RD/ZP/52/21 Zamówienie na wykonanie remontu pomieszczeń budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4 Politechniki Poznańskiej

Komunikaty: 

 

 Postępowanie unieważnione
Przetarg unieważniony - opis: 

 

         RD/ZP/52/21                                                                                                       Poznań  17.08.2021r.

 

 

 

                                         OGŁOSZENIE WYNIKÓW- UNIEWAŻNIENIE

                                                                           

 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach A4, A5, A16, A17, A25, B4 Politechniki Poznańskiej.

 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255  pkt 3) Prawa zamówień publicznych  („cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”).

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu ofertę złożyły następujące  firmy:

 

1

1.PHU ROMI BUD Roman Mielcarek

ul. Leśna 32

            64-320 Niepruszewo

Cena netto :                            494 123,86 

Cena brutto:                            607 772,35 

Okres gwarancji:                     48 miesięcy

 

2. Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej w Poznaniu

            ul. Słowiańska 53C

            61-664 Poznań

Cena netto:                             511 135,06 zł

Cena brutto:                            628 696,12 zł

Okres gwarancji:                     48 miesięcy

 

Z poważaniem

                                                                               Specjalista ds. Zamówień

                                                                                          mgr Maria Kryś

 

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
RD/ZP/52/21
Status postępowania: 
unieważnione
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Warunki gwarancji - 40%
Terminy
Termin składania ofert: 
09.08.2021 - 09:00
Termin otwarcia ofert: 
09.08.2021 - 10:00
Czas związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 7.09.2021 r.
Termin wykonania: 

 

   Termin realizacji zamówienia wynosi:7 tygodni od daty podpisania umowy.

    Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Opis: 

W dniu 17.08.2021 r. Ogłoszenie o unieważnieniu zostało również opublikowane

w sytemie miniPortal