RD/ZP/88/2021 „Dostawa fabrycznie nowych serwerów dla Politechniki Poznańskiej”

Komunikaty: 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowych serwerów dla Politechniki Poznańskiej"

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części.  

PAKIET NR 1

PAKIET NR 2

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8a i 8b   (Specyfikacja Techniczna) do niniejszej SWZ. Szczegółowe warunki umowy znajdują się we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6a i 6b do niniejszej SWZ, znajdujących się na stronie internetowej zamawiającego https://www.put.poznan.pl/ oraz MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

 

14.10.2021r - Zamawiający zamieścił ZMIANĘ TREŚCI SWZ(wzory umów). Szczegóły znajdują się w załączniku. Powyższe, Zamawiający opublikował również w systemmie miniPortal.

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

15.11.2021r - Zamawiający zamieścił INFORMACJĘ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 

20-12-2021r.-Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/88/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny: 
cena
warunki dostawy
termin płatności
Terminy
Termin składania ofert: 
15.11.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
15.11.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
13.01.2022r.
Termin wykonania: 

 

1.Dostawę sprzętu określonego w załączniku nr 8a do niniejszej SWZ (Pakiet nr 1), do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w maksymalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2.Dostawę sprzętu określonego w załączniku nr 8b do niniejszej SWZ(Pakiet nr 2), do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje  po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie 01.07.2022r. do 31.07.2022r.

 

Opis: 

20-12-2021r.-Zamawiający opublikował Ogłoszenie Wyników