RD/ZP/90/2021 „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej”

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

13.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

14.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

20.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

21.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania oraz dokonał zmiany treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację z otwarcia ofert.

24.02.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW w zakresie Pakietu nr 6.
Postepowania prowadzone w Pakietach nr: 1, 2, 3, 4, 5 zostaną rozstrzygnięte w najszybszym możliwym terminie.

07.03.2022r. Zamawiajcy opublikował OGŁOSZENIE WYNIKÓW w zakresie Pakietów nr: 1-5

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/90/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
cena
Termin płatności
Warunki gwarancji
Termin dostawy
Funkcja zatwierdzania konfiguracji
Modularność architektury
Rozszerzalność pojemności tablicy routingu
Terminy
Termin składania ofert: 
30.12.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
30.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
29.03.2022r.
Termin wykonania: 

 

1   Termin dostawy sprzętu określonego w Pakiecie nr 1(całość) Wykonawca zrealizuje w terminie najpóźniej 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SWZ.

2   Dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 2, 4, 5 do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3   Termin dostawy oprogramowania określonego w Pakiecie nr 3 Wykonawca zrealizuje w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SWZ.

4   Dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 6 do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie nie dłuższym niż 100 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Opis: 

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 22.11.2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 26.11.2021 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego, dnia 26.11.2021 r.

 

Dokumentacja
SWZ: