RD/ZP/29/22 Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP FARGO”, z podziałem na części (pakiety).

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

Przedmiotem zamówienia „Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej

Legitymacji Studenckiej

oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP FARGO”,  z

podziałem na części (pakiety)”.


 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELS / elektroniczne legitymacje studenckie / POZOSTAŁE

PAKIET III: Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

25.03.2022r. Zamawiający przesuwa termin  składania i otwarcia  ofert.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 25.03.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

 

30.03.2022r. Zamawiający opublikował  zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

W dniu 30.03.2022r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone również na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną SWZ.Treść w załączniku

 

05.04.2022r. Zamawiający opublikował  zmianę treści SWZ.Treść pisma znajduje się w komunikatach.

12.04.2022r - Zamawiający opublikował INFORMACJĘ O KWOCIE jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Treść znajduje sie w komunikatach.

12.04.2022r - Zamawiajacy opublikował INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT, treść pisma znajduje się w załączniku  (KOMUNIKATY)

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

RD/ZP/29/22                                                                                                 Poznań, 22.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek „HDP FARGO”,  z podziałem na części (pakiety).

 

 

PAKIET I: ELS /elektroniczne legitymacje studenckie/

PAKIET II: ELS / elektroniczne legitymacje studenckie / POZOSTAŁE

PAKIET III: Materiały eksploatacyjne do drukarek Fargo HDP8500

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zostało rozstrzygnięte

 

 

Na  PAKIET II i III, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

 

CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.,

Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U15,

02-777 Warszawa     

(PAKIET II,III)

 

 

Oferta  firmy  wybranej spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie PAKIETU II oraz PAKIETU  III.

 

Pakiet II - Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  27.04.2022r.

 

Pakiet III - Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  25.04.2022r.

 

ORAZ

 

Politechnika Poznańska odrzuciła oferty firmy:

 

PAKIET I :

 

1.        Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł

ul. Radosna 1B/2

81-578 Gdynia

NIP 579-146-32-29

 

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 6 odrzucił ofertę firmy w PAKIECIE I

(nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego).

 

UZASADNIENIE

Złożona oferta sporządzona została w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie PZP., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym podpisem osobistym.

 

PAKIET II:

 

2.        Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł

ul. Radosna 1B/2

81-578 Gdynia

NIP 579-146-32-29

 

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust.1  pkt 6 odrzucił ofertę firmy w PAKIECIE II

(nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego).

 

UZASADNIENIE

Złożona oferta sporządzona została w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego. Oferta nie została podpisana w żadnej z wymienionych form określonych w ustawie PZP., tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym podpisem osobistym.

 

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie

o udzielenie zamówienia na PAKIET I na podstawie art. 255 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

Na Pakiet I:

Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł

ul. Radosna 1B/2

81-578 Gdynia

NIP 579-146-32-29

 

Cena netto

za 1 szt. blankietu ELS-Poznań:…………………………………….…9,80         

Całkowita cena netto

za 15 000 szt. blankietów ELS-Poznań:

(22 000 x cena netto 1 szt.)…………………………………….……..147 000     

Całkowita CENA brutto*:

(Całkowita cena netto + VAT)………………………………………180 810      

Termin realizacji……………………………………………………..8 tygodni

 

Na Pakiet II:

 

1.        Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł

ul. Radosna 1B/2, 81-578 Gdynia

NIP 579-146-32-29

 

Cena netto

za 1 szt. blankietu ELS-Poznań:……………………………….……9,80  

Całkowita cena netto

za 1 000 szt. blankietów ELS-Poznań:

(1 000 x cena netto 1 szt.)…………………………………………..9 800

Całkowita CENA brutto*:

(Całkowita cena netto + VAT)…………………………………..…12 054          

Termin realizacji…………………………………………….……..8 tygodni

 

 

2.        CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U15

02-777 Warszawa

 

Cena netto

za 1 szt. blankietu ELS-Poznań:……………………………………9,80 PLN      

Cena netto

za 1 000 szt. blankietów ELS-Poznań:

(1 000 x cena netto 1 szt.)……………………………………….....9 800,00 PLN           

Całkowita CENA brutto*:

(Całkowita cena netto + VAT)………………………….…………12 054,00 PLN         

Termin realizacji…………………………………………………...8 tygodni

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin dostawy:  40,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

Na Pakiet III:

CONTROL SYSTEM FMN Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U15

02-777 Warszawa

 

Cena netto

za 1 szt. Taśma YMCKK :……………………………………….……. 614,02 PLN

Całkowita cena netto

za 118 szt. Taśma YMCKK :

( 118 x cena netto 1 szt.)……………………………………………………………….. 72454,36 PLN

Cena netto

za 1 szt. Film retransferowy :………………………………………….. 282,24 PLN

Całkowita cena netto

za 50 szt. Film retransferowy :

( 50 x cena netto 1 szt.)……………………………………………………….…….…. 14112,00 PLN

Cena netto

za 1 szt. Taśma laminacyjna:…………………………………….…… 161,28 PLN

Całkowita cena netto

za 80 szt. Taśma laminacyjna:

(80 x cena netto 1 szt.)………………………………………………. 12902,40 PLN

Cena netto za 1 szt. Taśma do

drukarki DTC 1500 :………………………………………………… 345,60 PLN

Całkowita cena netto za 3 szt.

Taśma do drukarki DTC 1500 :

(3 x cena netto 1 szt.)…………………………………………….….. 1036,80 PLN

Całkowita CENA netto

Przedmiotu zamówienia

(Całkowita cena netto)…………………………………………………………...…. 100505,56 PLN

Całkowita CENA brutto*

Przedmiotu zamówienia

(Całkowita cena netto + VAT)……………………………………………….…….. 123621,84 PLN

Termin realizacji………………………………...………….… 8 tygodni

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena: 60,00 pkt

Termin dostawy:  40,00 pkt

RAZEM: 100,00 pkt

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/29/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena-60%
termin dostawy -40%
Terminy
Termin składania ofert: 
12.04.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
12.04.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni
Termin wykonania: 

 

     Termin realizacji zamówienia wynosi: Zgodnie z oświadczeniem złożonym w

formularzu ofertowym, jednak nie później niż 12 tygodni od dnia

podpisania umowy.


Opis: 

W dniu 22.04.2022r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-w systemie miniPortal 

 

Dokumentacja
SWZ: