Świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Politechniki Poznańskiej, w zakresie ubezpieczeń: mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz ubezpieczeń ryzyk lotniczych, przez okres 24 miesięcy, z podziałem na części (pakiety).

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Zamawiającego przez okres 24 miesięcy z podziałem na następujące części (pakiety):

Pakiet 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,

Pakiet 2- Ubezpieczenia komunikacyjne,

Pakiet 3- Ubezpieczenia ryzyk lotniczych.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/121/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA 60%
KLAUZULE FAKULTATYWNE 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
23.02.2022 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
23.02.2022 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Zgodnie z pkt. 10 SWZ
Termin wykonania: 

 

Termin usługi - 24 miesiące od daty określonej w umowie.

 

Okresy ubezpieczenia:

  • I okres ubezpieczenia: od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.
  • II okres ubezpieczenia: od 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r.

 Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.

 

Opis: 

 

RD/ZP/121/21                                                                                                                    

Poznań, dnia 24.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Dotyczy: Zamówienia publicznego świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Politechniki Poznańskiej, w zakresie ubezpieczeń: mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz ubezpieczeń ryzyk lotniczych, przez okres 24 miesięcy, z podziałem na części (pakiety).

 

Politechnika Poznańska informuje, że niniejsze postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

PAKIET 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na Pakiet 1, firmie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

00-843 Warszawa, rondo I. Daszyńskiego 1

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 25.03.2022 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu, na Pakiet 1, ofertę złożyły firmy:

1)       Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

00-843 Warszawa, rondo I. Daszyńskiego 1

Cena łączna: 1 857 337,21  zł brutto,

podatek VAT zw.

 

Klauzule fakultatywne:

L.P.

Klauzula fakultatywna

 

Akceptacja*

Brak akceptacji*

1.

Klauzula natychmiastowej likwidacji

X

 

2.

Klauzula stempla bankowego

X

 

3.

Klauzula obniżenia wysokości franszyz integralnych

X

 

4.

Klauzula obniżenia wysokości franszyz redukcyjnych

X

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                    60,00 pkt.

Klauzule fakultatywne:     40,00 pkt.

RAZEM:                              100,00 pkt

 

PAKIET 2- Ubezpieczenia komunikacyjne

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na Pakiet 2, firmie:

PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 25.03.2022 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu, na Pakiet 2, ofertę złożyły firmy:

1)       PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Cena łączna: 158 366,36 zł brutto,

Cena łączna - po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej: 182 730,42 zł brutto

podatek VAT zw.

 

Klauzule fakultatywne:

L.P.

Klauzula fakultatywna

 

Akceptacja*

Brak akceptacji*

1.

Klauzula stempla bankowego

x

 

2.

Klauzula bezpośredniej likwidacji szkód (BLS)

x

 

3.

Klauzula zniesienia franszyzy integralnej w ubezpieczeniu auto-casco

x

 

4.

Klauzula otwarcia maski pojazdu

x

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                    60,00 pkt.

Klauzule fakultatywne:     40,00 pkt.

RAZEM:                              100,00 pkt

 

PAKIET 3- Ubezpieczenia ryzyk lotniczych

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia na Pakiet 3, firmie:

PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

ODDZIAŁ W KATOWICACH

ul. Sowińskiego 46, 40-118 Katowice

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 05.04.2022 r.

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu, na Pakiet 3, ofertę złożyły firmy:

1)       PZU S.A

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

ODDZIAŁ W KATOWICACH

ul. Sowińskiego 46, 40-118 Katowice

Cena łączna: 443 122,00 zł brutto,

podatek VAT zw.

 

Klauzule fakultatywne:

L.P.

Klauzula fakultatywna

 

Akceptacja*

Brak akceptacji*

1.

1. Klauzula obniżenia minimalnej wysokości franszyz redukcyjnych w ubezpieczeniu aerocasco.

 

x

 

2.

2. Klauzula obniżenia udziału własnego w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności lotniczej (Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej).

 

x

 

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                    60,00 pkt.

Klauzule fakultatywne:     40,00 pkt.

RAZEM:                              100,00 pkt

 

 

2)       Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

00-843 Warszawa, rondo I. Daszyńskiego 1

Cena łączna: 616 070,00 zł brutto,

podatek VAT zw.

 

Klauzule fakultatywne:

L.P.

Klauzula fakultatywna

 

Akceptacja*

Brak akceptacji*

1.

1. Klauzula obniżenia minimalnej wysokości franszyz redukcyjnych w ubezpieczeniu aerocasco.

 

X

2.

2. Klauzula obniżenia udziału własnego w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności lotniczej (Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej).

 

X

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                    43,16 pkt.

Klauzule fakultatywne:       0,00 pkt.

RAZEM:                              43,16 pkt


 

Dokumentacja