Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory

Komunikaty: 

 

Poznań, dnia 14 grudnia 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/64/21

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

 

Pakiet 1 Jednostka latająca BSP w układzie samolotowym i serwomechanizmy.

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory". Pakiet 1.

 

Podstawa prawna art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty.

Oferta Wykonawcy FlyFocus sp. z o.o., ul. Waldorffa 41C/17, 01-494 - kwota oferty 146 563,10 złotych brutto.

Oferta Wykonawcy Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4,  52-326 Wrocław - kwota oferty 176 997,00  złotych brutto.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Pakiecie 1 - 172 000,00 zł brutto.

 

Oferta Wykonawcy FlyFocus sp. z o.o., ul. Waldorffa 41C/17, 01-494 Warszawa - podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.

Oferta Wykonawcy Fatia Group sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 4,  52-326 Wrocław - przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

 

Pakiet 2 Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających, czujniki i rejestratory.

 Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory". Pakiet 2.

 

Podstawa prawna art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła nie wpłynęła żadna oferta.

  

Pakiet 3 Pakiety dedykowanego oprogramowania wspomagającego przetwarzanie i analizę danych z oblotów BSP.

 Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory". Pakiet 3.

 

Podstawa prawna art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr postępowania: AN/ZP/64/21                                                                                                                                Poznań 10 listopada 2021 r.
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensory".

Pakiet 1 Jednostka latająca BSP w układzie samolotowym i serwomechanizmy.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Usytuowanie napędu w BSP

1.

Fatia Group sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

176 997,00

pchające

2.

FlyFocus sp. z o.o.

Waldorffa 41C/17

01-494 Warszawa

146 563,10

pchające

Pakiet 2 Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających, czujniki i rejestratory.

 

Brak ofert

 

Pakiet 3 Pakiety dedykowanego oprogramowania wspomagającego przetwarzanie i analizę danych z oblotów BSP.

 

Brak ofert

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 365.310,00 złotych brutto, odpowiednio w podziale na Pakiety:

Pakiet 1- 172 000,00 zł brutto

Pakiet 2 - 143 910,00 zł brutto

Pakiet 3 - 49 200,00 zł brutto

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

2021-10-22 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-10-07 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/64/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Pakiet 1 - Cena - 60%
Pakiet 1 - Usytuowanie napędu w BSP - 40%
Pakiet 2 - Cena - 60%
Pakiet 2 - Akumulatory z funkcją samorozładowywania do napięcia znamionowego - 40%
Pakiet 3 - Cena - 60%
Pakiet 3 - Dostarczone oprogramowanie w wersji edukacyjnej pochodzi od producenta jednego z oprogramowań A lub B wersji komercyjnej - 40%
Wadium: 

Pakiet 1: 2.000,00 złotych.

Pakiet 2: 2.500,00 złotych.

Pakiet 3: wadium nie jest wymagane.

 

Terminy
Termin składania ofert: 
10.11.2021 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
10.11.2021 - 10:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 07.02.2022 r.
Termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia:

Pakiet 1 - do 6 miesięcy od podpisania umowy.

Pakiet 2 - do 4 miesięcy od podpisania umowy.

Pakiet 3 - do 1 miesięcy od podpisania umowy.

 

Opis: 

1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa robotów, urządzeń pomiarowych, systemów wizyjnych, sensorów.Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety.

Pakiet 1 Jednostka latająca BSP w układzie samolotowym i serwomechanizmy.

Pakiet 2 Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających, czujniki i rejestratory.

Pakiet 3 Pakiety dedykowanego oprogramowania wspomagającego przetwarzanie i analizę danych z oblotów BSP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:-           opis przedmiotu zamówienia - część II SWZ,
-           projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV

Nazwa CPV

34711200-6

Bezzałogowe statki powietrzne

31700000

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

48000000-8

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2.        Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.

a)           Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3.        Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

4.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba pakietów 3. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jeden dwa lub trzy pakiety. Wykonawca w składanej ofercie wyceni całość prac dotyczącą danego pakietu osobno.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z WRPO, Program Oś priorytetowa  „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka" Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki". Nr umowy: RPWP.01.01.00-30-0001/18-00.

 

Dokumentacja