RD/ZP/92/21 Remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON .

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/92/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%
Okres gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
20.10.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
20.10.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: 5 tygodni od daty podpisania umowy.

 Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ

Opis: 

 

RD/ZP/92/21                                                                            25.10.2021r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Dotyczy: zamówienia na remont fragmentu strefy wejścia bocznego w budynku A1 Politechniki Poznańskiej w celu dostosowania dojścia do pomieszczeń BON dla osób z niepełnosprawnościami, podzielony na dwa zadania (Zadanie 1 i 2).

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt1 Ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty