DOSTAWA DWÓCH KOPUŁ ASTRONOMICZNYCH

Komunikaty: 

UWAGA !!!

2022-06-28 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ
2022-06-27 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ 2022-06-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/39/22
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Długość gwarancji na kopułę (części mechaniczne i elektryczne) - 30%
Warunki serwisu (czas reakcji na zgłoszenie awarii i obsługa teleserwisowa) - 10%
Wadium: 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 złotych.

Terminy
Termin składania ofert: 
11.07.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
11.07.2022 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 08.10.2022 r.
Termin wykonania: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

a) Dostarczenie Zamawiającemu wytycznych do budowy posadowienia dla kopuł (m. in. kształt i wymiary fundamentu, wymagane przepusty, wymagania dotyczące zasilania, itp.) oraz opisu procedury ich montażu - nie później niż 1 miesiąc od momentu podpisania umowy;

b) Termin dostawy kopuł - najpóźniej 12 miesięcy od podpisania umowy.

c) Wdrożenie personelu - najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu dostawy.

 

Opis: 

Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kopuł astronomicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-           opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-           projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP.

Powody niedokonania podziału:

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na dokonanie już w projekcie podziału planowanych zakupów na najmniejsze możliwe do pojedynczego zakupu części.

Kopuł astronomicznych nie można już podzielić na mniejsze części.

W związku z potrzebą uzyskania standaryzacji rozwiązań w zakresie sterowania kopuł i monitowania ich stanu wymagane jest zapewnienie jednakowych standardów interfejsów komunikacyjnych dla obu kopuł, co wymaga dostarczenia sprzętu przez jednego dostawcę.

Główny przedmiot zamówienia:

38630000-0 Przyrządy astronomiczne i optyczne

4.2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

a)           Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

4.4.        Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest projektu RPWP.01.01.00-30-0001/19 pn. „AEROSFERA 2.0. Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS)".

Dokumentacja
SWZ: