Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory

Komunikaty: 

.

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 Poznań, dnia 4 maja 2022 r.

Postępowanie nr AN/ZP/12/22

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

Pakiet 1 Jednostka latająca BSP w układzie samolotowym i serwomechanizmy.

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

uAvionics Technologies sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 38,

02-232 Warszawa

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena PLN brutto

(ilość pkt)

Usytuowanie napędu w BSP (ilość pkt)

Punkty razem

1.

E4I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-407 Wrocław

170 109,00 zł

57,92 pkt

BSP ze śmigłem pchającym

40 pkt

97,92 pkt

2.

uAvionics Technologies sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 38,

02-232 Warszawa

164 205,00 zł

60 pkt

BSP ze śmigłem pchającym.

40 pkt

100 pkt

 

Pakiet 2 Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających, czujniki i rejestratory.

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

UNIQON Ewa Lewandowska

ul. Podgórna 65,

87-300 Brodnica

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena PLN brutto

(ilość pkt)

Akumulatory do napędu silników z funkcją samorozładowywania do napięcia znamionowego

(ilośc pkt)

Punkty razem

1.

UNIQON Ewa Lewandowska

ul. Podgórna 65,

87-300 Brodnica

169 740,00 zł

60 pkt

akumulatory do napędu silników z funkcją samorozładowywania do napięcia znamionowego

40 pkt

100 pkt

2.

TPI SP. z o.o.

ul. Bartycka 22

00-716 Warszawa

170 778,39

59,64 pkt

akumulatory do napędu silników z funkcją samorozładowywania do napięcia znamionowego

40 pkt

99,64 pkt

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/12/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Zgodnie z SWZ I
Wadium: 

Pakiet 1: 2.000,00 złotych.
Pakiet 2: 2.500,00 złotych.

Terminy
Termin składania ofert: 
24.03.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
24.03.2022 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 21.06. 2022r.
Termin wykonania: 

Pakiet 1 - do 6 miesięcy od podpisania umowy.
Pakiet 2 - do 4 miesięcy od podpisania umowy.

Opis: 

1.1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa robotów, urządzeń pomiarowych, systemów wizyjnych, sensorów.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety.

Pakiet 1 Jednostka latająca BSP w układzie samolotowym i serwomechanizmy.

Pakiet 2 Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających, czujniki i rejestratory.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-           opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-           projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa CPV

34711200-6

Bezzałogowe statki powietrzne

31700000

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

1.2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

a)           Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

1.3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

1.4.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba pakietów 2. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jeden lub dwa pakiety. Wykonawca w składanej ofercie wyceni całość prac dotyczącą danego pakietu osobno.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

1.5.        Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, Program Oś priorytetowa  „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki". Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

Dokumentacja
SWZ: