Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)

Komunikaty: 

Poznań, dnia 21 października 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/45/21

 

 

Informacja unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)".

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)".

 

Podstawa prawna art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań - cena złożonej oferty wynosi 7 130 703,60 złotych brutto.

Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 4 633 410,00 złotych brutto i nie jest w stanie zwiększyć środków do ceny najkorzystniejszej oferty, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

 

*********************************************************************************************

                                                                                                                      Poznań 15.10.2021 r.
Nr postępowania: AN/ZP/45/21

 

 
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

Doświadczenie kluczowego personelu

1.

Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Nieszawska 1,

61-021 Poznań

 

7 130 703,60

36 miesięcy

 

Projektant 1 - trzy projekty

Projektant 2 - trzy projekty

Kierownik budowy - doświadczenie przy realizacji czterech projektów

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 633 410,00 złotych brutto.

 

 

*********************************************************************************************

UWAGA !!!

2021-10-07 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-10-06 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2021-10-05 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

2021-10-01 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/45/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Doświadczenie kluczowego personelu - 25%
Gwarancja – 15%
Wadium: 

50.000 złotych

Terminy
Termin składania ofert: 
15.10.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
15.10.2021 - 09:15
Czas związania ofertą: 
do dnia 13.11.2021 r.
Termin wykonania: 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
- termin wykonania projektu budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
- termin wykonania całości przedmiotu umowy: 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Opis: 

 

1.1.        Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj" zadnia pn.: Budowa Ośrodka Testowania Robotów Kosmicznych na terenie Politechniki Poznańskiej Kampus Kąkolewo.

Zadanie składa się z następujących części:

A. Projektowej

  • wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego;
  • wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również postępowania formalno - prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień oraz decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem decyzji prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

B. Wykonawczej

  • wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie
    z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem budowlanym (PB)
    i wykonawczym (PW);
  • dostawę i montaż wyposażenia budowlanego i instalacyjnego w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
  • opracowaniu dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych;
  • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

1.2.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

-     opis przedmiotu zamówienia PFU - część II SWZ,

-     projektowane postanowienia umowy - część IV SWZ.

 

1.3.        Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7           Roboty budowlane

71220000-6           Usługi projektowe

1.4.        Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

 

Dokumentacja