RD/ZP/82/21 Zakup i dostawa fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego

 

 

        Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa „fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej.
Zakup w ramach Projektu pn. Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych, realizowanego na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1211/19-00”.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/82/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
Tryb podstawowy bez negocjacji
Kryteria oceny: 
Cena-100%
Terminy
Termin składania ofert: 
08.10.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
08.10.2021 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

    Termin realizacji całości zamówienia wynosi: maksymalnie 2 tygodnie od daty podpisania umowy.

    Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

AD/ZP/82/21                                                                                                                    

   Poznań, dnia 14.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH – UNIEWAŻNIENIE

 

Dotyczy: zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego modułu orientacji przestrzennej ADCS dla satelity standardu Cubesat dla Politechniki Poznańskiej. Zakup w ramach Projektu pn. Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych, realizowanego na podstawie umowy na dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1211/19-00.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 255 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty).

UZASADNIENIE:

Nie złożono żadnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.