Zakup i dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu kwadrupol z analizatorem czasu przelotu wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem, dla Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu kwadrupol z analizatorem czasu przelotu (Q-TOF) do wykonywania precyzyjnych analiz i oznaczeń jakościowych oraz ilościowych, wyposażonego w dodatkowe detektory oraz przystawkę służącą do analiz bezpośrednich w czasie rzeczywistym wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem, dla Politechniki Poznańskiej.

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/78/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena – 60 %
Okres gwarancji – 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
20.10.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
20.10.2021 - 11:00
Czas związania ofertą: 
Zgodnie pkt.10 SWZ
Termin wykonania: 

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Opis: 

 

AD/ZP/78/21                                                                                      Poznań, dnia 10.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH

 

Dotyczy: Zakupu i dostawy fabrycznie nowego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu kwadrupol z analizatorem czasu przelotu wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i wyposażeniem, dla Politechniki Poznańskiej.

 

Politechnika Poznańska informuje, że niniejsze postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało rozstrzygnięte.

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia firmie:

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

 

Oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż 12.11.2021 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1)      Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

kwota netto: 1 747 931,88 zł

kwota brutto: 2 149 956,21 zł,

gwarancja na przedmiot umowy na okres: 36 miesięcy liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru.

 

Kryterium oceny i waga:

o  Cena brutto oferty:   60,00 pkt.

o  Gwarancja               40,00 pkt

     RAZEM:                             100,00 pkt