Wyposażenie warsztatowe - dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

Poznań, dnia 15 listopada 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/89/21

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. „Wyposażenie warsztatowe - dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie".

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - dalej PZP) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę

IM Biuro Techniczno-Handlowe Marek Iwa

ul. Młodzieżowa 17,

41-500 Chorzów

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale III pkt 3 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

(ilość pkt)

Okres gwarancji poz. 1-81

(ilość pkt)

 

Okres gwarancji poz. 82-159

(ilość pkt)

 

 

Punkty razem

1.

IM Biuro Techniczno-Handlowe Marek Iwa

ul. Młodzieżowa 17,

41-500 Chorzów

 

391 240,09

60 pkt

Powyżej 25 lat

20 pkt

 

Powyżej 5 lat

20 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

 

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/89/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji na narzędzia poz. 1 do 81 części II SWZ OPZ (G1) - 20%
Okres gwarancji na narzędzia poz. 82-159 części II SWZ OPZ (G2) - 20%
Wadium: 

5.000,00 złotych

Terminy
Termin składania ofert: 
28.10.2021 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
28.10.2021 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 26.11.2021r
Termin wykonania: 

1 miesiąca od podpisania umowy.

 

Opis: 

 

1.1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych narzędzi lotniczych i wyposażenia warsztatowego do obsługi statków powietrznych Politechniki Poznańskiej na lotnisku w Kąkolewie.

1.2.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-     opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-     projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

1.3.        Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

44510000-8 Narzędzia

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

42924200-1 Maszyny do czyszczenia parą i piaskowania

42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

39150000-8  Różne meble i wyposażenie.

 

1.4.        Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

 

Dokumentacja