RD/ZP/87/2021 „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej”

Komunikaty: 

08-12-2021r.-Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

08-12-2021r. - Informacja z otwarcia ofert

27-01-2022r. Zamawiający Zamieścił Ogłoszenie Wyników

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/87/2021
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena 60
Termin płatności 40
Terminy
Termin składania ofert: 
08.12.2021 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
08.12.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
07.03.2022r.
Termin wykonania: 

 

1   Termin dostawy sprzętu komputerowego objętego 23% podatkiem vat określonego w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 8a do SWZ (zamówienie podstawowe) Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SWZ.

 

2   Dostawę sprzętu określonego w Specyfikacji Technicznej, do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

3   Termin obowiązywania umowy dotyczący dostaw sprzętu określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 8b do SWZ (zamówienie opcjonalne) upływa w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca zapewnia, że dostarczenie sprzętu oraz jego uruchomienie zostanie wykonane w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

 

 

Opis: 

27-01-2022r. Zamawiający Zamieścił Ogłoszenie Wyników

Dokumentacja
SWZ: