RD/ZP/84/21 Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium procesów technologicznych z wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Komunikaty: 

 

Zamówienie dotyczy:

Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium procesów technologicznych z wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z podziałem na części:

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wytłaczarki dwuślimakowej wraz z instruktażem

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem i instruktażem

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8a , 8b, 8c, 8d i 8e do SWZ

02.12.2021r - Zamawiający opublikował pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmianę załącznik 8A do SWZ, treść pisma oraz ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK, są zamieszczone na stronie Zamawiajacego ( Komunikaty)

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

21.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

22.12.2021r - ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ MODYFIKACJĘ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT - TREŚĆ PISMA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "KOMUNIKATY"

05.01.2022 ZAMAWIAJĄCY OPUBLIKOWAŁ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PAKIETU III, POZOSTAŁE PAKIETY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W NASZYBSZYM MOŻLIWYM TERMINIE

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/84/21
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
CENA- 60%
KRYTERIA JAKOŚCIOWE - 40%
Wadium: 

ZGODNIE Z PUNKTEM 9 SWZ

Terminy
Termin składania ofert: 
21.12.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
21.12.2021 - 11:00
Czas związania ofertą: 
90 dni - Zgodnie z pkt. 10.1 SWZ
Termin wykonania: 

Zgodnie z pkt. 4 SWZ

    PAKIET I -   Łączny czas realizacji zamówienia nie może wynosić więcej niż 180 dni liczonych od terminu rozpoczęcia realizacji dostaw, stosownie do treści pkt. 4.1.1 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi.


    PAKIET II - Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 180 dni liczonych od terminu rozpoczęcia realizacji dostaw, stosownie do treści pkt. 4.1.2 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi


    PAKIET III - Łączny czas realizacji zamówienia nie może wynosić więcej niż 180 dni liczonych od terminu rozpoczęcia realizacji dostaw, stosownie do treści pkt. 4.1.3 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi


    PAKIET IV Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 120 dni liczonych od terminu rozpoczęcia realizacji dostaw, stosownie do treści pkt. 4.1.4 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi.


    PAKIET V - Maksymalny łączny czas realizacji zamówienia wyniesie nie więcej niż 60 dni liczonych od terminu rozpoczęcia realizacji dostaw, stosownie do treści pkt. 4.1.5 lit. a) wraz z czynnościami odbiorowymi

Opis: 

DOKUMENTY   POSTĘPOWANIA   ZNAJDUJĄ SIĘ   W ZAŁĄCZENIU


Ogłoszenie o zamówieniu:

Przekazane zostało do publikacji  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia: 12.11.2021 r., a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia 17.11.2021 r. (treść w załączeniu).

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w systemie miniPortal, dnia 17.11.2021 r.


Identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty przez platformę miniPortal:


ae159291-ac2f-45b3-9d11-49b42d58e201

Dokumentacja