Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE I MODELOWANIU DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH ORAZ W DIAGNOSTYCE I TERAPEUTYCE MEDYCZNEJ"

Komunikaty: 

 

Nr postępowania: AN/ZP/67/21                                                                                                                      Poznań 3 stycznia 2022 r.
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE I MODELOWANIU DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH ORAZ W DIAGNOSTYCE I TERAPEUTYCE MEDYCZNEJ", nr postępowania AN/ZP/67/21.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

1.

Servodata Elektronik Sp. z o.o.

Ul. Jana Sawy 8 lok.02,

20-632 Lublin

 

5 496 870,00

1.         Klaster SI. Serwer obliczeniowy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - skalowalna platforma obliczeniowa wspierająca uczenie maszynowe i badania nad sztuczną inteligencją - 48 miesięcy

2.         Klaster SI. Serwer obliczeniowy przetwarzania równoległego - 60 miesięcy

3.         Klaster SI. Serwer dostępowy - 60 miesięcy

4.         Przestrzeń danych w organizacji macierzowej- 36 miesięcy          

5.         Przełączniki sieciowe - zestaw 1 (IB) - 60 miesięcy

6.         Przełączniki sieciowe - zestaw 2 (100GbE) - 60 miesięcy

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5.503.000 zł złotych brutto.

 

*******************************************************************************************

UWAGA !!!

2021-12-10 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/67/21
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena – 60%
Termin gwarancji – 40%
Wadium: 

100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
03.01.2022 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
03.01.2022 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 02.04.2022 r.
Termin wykonania: 

15 tygodni od podpisania umowy

Opis: 

1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

A.    Klastra si. serwer obliczeniowy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - skalowalna platforma obliczeniowa wspierająca uczenie maszynowe i badania nad sztuczną inteligencją;

B.    Klastra si. serwer obliczeniowy przetwarzania równoległego;

C.   Klastra si. serwer dostępowy;

D.   Przestrzeń danych w organizacji macierzowej - macierz dyskowa;

E.    Przełączniki sieciowe - zestaw 1;

F.    Przełączniki sieciowe - zestaw 2.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-           opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,

-           projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa CPV

48820000-2

Serwery

32420000-3

Urządzenia sieciowe

30200000-1

Urządzenia komputerowe

30233000-1

Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

a)           Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

4.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP.

Powody niedokonania podziału:

Zamawiający, w toku postępowania przetargowego, dąży do uzyskania spójnego technologicznie rozwiązania klastra obliczeniowego. W związku z czym wszystkie elementy oferowanego środowiska tj. serwery obliczeniowe wraz z oprogramowaniem, macierz dyskowa, przełączniki LAN i SAN, a także elementy połączeniowe (kable sieciowe, patchcordy) muszą być ze sobą w pełni kompatybilne. Z punktu widzenia użytkowego i funkcjonalnego optymalnym rozwiązaniem jest uzyskanie pełnego zestawu komponentów od jednego Wykonawcy. Rozwiązania nie muszą, a wręcz nie będą pochodzić od jednego producenta, ale za ich integrację i interoperacyjność powinien odpowiadać jeden Wykonawca. Nie dzieląc zamówienia na pakiety Zamawiający dąży do ograniczenia ryzyka konfliktów kompetencyjnych pomiędzy dostawcami (w szczególności w przypadku wystąpienia niespodziewanych problemów sprzętowych w toku procesu integracji rozwiązań)  i problemów z egzekwowaniem ewentualnych napraw w przypadku wystąpienia awarii. Nie bez znaczenia dla Zamawiającego pozostają kwestie sposobów dostępu do danych czy interoperacyjności stosów oprogramowania zainstalowanych na poszczególnych typach serwerów, które to kwestie są także łatwiejsze do zaadresowania w przypadku współpracy z jednym Wykonawcom.

5.        Przedmiotowe zamówienie współfinansowane z projektu RPWP.01.01.00-30-002/19 pt. „Sztuczna inteligencja w analizie i modelowaniu dużych zbiorów danych medycznych oraz diagnostyce i terapeutyce medycznej".

 

Dokumentacja
SWZ: