RD/ZP/28/2022 „Dostawa fabrycznie nowego analizatora potencjału dzeta dla próbek stałych wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej ”

Komunikaty: 

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/28/2022
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena 60
Warunki gwarancji 40
Terminy
Termin składania ofert: 
24.03.2022 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
24.03.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
22.04.2022r.
Termin wykonania: 

 

1.      Termin realizacji zamówienia (dostawy urządzenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia) wynosi: maksymalnie 84 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy.

W ramach zamówienia urządzenia Wykonawca przeprowadzi jednodniowe, ośmiogodzinne szkolenie dla minimum 4 osób z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań).

2.      Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy.

 

Opis: 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00087865/01 z dnia 2022-03-16

 

RD/ZP/28/2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa fabrycznie nowego analizatora potencjału dzeta dla próbek stałych wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem wraz ze szkoleniem dla Politechniki Poznańskiej "

 

 

W dniu 16.03.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane:

- w Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamowień Publicznych - treść w załączniku

oraz 

- w sytemie miniPortal

 

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

ad0b1943-117d-4dfa-a1fa-aa823dae6775

 

Dokumentacja
SWZ: