Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi

Komunikaty: 

Poznań, dnia 17 maja 2022 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/14/22

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi".

 

Pakiet 1 Układ nadawczo-odbiorczy anteny testowania i walidacji prac B+R.

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi", Pakiet 1.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu w rozumieniu art. 239 PZP jest oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja ofert, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale w Rozdziale 19 części I SWZ:

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Pozostałe kryteria

(ilość pkt)

 

 

Punkty razem

1.

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

2 849 910,00

60 pkt

1. Okres gwarancji 0 pkt

2. Wartość parametru toru odbiorczego pasmo X - G/T - 0 pkt

3. Wartość parametru toru  odbiorczego pasmo S - G/T - 3 pkt

4. Wartość parametru szybkość przemieszczania - 0 pkt

5. Wartość parametru przyspieszenia 0 pkt

6. Rodzaj zawieszenia anteny - 0 pkt

7. Zysk anteny nadawczej @ 2GHz - 0 pkt

 

 

 

 

63 pkt

 

***************************************************************************************************
Nr postępowania: AN/ZP/14/22                                                                                                                                  Poznań 8 kwietnia 2022 r.

 

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Anteny satelitarne wraz z układami nadawczo-odbiorczymi".

Pakiet 1 Układ nadawczo-odbiorczy anteny testowania i walidacji prac B+R.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

1.

Tespol sp. z o.o.

Ul. Klecińska 125,

54-413 Wrocław

2 849 910,00

Pakiet 2 Układ nadawczo-odbiorczy anteny prac B+R.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

1.

 

STREAM-TECH MICHAŁ ZAWADA

Ul. Krótka 12A,

05-092 Łomianki

 

406 672,44

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.853.600 zł złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 2.583.000,00 zł brutto;

Pakiet 2 - 270.600,00 zł brutto.

*******************************************************************************************

UWAGA !!!

2022-04-05 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-04-02 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-03-30 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2022-03-25 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2022-03-04 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/14/22
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
Zgodnie z SWZ I
Wadium: 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet 1: 16.000,00 złotych

Pakiet 2: 1.500,00 złotych

Terminy
Termin składania ofert: 
08.04.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
08.04.2022 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 06.07.2022 r.
Termin wykonania: 

Pakiet 1: do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Pakiet 2: do 6 miesięcy od podpisania umowy.

 

Opis: 

1.1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa anten satelitarnych wraz z układami nadawczo-odbiorczymi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety.

Pakiet 1 Układ nadawczo-odbiorczy anteny testowania i walidacji prac B+R.

Pakiet 2 Układ nadawczo-odbiorczy anteny prac B+R.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-           opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-           projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa CPV

32532000-1

Talerze satelitarne

32531000-4

Urządzenia łączności satelitarnej

32533000-8

Satelitarne stacje naziemne

32523000-5

Urządzenia telekomunikacyjne

31710000-6

Sprzęt elektroniczny

 

1.2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

1.3.        Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

1.4.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

1.5.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba pakietów 2. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jeden lub dwa pakiety. Wykonawca w składanej ofercie wyceni całość prac dotyczącą danego pakietu osobno.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

1.6.        Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, Program Oś priorytetowa  „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki". Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-004/19 pt. „AEROSFERA 2.0 Aerokosmiczna transmisja danych (POLYITAN)".

Dokumentacja
SWZ: