Postępowania nierozstrzygnięte

RD/ZP/123/21 | 17.01.2022 | 24.01.2022 - 15:27:44
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych elementów automatyki mobilnej na potrzeby realizacji projektu pn. Nowa generacja maszyn dedykowanych innowacyjnej technologii strip-till one-pass dostosowanych do rolnictwa smart fields i rolnictwa 4.0. nr POIR.01.01.01-00-2279/20.

24.01.2022r. - W związku z wniesionymi zapytaniami Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert. Treść znajduje się w komunikatach.

Odpowiedzi zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało również zamieszczone:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPorta.

RD/ZP/1/22 | 24.01.2022 | 24.01.2022 - 12:48:12
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonanie awaryjnych drobnych robót instalacyjnych i elektrycznych w obiektach uczelni Politechniki Poznańskiej(budynki dydaktyczne, administracyjne, domy studenckie). z podziałem na części(pakiety)

 

Pakiet I Awaryjne drobne roboty instalacyjne

 

Pakiet II Awaryjne drobne roboty elektryczne

RD/ZP/9/22 | 24.01.2022 | 24.01.2022 - 12:08:20
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

          Przedmiotem zamówienia jest „usługa wykonania okresowych przeglądów i konserwacji Pomp Ciepła w obiektach Politechniki Poznańskiej wraz z gotowością do usuwania awarii z podziałem na części(pakiety)”

PAKIET I - przegląd i konserwacja pomp ciepła „TRANE”

 

PAKIET II - przegląd i konserwacja pomp ciepła „DIMPLEX”

RD/ZP/5/22 | 21.01.2022 | 21.01.2022 - 13:59:17
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

  Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa paliwa lotniczego w ilości maksymalnie 55 000 litrów dla Politechniki Poznańskiej wraz z możliwością całodobowego tankowania”

20 000 litrów – zamówienie podstawowe

35 000 litrów – zamówienie opcjonalne

 

Zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji.

Zamawiający przewiduje zamówienie paliw AVGAS 100LL w ilości 35 000 litrów ponad ilość podstawową w przypadku pogody sprzyjającej zwiększonej liczbie lotów.

RD/ZP/122/21 | 31.12.2021 | 17.01.2022 - 12:35:11
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium Virtual Reality, Cyberbezpieczeństwa i Internetu Rzeczy dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa wyposażenia laboratoriów w zakresie gogli VR

Pakiet II Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, oprogramowania i osprzętu elektrycznego

Pakiet III Sprzedaż i dostawa sprzętu do laboratoriów w zakresie mikrokontrolerów, mikrokomputerów i drukarki 3D (elementy programowalne)

17.01.2022r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą treści SWZ, treść pisma znajduje się w załączniku, którego należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/121/21 | 14.01.2022 | 17.01.2022 - 10:32:59
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Zamawiającego przez okres 24 miesięcy z podziałem na następujące części (pakiety):

Pakiet 1- Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej,

Pakiet 2- Ubezpieczenia komunikacyjne,

Pakiet 3- Ubezpieczenia ryzyk lotniczych.

 

RD/ZP/84/21 | 17.11.2021 | 05.01.2022 - 15:32:41
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Zamówienie dotyczy:

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium procesów technologicznych z wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wytłaczarki dwuślimakowej wraz z instruktażem

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a , 8b, 8c, 8d i 8e do SWZ

02.12.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę załącznik 8A do SWZ, treść pisma oraz ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK, są zamieszczone na stronie Zamawiajacego ( Komunikaty)

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

22.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ MODYFIKACJĘ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

05.01.2022 ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU III, POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NASZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE

RD/ZP/108/21 | 03.12.2021 | 05.01.2022 - 14:16:13
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium skanu 3D i robotyki dla projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", z podziałem na części:
Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie skanerów 3D, sprzętu komputerowego, ramienia robotycznego i oprogramowania
Pakiet II Sprzedaż i dostawa części robotów w zakresie silników elektrycznych wraz z konwerterami i zasilaczami


Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

13.12.2021r - Zamawiający opublikował PYTANIE I ODPOWIEDŹ, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrac go ze strony Zamawiającego

15.12.2021r - Zamawiający opublikował PYTANIA I ODPOWIEDZI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrac go ze strony Zamawiającego

22.12.2021r - Zamawiający opublikował PYTANIA I ODPOWIEDZI, treść pisma znajduje się w załączniku i należy pobrac go ze strony Zamawiającego

05.01.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

05.01.2022r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ 

Z OTWARCIA OFERT.

