Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Poznań, dnia 06 lipca 2021 r.

Postępowanie nr AN/ZP/27/21

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal"

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn. „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal"

Podstawa prawna: art. 255 pkt 2) i art. 255 pkt 6) ustawy Pzp.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty:

1) oferta Tronus Polska sp. z o.o. - oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

2) oferta PB Tenders Jakub Pawulski - oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,

3) oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Łukasz Cichowlas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CICHOWLAS ŁUKASZ WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS

i Jacek Glapiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLAPIAK JACEK WSPÓLNIK S.C. KOMPLEKS, prowadzący razem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą KOMPLEKS SP.C.ŁUKASZ CICHOWLAS,JACEK GLAPIAK - oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,

Ponadto, zgodnie z opisanym w SWZ sposobem oceny ofert w kryteriach oceny ofert, Zamawiający w ramach kryterium - Ocena techniczna, zamierzał oceniać krzesło studenckie [K.1] w podkryterium Ścieralność w cyklach Martindale'a. Zamawiający w SWZ nie zażądał jednak, by Wykonawca złożył wraz z ofertą raport z badania odporności tkaniny na ścieranie. Taki wymóg Zamawiający postawił wyłącznie w stosunku do krzesła obrotowego gabinetowego. To powoduje brak możliwości oceny ofert w opisanych w SWZ kryteriach oceny ofert. Postępowanie jest zatem obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AN/ZP/27/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Ocena techniczna - 20%
Termin realizacji zamówienia - 10%
Okres gwarancji - 10%
Wadium: 

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Terminy
Termin składania ofert: 
23.06.2021 - 12:00
Termin otwarcia ofert: 
23.06.2021 - 12:30
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Opis: 

4.1. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal.
Dostawa i montaż odbędzie się w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, położonym przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia na który składają się:
Specyfikacja techniczna wyposażenia meblowego
Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
39100000-3 Meble
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
39112000-0 Krzesła
39141100-3 Regały
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39121100-7 Biurka
39136000-4 Wieszaki na odzież
39121200-8 Stoły
39141300-5 Szafy
39153000-9 Meble konferencyjne
39155000-3 Meble biblioteczne
4.2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
4.4. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokumentacja