REALIZACJA ZADANIA PN „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY" WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

Komunikaty: 


Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

Poznań, dnia 9 listopada 2016 r.

Postępowanie nr AD/ZP/46/16

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „REALIZACJA ZADANIA PN „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ."

Nr postępowania: AD/ZP/46/16 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Politechnika Poznańska

Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60 - 965 Poznań

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia że przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

W dniu 4 listopada 2016 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez wykonawców:

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) Wykonawcy

WARBUD S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Cena: 81.058.022,09 zł netto (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote 09/100)/ 99.701.367,17 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 17/100).

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Mostostal Warszawa S.A. (lider)

Acciona Infraestructuras SA (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Avenida de Europa 18, Parque Empressarial de la Moraleja, 28108 Alcobendas, Madryt

Cena: 68.082.642,70 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 70/100)/ 83.741.650,55 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 55/100)

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (lider)

Aldesa Construcciones S.A. (partner)

Adres Wykonawcy

Ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa (lider)

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt (partner)

Cena: 85.274.426,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100)/ 104.887.543,98 zł (słownie: sto cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 98/100).

Oferta nr 4:

Nazwa (firma) Wykonawcy

STRABAG spółka z o.o.

Adres Wykonawcy

Ul. Parżniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena: 94.966.681,56 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 56/100)/ 116.809.018,32 zł brutto (słownie: sto szesnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy osiemnaście złotych 32/100).

Oferta nr 5:

Nazwa (firma) Wykonawcy

HOCHTIEF Polska S.A.

Adres Wykonawcy

Ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Cena: 68.244.062,90 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote 90/100)/ 83.940.197,36 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 36/100).

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: 52.000.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych 00/100).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/46/16
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Efektywność energetyczna budynku i wyposażenia technicznego oraz roczne koszty eksploatacyjne (Ee) - 32%
Wykonanie określonych robót w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%
Wadium: 

1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
04.11.2016 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
04.11.2016 - 10:30
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie powinny wykonane być w terminie 18 miesięcy o dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 31 marca 2018 r.

 

Opis: 

.

Dokumentacja