RD/ZP/1/22 Bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie) z podziałem na części (pakiety

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie). z podziałem na części(pakiety)

 

Pakiet I Awaryjne drobne roboty instalacyjne

 

Pakiet II Awaryjne drobne roboty elektryczne

08.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

15.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU I, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY", OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ

-w systemie miniPortal

22.02.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE PAKIETU II, TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY", OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ

-w systemie miniPortal

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

 

       RD/ZP/1/22                                                                                                   Poznań  22.02.2022 r.

 

 

 

                                               OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Dotyczy: Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji jest bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie). z podziałem na części(pakiety)

 

Pakiet II Awaryjne drobne roboty elektryczne

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na PAKIET II zostało rozstrzygnięte. Wybrana została oferta firmy:

 

PUH ELTOM Tomasz Kwiatkowski

ul. Roślinna 1

62-020 Zalasewo

 

Oferta wybranej firmy spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie PAKIETU II.

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż  24.02.2022 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma:

 

 

PUH ELTOM Tomasz Kwiatkowski

ul. Roślinna 1

62-020 Zalasewo

 

Cena netto cyfrowo                                                               554 243,25 zł

Cena brutto cyfrowo                                                              681 719,20 zł

Czas przystąpienia do wykonywania robót                            8 godzin od momentu zgłoszenia

Okres gwarancji                                                                     42 miesiące

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena:                                                                                                             60 pkt.

Czas przystąpienia do wykonywania robót:                                                  20 pkt.

Okres gwarancji:                                                                                           20pkt.             

Razem:                                                                                                                      100 pkt.

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/1/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
Czas przystąpienia do wykonania poszczególnych robót - 20%
Okres gwarancji - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
08.02.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
08.02.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

1.      Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.        Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7a (PAKIET I) oraz 7b (PAKIET II) do SWZ.

Opis: 

22.02.2022r - OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE RÓWNIEŻ

-w systemie miniPortal

Dokumentacja
SWZ: