i terenów Politechniki Poznańskiej”

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

 

Wybrana została oferta firmy:

P.P.H.U. Tel-Poż-System „ISKRA” Sp. z o.o.

          ul. Krańcowa 11

          61-022 Poznań

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 22.06.2022r.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

 

 

1.       RINAR

          ul. Koźla 44

          66-008 Świdnica

          NIP: 9730795301                  REGON: 360659510

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2022                   10 120,5 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2023                   10 120,5 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2024                   10 120,5 zł

 

Cena netto obejmująca całość zamówienia

tj. suma  wszystkich 3 przeglądów wchodzących w skład

zamówienia (suma wartości wierszy: 1,2 i 3 niniejszej tabeli)             30 361,5 zł

 

Cena brutto obejmująca całość zamówienia

(suma netto, wskazana

w wierszu 4 + odpowiednia stawka podatku VAT)                                37 344,64 zł

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8 w związku z art. 224 ust 6  pzp odrzuciła ofertę firmy RINAR  ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica.(Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty).

UZASADNIENIE:

Wykonawca przesłał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty, jednakże przekazane Zamawiającemu  wyjaśnienia nie zostały podpisane w żaden dopuszczony przez Zamawiającego sposób określony w SWZ  tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym podpisem osobistym.

 

2.       P.P.H.U. Tel-Poż-System „ISKRA” Sp. z o.o.

          ul. Krańcowa 11

          61-022 Poznań

          NIP: 782-00-25-480               REGON: 630024211

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2022                   14 532,00 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2023                   14 532,00 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2024                   14 532,00 zł

 

Cena netto obejmująca całość zamówienia

tj. suma  wszystkich 3 przeglądów wchodzących w skład

zamówienia (suma wartości wierszy: 1,2 i 3 niniejszej tabeli)             43 596,00 zł

 

Cena brutto obejmująca całość zamówienia

(suma netto, wskazana

w wierszu 4 + odpowiednia stawka podatku VAT)                                53 623,08 zł

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                  100 pkt

 

3.       REMI Janusz Michałowski

          os. Czecha 90m9,

          61-290 Poznań          

          NIP: 7821419614                  REGON: 302036464

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2022                   17 501,00 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2023                   17 501,00 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2024                   17 501,00 zł

 

Cena netto obejmująca całość zamówienia

tj. suma  wszystkich 3 przeglądów wchodzących w skład

zamówienia (suma wartości wierszy: 1,2 i 3 niniejszej tabeli)             52 503,00 zł

 

Cena brutto obejmująca całość zamówienia

(suma netto, wskazana

w wierszu 4 + odpowiednia stawka podatku VAT)                                64 578,69 zł

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 pzp odrzuciła ofertę firmy REMI Janusz Michałowski os. Czecha 90m9, 61-290 Poznań (Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

UZASADNIENIE:

Złożona oferta nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie pzp., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym.

 

 

4.       SERWIS Cezary Kępczyk

          Młynek Nieświński, ul. Świętokrzyska 11

          26-200 Końskie

          NIP: 9482499007                  REGON: 520092117

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2022                   20 241,00 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2023                   20 241,00 zł

 

Cena netto obejmująca przegląd wszystkich

hydrantów określonych w załączniku 9 do SWZ w roku 2024                   20 241,00 zł

 

Cena netto obejmująca całość zamówienia

tj. suma  wszystkich 3 przeglądów wchodzących w skład

zamówienia (suma wartości wierszy: 1,2 i 3 niniejszej tabeli)             60 723,00 zł

 

Cena brutto obejmująca całość zamówienia

(suma netto, wskazana

w wierszu 4 + odpowiednia stawka podatku VAT)                                74 689,29 zł

 

Politechnika Poznańska na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 6 pzp odrzuciła ofertę firmy SERWIS Cezary Kępczyk Młynek Nieświński, ul. Świętokrzyska 11, 26-200 Końskie (Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego).

UZASADNIENIE:

 

Złożona oferta nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie pzp., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym.

 

                                                                                                     Z poważaniem

 

Magdalena Karczewska

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/44/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA - 100%
Terminy
Termin składania ofert: 
02.06.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
02.06.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI : 26 miesięcy od momentu obowiązywania umowy

 

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w „Ogólnych warunkach zamówienia” – załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opis: 

W dniu 15.06.2022r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal