RD/ZP/52/22 Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Poznańskiej oraz ich współmałżonków na Kaszuby.

Komunikaty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Poznańskiej oraz ich współmałżonków na Kaszuby w terminie 22-26.08.2022.Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

       RD/ZP/52/22                                                                     Poznań  05.07.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Poznańskiej oraz ich współmałżonków na Kaszuby w terminie 22-26.08.2022.

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zostało rozstrzygnięte.

 

 

Wybrana została oferta firmy:

          Magdalena Siśkiewicz New Challenge

           ul. Rydlówka 5/107

          30-363 Kraków

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż

 

12.07.2022r.

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły:

1.       Magdalena Siśkiewicz New Challenge

           ul. Rydlówka 5/107

          30-363 Kraków

          NIP: 656-224-68-38              REGON:121347974

Cena netto za jedną osobę :                                                                                       1 440,00 zł     

Cena netto za jednego opiekuna:                                                                                10,00 zł

Maksymalna cena netto przedmiotu zamówienia

(cena za 44 osoby + za 1 opiekuna):                                                                          63 370,00 zł

Maksymalna cena brutto przedmiotu zamówienia

(cena za 44 osoby + za 1 opiekuna):                                                                          63 370,00 zł

Oświadczenie o zapewnieniu, że pojazd wykorzystywany       

do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe:

 

X pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe

 

pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia nie

posiada luk bagażowych

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                80 pkt

Oświadczenie o zapewnieniu, że pojazd wykorzystywany

 do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe:                                   20 pkt      

                                                                                                                    

RAZEM:                                                                                              100 pkt

 

2.       Sun&More Sp. z o.o.

ul. A. Medalińskiego 8 lok. 215

70-101 Szczecin

NIP: 8513151613                   REGON: 321023030

Cena netto za jedną osobę :                                                                                       1 640,00 zł     

Cena netto za jednego opiekuna:                                                                                10,00 zł

Maksymalna cena netto przedmiotu zamówienia

(cena za 44 osoby + za 1 opiekuna):                                                                          72 170,00 zł

Maksymalna cena brutto przedmiotu zamówienia

(cena za 44 osoby + za 1 opiekuna):                                                                          72 170,00 zł

*procedura VAT marża ze stawką 23%

Oświadczenie o zapewnieniu, że pojazd

wykorzystywany do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe:

 

X pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe

 

pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia nie

posiada luk bagażowych

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                                70,25 pkt

Oświadczenie o zapewnieniu, że pojazd wykorzystywany

 do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe:          20 pkt                                                                  

RAZEM:                                                                                               90,25 pkt

 

                                                                                                    

Z poważaniem

Magdalena Karczewska

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/52/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 80%
Oświadczenie o zapewnieniu, że pojazd wykorzystywany do realizacji zamówienia posiada luki bagażowe - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
14.06.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
14.06.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin wykonania: 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUGI : 22.08.2022r – 26-08-2022r

 

Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opis: 

W dniu 05.07.2022r. ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone również w systemie miniPortal

 

Dokumentacja