RD/ZP/54/21 Dostawa fabrycznie nowej elektrodrążarki drutowej do Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

Komunikaty: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej elektrodrążarki drutowej do Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

Postępowanie rozstrzygnięte
Wybrana oferta: 

 

RD/ZP/54/21                                                                                                                              Poznań, dnia 30.07.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: Dostawy fabrycznie nowej elektrodrążarki drutowej do Politechniki Poznańskiej oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń.zm.) zostało rozstrzygnięte

 

Zamawiający udzieli zamówienie  firmie:

ABPLANALP sp. z o.o.

Ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

Oferta firmy  wybranej spełnia wymogi Zamawiającego

 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie jednak nie wcześniej niż 05.08.2021 r.

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

 

1)            ATM SOLUTIONS sp. z o.o. sp. k

Kolejowa 311

05-092 ŁOMIANKI

Całkowita cena netto: 307 000,00 PLN

Całkowita cena brutto: 377 610,00 PLN

Warunki gwarancji: 24 miesiące

Czas reakcji na zgłoszoną awarię: do 12 h (do 12 godzin)

Czas naprawy gwarancyjnej: do 5 dni roboczych

 

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 P.Z.P. (jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).

 

UZASADNIENIE:

Zamawiający wzywał Wykonawcę o wyjaśnienie przedmiotowych środków dowodowych, niestety Wykonawca nie wyjaśnił w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

 

 

2)            ABPLANALP sp. z o.o.

Ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

Całkowita cena netto: 308 943,09 PLN

Całkowita cena brutto: 380 000,00 PLN

Warunki gwarancji: 24 miesiące

Czas reakcji na zgłoszoną awarię: 12 godzin

Czas naprawy gwarancyjnej: max 5 dni roboczych

Kryterium oceny i waga:

Cena:                                                                   60,00  pkt.

Warunki gwarancji                                       20,00 pkt.

Czas reakcji na zgłoszoną awarię            10,00 pkt.

Czas naprawy gwarancyjnej                      10,00 pkt.                          

RAZEM:                                                      100,00 pkt.

 

3)            Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Ryżowa 43D/1

02—495 Warszawa

Całkowita cena netto: 379 000,00 zł

Całkowita cena brutto: 466 170,00 zł

Warunki gwarancji: 24 miesiące

Czas reakcji na zgłoszoną awarię: 12 h

Czas naprawy gwarancyjnej: 5 dni

               

Politechnika Poznańska odrzuciła ofertę firmy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 P.Z.P. (jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia).

 

UZASADNIENIE:

Zamawiający wzywał Wykonawcę o wyjaśnienie przedmiotowych środków dowodowych, niestety Wykonawca nie wyjaśnił w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

                                                                                     

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                     

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/54/21
Status postępowania: 
rozstrzygnięte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena (C) – waga kryterium 60%;
Warunki gwarancji (WG) na system – waga kryterium 20%.
Czas reakcji na zgłoszoną awarię - waga kryterium 10%
Czas naprawy gwarancyjnej – waga kryterium 10%
Terminy
Termin składania ofert: 
06.07.2021 - 10:00
Termin otwarcia ofert: 
06.07.2021 - 11:00
Czas związania ofertą: 
30 DNI
Termin wykonania: 

Termin realizacji zamówienia wynosi: maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy

Opis: 

W dniu 30.07.2021r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW zostało zamieszczone również  systemie miniPortal