RD/ZP/60/21 Bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

 

Przedmiotem zamówienia na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255  pkt 1) Prawa zamówień publicznych  („ nie złożono żadnej oferty”).

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/60/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Czas przystąpienia do wykonywania robót - 20%
Warunki gwarancji - 20%
Terminy
Termin składania ofert: 
20.08.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
20.08.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

 

     Termin realizacji zamówienia wynosi: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

       Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

 

         RD/ZP/60/21                                                                                                       Poznań  24.08.2021r.

 

 

                                         OGŁOSZENIE WYNIKÓW- UNIEWAŻNIENIE

                                                                     

 

Dotyczy: zamówienia na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255  pkt 1) Prawa zamówień publicznych  („ nie złożono żadnej oferty”).