AN/ZP/67/21 | 12.11.2021 | 03.01.2022 - 14:46:05
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

 

Nr postępowania: AN/ZP/67/21                                                                                                                      Poznań 3 stycznia 2022 r.
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert

 

Dotyczy postępowania pn. Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu pt. „SZTUCZNA INTELIGENCJA W ANALIZIE I MODELOWANIU DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH ORAZ W DIAGNOSTYCE I TERAPEUTYCE MEDYCZNEJ", nr postępowania AN/ZP/67/21.

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

1.

Servodata Elektronik Sp. z o.o.

Ul. Jana Sawy 8 lok.02,

20-632 Lublin

 

5 496 870,00

1.         Klaster SI. Serwer obliczeniowy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - skalowalna platforma obliczeniowa wspierająca uczenie maszynowe i badania nad sztuczną inteligencją - 48 miesięcy

2.         Klaster SI. Serwer obliczeniowy przetwarzania równoległego - 60 miesięcy

3.         Klaster SI. Serwer dostępowy - 60 miesięcy

4.         Przestrzeń danych w organizacji macierzowej- 36 miesięcy          

5.         Przełączniki sieciowe - zestaw 1 (IB) - 60 miesięcy

6.         Przełączniki sieciowe - zestaw 2 (100GbE) - 60 miesięcy

 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5.503.000 zł złotych brutto.

 

*******************************************************************************************

UWAGA !!!

2021-12-10 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ

 

RD/ZP/90/2021 | 26.11.2021 | 30.12.2021 - 14:18:47
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

13.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

14.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

Zamawiający informuje, że zmiana, o której mowa powyżej została zamieszczona również w systemie MiniPortal.

 

 

20.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

21.12.2021 r. - Zamawiający zamieścił odpowiedzi nawniesione zapytania oraz dokonał zmiany treści SWZ. Szczególy znajdują się w załącznuku (w komunikatach).

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Treść pisma znajduje się w komunikatach.

30.12.2021r. Zamawiajcy opublikował informację z otwarcia ofert.

RD/ZP/116/2021 | 28.12.2021 | 28.12.2021 - 12:14:39
Przetarg nieograniczony
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

RD/ZP/114/21 | 23.12.2021 | 27.12.2021 - 10:47:40
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach

 

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium kompozytów budowlanych oraz mebli laboratoryjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie urządzenia do testów wytrzymałościowych wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem.

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie mieszarek, stolika wibracyjnego, wstrząsarek, wag, form, termometrów, pojemników i taczki.

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie mebli laboratoryjnych.

27.12.2021 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie Internetowej PP oraz w miniPortalu - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

RD/ZP/87/2021 | 03.11.2021 | 08.12.2021 - 12:19:17
Tryb podstawowy bez negocjacji
wszczęte

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

08-12-2021r.-Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

08-12-2021r. - Informacja z otwarcia ofert

AN/ZP/72/2021 | 09.08.2021 | 15.09.2021 - 12:58:18
nieograniczony
wszczęte

 

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

 

 

Postępowanie nr AN/ZP/72/21

 

Wykonawca:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski

Spółka Jawna

Ul. Gazownicza 25,

43-300 Bielsko-Biała

adres e-mail: erzet@erzet.pl

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Działając podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Zamawiający - Politechnika Poznańska, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Instalacja drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym

 

 

Najkorzystniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest oferta złożona przez Wykonawcę:

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta odpowiada wymogom określonym w PZP oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Punktacja oferty, przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale 17 części I SWZ:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena
PLN brutto

Okres gwarancji

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Punkty razem

1.

ERZET-PODŁOGI Jarosław Zajączkowski Spółka Jawna

ul. Gazownicza 25, 43-300 Bielsko-Biała

 

854.508,80 zł

60 pkt

 

 

5 lat

10 pkt

 

 

 

 

6 tygodni

30 pkt

 

 

 

 

100 pkt

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na zainstalowaniu na istniejącym podłożu z ogrzewaniem podłogowym drewnianej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej typu 4, zgodnie z normą PN-EN 14904 lub normą równoważną, na ruszcie z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna wgłębnie barwionego na wskroś na miodowo-brązowy kolor. 

 

UWAGA !!!

2021-08-23 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SWZ

2021-08-20 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SWZ


W dniu 10.08.2021r. ogłoszenie zostało zamieszczone również:

-na platformie e-Zamówienia - treść w załączniiku

oraz

-w systemie miniPortal

Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:

4609aae1-1dfc-4fe9-8ef2-49f1b55f1bc8