RD/ZP/95/21 Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

 

Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

 Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/95/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%
Wadium: 

 

 

Terminy
Termin składania ofert: 
28.10.2021 - 11:00
Termin otwarcia ofert: 
28.10.2021 - 12:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

   Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

 

RD/ZP/95/21                                                                                          

 Poznań  3.11.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu osobowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej. Zakup w ramach projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich” na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.03.05.00-00-A002/20-00”.

 

      Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

1. KONE Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Cena netto: 103 500,00zł

Cena brutto: 127 305,00 zł

Okres gwarancji – 60 miesięcy

 

Oferta Firmy została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10(oferta zwiera błędy w obliczeniu ceny)

UZASADNIENIE:

Wykonawca zastosował niewłaściwą stawkę VAT.

 

2. WINDA –WARSZAWA Sp. z o.o.

02-784 Warszawa

ul. Surowieckiego 12

Cena netto: 252 548,00 zł

Cena brutto: 272 752,00 zł brutto

Okres gwarancji 72 miesiące