Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

Informacje dot. unieważnienia postępowania znajdują sie w załączniku w sekcji "Komunikat - plik".

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/77/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Ocena techniczna - 20%
Termin realizacji zamówienia - 10%
Okres gwarancji - 10%
Wadium: 

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Terminy
Termin składania ofert: 
29.10.2021 - 12:00
Termin otwarcia ofert: 
29.10.2021 - 12:30
Czas związania ofertą: 
do 26.01.2022r
Termin wykonania: 

90 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

Opis: 

 

4.1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal.

Dostawa i montaż odbędzie się w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, położonym przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia na który składają się:

Specyfikacja techniczna wyposażenia meblowego

Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

39100000-3 Meble

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

39112000-0 Krzesła

39141100-3 Regały

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39121100-7 Biurka

39136000-4 Wieszaki na odzież

39121200-8 Stoły

39141300-5 Szafy

39153000-9 Meble konferencyjne

39155000-3 Meble biblioteczne

 

4.2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

4.3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

4.4.        Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

4.5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zamówienie stanowi integralną część wyposażenia biurowego budynku, a użytkownikami wyposażenia będzie Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Wydział Architektury. Jednolite meble mają zapewniać spójność projektowanej aranżacji wnętrz. Podział zamówienia na części i dostarczanie mebli przez różnych wykonawców mógłby doprowadzić do braku oczekiwanej przez Zamawiającego spójności.

 

Dokumentacja